Công bố khoa học

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
11 Wave propagation control and switching for wireless power transfer using tunable 2-D magnetic metamaterials

Tải tệp đính kèm

Journal of Magnetism and Magnetic Materials

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Phạm Thanh SơnBùi Hữu Nguyên<bhnguyen> 01/09/2019
12 Field-focused reconfigurable magnetic metamaterial for wireless power transfer and propulsion of an untethered microrobot Journal of Magnetism and Magnetic Materials

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Bùi Hữu Nguyên<bhnguyen>Thanh Son Pham, Ji-Seok Kim, Jong-Wook Lee 31/08/2019
13 Mesoscale experimental investigation of thermomechanical behaviour of the carbon textile reinforced refractory concrete under simultaneous mechanical loading and elevated temperature

Tải tệp đính kèm

Construction and Building Materials

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Trần Mạnh Tiến<tmtien>Vũ Xuân Hồng ,Emmanuel Ferrier 30/08/2019
14 Effect of carbon textile treatment and embedded textile length on textile/matrix interface behaviour from pull-out test

Tải tệp đính kèm

5th International Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Trần Mạnh Tiến<tmtien>Vu Xuan Hong,Emmanuel Ferrier 26/08/2019
15 A novel approach in adsorption of heavy metal ions from aqueous solution using synthesized MCM-41 from coal bottom ash

Tải tệp đính kèm

International Journal of Environmental Analytical Chemistry

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Vũ Đình Hiếu<vdhieu>Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Bùi Xuân Nam<bxnam>,Nguyễn Đình An<ndan>,Lê Quí Thảo<lqthao>,Đỗ Ngọc Hoàn<dnhoan>,Nguyễn Hoàng 20/08/2019
16 Ảnh hưởng của sự hài lòng trong công việc đến cam kết với tổ chức của công nhân sản xuất trực tiếp trong các doanh nghiệp khai thác than hầm lò khu vực Quảng Ninh

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Công thương Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Nguyễn Đức Thắng<ndthang>Nguyễn Thị Hường<nthuong>,Phạm Kiên Trung<pktrung> 15/08/2019
17 Đặc điểm nguồn nước khoáng nóng Bản Bon, thị trấn Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Công nghiệp mỏ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Đỗ Văn Bình<dvbinh> 13/08/2019
18 An active metasurface for field-localizing wireless power transfer using dynamically reconfigurable cavities Scientific Reports

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) A. L. A. K. Ranaweera, Thanh Son PhamBùi Hữu Nguyên<bhnguyen>, Viet Ngo & Jong-Wook Lee 13/08/2019
19 Microstructural and Mineralogical Analysis of Weak Erodible Soil for Gully Site Study and Solutions

Tải tệp đính kèm

Journal of Science and Technology Research Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Kennedy OnyeloweEze Onukwugha,Bunyamin Salahudeen,Adrian Eberemu,Richard Udeala,Charles Ezugwu,Bùi Văn Đức<bvduc>, Ifeoma Jideofor,Talal Amhadi,Uzoma Iro 12/08/2019
20 Sử dụng một số thiết bị tuyển phù hợp để thu hồi than sạch từ loại than có độ tro cao vùng Quảng Ninh

Tải tệp đính kèm

HTKH Bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến, sử dụng than, khoáng sản và dầu khí Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>Vũ Thị Chinh<vtchinh>,Trần Văn Được<tvduoc> 10/08/2019