Công bố khoa học

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
11 Trường Đại học Mỏ - Địa chất thực hiện tự chủ môn học GDQP - AN

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Quốc phòng toàn dân tháng 4 năm 2019 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Nguyễn Văn Quảng<nvquang01> 04/05/2019
12 Highly effective disinfection of E. coli using the nanohybrids Ti1−xNixO2/CNTs Journal of Electronic Materials Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Diep Thi Bich DaoHong Ngoc Phan, Dung Duc Dang, Minh Van Nguyen, Minh Ngoc Phan, Khang Cao Nguyen,Nguyễn Mạnh Hùng<nmhung>,Đào Việt Thắng<dvthang> 03/05/2019
13 “Thực hiện dân chủ theo Di chúc của Bác Hồ - Yếu tố quyết định thắng lợi của Đảng” Xây dựng Đảng Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Trần Thị Phúc An<ttpan> 01/05/2019
14 Application of Quasi-Psi Method for Landslide Determination in Northern Mountainous Region of Vietnam by Multi Sensor Radar Satellite Images

Tải tệp đính kèm

FIG Peer Review Journal

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Trần Vân Anh<tvanh>Trần Trung Anh<ttanh01>,Quoc Cuong Tran, An Binh Nguyen 26/04/2019
15 Determination of Marine Gravity Anomalies in the Truong Sa Archipelago’s Sea Territory Using Satellite Altimeter Data Geospatial Information for a Smarter Life and Environmental Resilience Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Nguyễn Văn Sáng<nvsang>Vũ Văn Trí<vvtri>,Pham Van Tuyen 26/04/2019
16 Mô hình hóa hệ thống điều khiển phối hợp các động cơ đẩy của hệ thống định vị tự động bằng ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất thời gian thực và Hybrid Automata. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Nguyễn Sơn Tùng<nstung>Nguyễn Thanh Tuấn<nttuan02>,Đặng Quang Hưng<dqhung> 22/04/2019
17 Weathering and erosion in central Vietnam over the Holocene and Younger Dryas: Clay mineralogy and elemental geochemistry from the Vietnam Shelf, western South China Sea Journal of Asian Earth Sciences

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Phạm Như Sang<pnsang>Zhifei Liu Karl Stattegger 18/04/2019
18 Triaxial and density behaviour of quarry dust based geopolymer cement treated expansive soil with crushed waste glasses for pavement foundation purposes

Tải tệp đính kèm

International Journal of Pavement Research and Technology

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài trong danh mục Scopus Kennedy C OnyeloweClifford Igboayaka,Francis Orji,Henry Ugwuanyi,Bùi Văn Đức<bvduc> 18/04/2019
19 Nâng cao độ chính xác dị thường trọng lực xác định bằng số liệu đo cao vệ tinh phục vụ nghiên cứu cấu trúc đáy biển Việt Nam. Tạp chí Địa chất Thái Bình Dương Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Nguyễn Văn Sáng<nvsang>Bùi Công Quế, Trần Tuấn Dũng, Nguyễn Bá Đại 16/04/2019
20 Một số vấn đề đặt ra về mối quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay Tạp chí Giáo dục và xã hội Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Hoàng Thu TrangĐỗ Thị Vân Hà<dtvha> 14/04/2019