Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
51 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí giáo dục
Rèn luyện và phát triển tư duy thuật toán cho sinh viên trong dạy học hình học họa hình qua việc khai thác lời giải một số bài toán sử dụng phép quay
01/06/2020
Hoàng Văn Tài<hvtai>Lê thị thanh hằng<ltthang>
52 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Thông tin khoa học quân sự Pháo binh
Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Khoa Giáo dục quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Đại chất trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
01/06/2020
Vũ Quang Hay<vqhay>
Tải tệp đính kèm
53 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp Chí Nhân Lực Khoa học Xã hội
Từ hưng thịnh đến diệt vong của nhà Lê Sơ: Bài học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay
01/06/2020
Ngô Văn Hưởng<nvhuong>
54 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Công nghiệp mỏ
ĐẶC ĐIỂM CÁC TẦNG CHỨA NƯỚC KHU VỰC NỘI BÀI, HÀ NỘI VÀ TÍNH TOÁN TRỮ LƯỢNG KHAI THÁC HỢP LÝ PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ SINH HOẠT
01/06/2020
Đỗ Văn Bình<dvbinh>Trần Thị Thanh Thủy<tttthuy01>,Trần Văn Long
55 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Giáo dục và Xã hội
Phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh với việc giảng dạy các môn Lý luận Chính trị hiện nay
01/06/2020
Lê Thị Yến<ltyen>Nguyễn Thu Hương<nthuong01>
56 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí khoa học quản lý và công nghệ
Tác động của cơ cấu vốn đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp khai thác than Việt Nam
01/06/2020
Phạm Thu Trang<pttrang01>
Tải tệp đính kèm
57 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Fire Safety Journal
A thermo-mechanical meso-scale lattice model to describe the transient thermal strain and to predict the attenuation of thermo-mechanical properties at elevated temperature up to 800 °C of concrete
01/06/2020
Phạm Đức Thọ<pdtho>Vu Minh Ngoc,Triệu Hùng Trường<thtruong>,Bùi Trường Sơn<btson>,Nguyen Trung Thoi
Xem trang web...
58 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Nông thôn mới
Giải pháp nhằm bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa gắn phát triển du lịch
01/06/2020
Nguyễn Thị Kim Dung<ntkdung>
59 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục ISI/Scopus
Промышленное и гражданское строительство
Теплоизоляционные свойства эффективных легких бетонов для трехслойных ограждающих покрытий зданий
30/05/2020
Vũ Đình ThơTăng Văn Lâm<tvlam>,Елена Анатольевна КОРОЛЬ,Борис Игоревич БУЛГАКОВ ,Ольга Владимировна АЛЕКСАНДРОВА,Оксана Александровна ЛАРСЕН
Xem trang web...
60 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tài nguyên và Môi trường
Đặc điểm khoáng hóa pegmatit khu Mường Khoa, Sơn La
30/05/2020
Nguyễn Thị Thanh Thảo<nttthao>Nguyễn Văn Luận; ,Trịnh Việt Hùng
Tải tệp đính kèm