Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
51 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Tuyển tập Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019
VẬT LIỆU BIẾN HÓA HẤP DỰA TRÊN CẤU TRÚC KIM LOẠI-TINH THỂ QUANG TỬ
01/11/2019
Lê Đắc Tuyên<ldtuyen>Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hiền, Vũ Đình Lãm
Tải tệp đính kèm
52 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Hội nghị Khoa học thường niên
Phương thức dịch tiêu đề phim tiếng Anh sang tiếng Việt
01/11/2019
Nguyễn Thị Thảo<ntthao01>
Tải tệp đính kèm
53 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Tuyển tập Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019
NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU NANO PHÁT QUANG CHUYỂN ĐỔI NGƯỢC NaYF4: Yb3+, Er3+@ NaYF4 ỨNG DỤNG CHO Y SINH
01/11/2019
Hà Thị PhượngTrần Thu Hương,Lê Thị Vinh<ltvinh>,Hoàng Thị Khuyên,Lê Đắc Tuyên<ldtuyen>,Lê Quốc Minh
Tải tệp đính kèm
54 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019
Effect of (Ho, Co) co-doping on crystal structure, magnetic and electrical properties of BiFeO3 materials.
01/11/2019
Đào Việt Thắng<dvthang>Nguyễn Mạnh Hùng<nmhung>,Dư Thị Xuân Thảo<dtxthao>
55 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XV- Viện KHCN Xây Dựng
Nghiên cứu hoàn thiện quy trình phân tích độ ổn định các mốc độ cao cơ sở trong quan trắc lún công trình thủy điện
01/11/2019
Nguyễn Thị Kim Thanh<ntkthanh>Diêm Công Trang,Trần Thùy Linh<ttlinh>
56 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Applied Surface science
Enhanced optical properties of ZnO nanorods decorated with gold nanoparticles for self cleaning surface enhanced Raman applications
01/11/2019
Quoc Khoa Doa,Viet Tuyen Nguyen,Trần Thị Hà<ttha01>Manh Hong Nguyen, Cong Doanh Sai, Van Thanh Pham, Hong Hanh Mai, Nguyen Hai Pham, Thanh Cong Bach, Trong Tam Nguyen, Khac Hieu Ho
Tải tệp đính kèm
57 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí đại học Đồng Nai
(11) Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu ZnO pha tạp Ag
01/11/2019
Tran Thi Ngoc Anh,Nguyen Viet Tuyen, Pham Nguyen Hai Nguyễn Thị Huyền, Hồ Khắc Hiếu,Trần Thị Hà<ttha01>
Tải tệp đính kèm
58 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Construction and Building Materials
Stabilization of a residual granitic soil using various new green binders
30/10/2019
Youngsang KimTran Quoc Thien,Gyeong-oKang,Đỗ Mạnh Tấn<dmtan>
Xem trang web...
59 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững
Hiện trạng và dự báo xâm nhập mặn nước dưới đất theo các giải pháp thích ứng trong bối cảnh biến đổi khí hậu vùng hạ lưu sông Dinh, tỉnh Ninh Thuận
29/10/2019
Nguyễn Bách Thảo<nbthao>Kiều Thị Vân Anh<ktvanh>,Vũ Thu Hiền<vthien01>
Tải tệp đính kèm
60 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài trong danh mục Scopus
International Conference on Multidisciplinary Innovation and Research
ANALYTICAL RESULTS OF SLOPE FAILURE AND EFFECTIVE USE OF FLYCAM DATA A CASE STUDY FROM KM 11 TO KM 13 ON THE 3B HIGHWAY, BACKAN PROVINCE OF VIETNAM
26/10/2019
Nguyễn Việt Hà<nvha>Phí Hồng Thịnh, Phí Trường Thành
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm