Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
11 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Empowering Science and Mathematics for Global Competitiveness
The elastic factor to calculate ecotechnic assessment of medium voltage (MV) transmission lines with consideration of conductor’s skin effect
12/07/2020
Lê Xuân Thành<lxthanh01>
Xem trang web...
12 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài trong danh mục Scopus
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Sustainable use of industrial-waste as fine-aggregate of Foam Concrete
11/07/2020
Vu Kim Dien Tăng Văn Lâm<tvlam>,Sofya Bazhenova, Ly Nguyen Cong
Xem trang web...
13 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài trong danh mục Scopus
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
The Properties of High-strength Concrete with High Volume of Natural Pozzolan
11/07/2020
Tăng Văn Lâm<tvlam>Ngô Xuân Hùng<nxhung>,Boris Bulgakov, Olga Aleksandrova, Oksana Larsen
Xem trang web...
14 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch sinh thái nhân văn tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
10/07/2020
Trần Xuân Miễn<txmien>Nguyễn Thị Huyền Trang
Tải tệp đính kèm
15 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Journal of Materials Science and Engineering
Molybdate Doped Polypyrrole: Preparation, Properties and Application
09/07/2020
Hà Mạnh Hùng<hmhung>Lê Minh Đức, Trần Vĩnh Diệu, Vũ Quốc Trung
Tải tệp đính kèm
16 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Geomorphology
Holocene evolution of the Chan May coastal embayment, central Vietnam: Changing coastal dynamics associated with decreasing rates of progradation possibly forced by mid- to late-Holocene sea-level changes
06/07/2020
C. Gouramanis A.D. Switzer, C.S. Bristow, D.T. Pham, B. Mauz, D.D. Lam, Y.S. Lee, J.L.A. Soria, J. Pile,Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>,Hoàng Đình Quế<hdque>,Đào Văn Nghiêm<dvnghiem>
Tải tệp đính kèm
17 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Đặc điểm trầm tích tầng mặt vùng biển đảo Cô Tô
06/07/2020
Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>Hoàng Văn Long , Phan Văn Bình , Trịnh Nguyên Tính, Đỗ Từ Trung, Nguyễn Hữu Hiệp, Đào Văn Nghiêm
Tải tệp đính kèm
18 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22
Thời gian ổn định áp lực thấm sau vỏ chống bê tông liền khối của đường hầm có áp lực khi tháo khô nước
05/07/2020
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>Nguyễn Duyên Phong<ndphong>
Tải tệp đính kèm
19 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài trong danh mục Scopus
IOP: Materials Science and Engineering
Angle impact on drill life during hole drilling land mine explosion at Quangninh area, Vietnam
02/07/2020
Đinh Văn Chiến<dvchien>,Nguyễn Khắc Lĩnh<nklinh>Golikov N. S.
Xem trang web...
20 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Công Thương
Thương mại nội ngành giữa Việt Nam và Trung Quốc: Trường hợp ngành May mặc
30/06/2020
Vũ Diệp Anh<vdanh>