Công bố khoa học

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
11 Effect of silver nanoparticles on water quality and phytoplankton communities in fresh waterbody

Tải tệp đính kèm

J. Viet. Env. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>Duong Thi Thuy, Nguyen Trung Kien, Le Thi Phuong Quynh, Nguyen Duc Dien, Pham Thi Dau, Nguyen Hoai Chau. 15/01/2019
12 Bioaccumulation of organochlorine pesticides (OCPs) in molluscs and fish at the Sai Gon - Dong Nai estuary

Tải tệp đính kèm

J. Viet. Env. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Nguyen Xuan TongTran Thi Thu Huong, Duong Thi Thuy, Mai Huong, Duong Trong Khang, Huynh Cong Luc, Pham Thi Loan, Le Thi Phuong Quynh 15/01/2019
13 Ảnh hưởng của vật liệu nano đồng đến sinh trưởng của bèo tấm Lemna sp.

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội VNU Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Lê Văn BắcTrần Thị Thu Hương, Dương Thị Thủy 15/01/2019
14 Ảnh hưởng của một số vật liệu nano kim loại đến sinh trưởng của chủng VKL Microcystis aeruginosa KG

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, hoặc đăng trong các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>Dương Thị Thủy, Hồ Tú Cường, Đặng Đình Kim, Hà Phương Thư, Đào Trọng Hiền và nnk 15/01/2019
15 ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU OCPs ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA ROTIFER Brachionus calyciflorus

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Nguyễn Xuân TòngTrần Thị Thu Hương, Mai Hương, Dương Thị Thủy 15/01/2019
16 Ảnh hưởng của kích thước hạt nano đồng đến sự sinh trưởng của vi khuẩn lam Microcystis aeruginosa

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Công nghệ Sinh học Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Nguyễn Trung KiênTrần Thị Thu Hương<ttthuong01>,Nguyễn Hoài Châu, Dương Thị Thủy 15/01/2019
17 The initial results for investigating effects of nanomaterials on growth and development of cyanobacterial population on Microcystis aeruginosa

Tải tệp đính kèm

Proceeding Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>Duong TT., Ha PT., Nguyen TK., Dang DK., Dao TH. 15/01/2019
18 Nanoparticles as a control for cyanobacterial bloom

Tải tệp đính kèm

J. Viet. Env. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>Nguyen TK, Nguyen TTT, Ha PT, Le TPQ, Do VB, Dinh THV, Trinh QH, Duong TT 15/01/2019
19 Ảnh hưởng độc tính của vật liệu nano đồng đến sự sinh trưởng của Daphnia magna

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Sinh học Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Nguyễn Trung KiênTrần Thị Thu Hương<ttthuong01>,Dương Thị Thủy 15/01/2019
20 Đánh giá độc tính của thuốc trừ sâu endosulfan đến sinh trưởng của Daphnia magna

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Nguyễn Xuân Tòng 15/01/2019