Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
11 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Dầu khí
Hiệu quả áp dụng phương pháp khoan kiểm soát áp suất khi thi công các giếng dầu khí ở Việt Nam và xây dựng mô hình tính toán các thông số khoan kiểm soát áp suất cho giếng khoan bể Cửu Long
26/12/2019
Trần Đăng TúLê Vũ Quân,Lê Quốc Trung,Nguyễn Thế Vinh<ntvinh>,Nguyễn Khắc Long<nklong>,Nguyễn Anh Tuấn
Tải tệp đính kèm
12 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Technium
Power quality analysis of the grid-connected PV system using microinverter
25/12/2019
Ngo Xuan CuongĐỗ Như ý<dny>
13 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Thông tin khoa học quân sự pháo binh
Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh của Khoa Giáo dục quốc phòng Trường Đại học Mỏ - Địa chất
24/12/2019
Nguyễn Văn Quảng<nvquang01>
Tải tệp đính kèm
14 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Научно-теоретический журнал «Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова». ISSN: 2071-7318
Возможность использования доменных шлаков в производстве бетонов и рвстворов во Вьетнаме
20/12/2019
Ву Ким ЗиенTăng Văn Lâm<tvlam>,Баженова С.И.,Nguyễn Duyên Phong<ndphong>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
15 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Journal of the Korean Society of Civil Engineers
Effects of Matrix Strength, Fiber Type, and Fiber Content on the Electrical Resistivity of Steel-Fiber-Reinforced Cement Composites During Fiber Pullout
19/12/2019
Lê Huy Việt<lhviet>Kim Dong Joo
16 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
tạp chí kiến thức quốc phòng hiện đại
vài nét về phát triển xe chiến đấu không người lái của một số nước
19/12/2019 (Không tính điểm)
Nguyễn Văn Phong<nvphong>
Tải tệp đính kèm
17 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
International Journal of Modern Physics B
Multi-band and broadband metamaterial perfect absorber based on conductive polymer and near-field coupling
17/12/2019
Lê Đắc Tuyên<ldtuyen>Pham The Linh, Dang Hong Luu, Le Danh Phuong,Tống Bá Tuấn<tbtuan>,Tran Manh Cuong,Vu Dinh Lam
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
18 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Proceeding of the 4th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology
Negative diffusivity and uphill diffusion of vacancy during boron diffusion in silicon
14/12/2019
Vũ Bá Dũng<vbdung>
Tải tệp đính kèm
19 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc lần thứ XI, quyển 2
The couple diffusion effect and uphill diffusion in boron-arsenic sequential diffusions in silicon
14/12/2019
Vũ Bá Dũng<vbdung>
20 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing
Downscaling gridded DEMs Using the Hopfield Neural Network
12/12/2019
Nguyễn Quang Minh<nqminh01>Lã Phú Hiến<lphien>,Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong02>,Hugh Lewis,P. Atkinson
Tải tệp đính kèm