Công bố khoa học

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
51 Đánh giá ảnh hưởng của kích thước cỡ hạt trong đống đá nổ mìn đến hiệu quả công tác xúc bốc tại mỏ than Cao Sơn Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Đinh Minh CươngPhạm Văn Hòa<pvhoa> 04/07/2019
52 Improving efficiency of cleanup and coal flow formation on conveyor by shearer loader with accessorial blade Eurasian mining Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài trong danh mục Scopus Nguyễn Khắc Lĩnh<nklinh>V V Gabov,D A Zadkov 01/07/2019
53 Cambrian intra–oceanic arc trondhjemite and tonalite in the Tam Ky–Phuoc Son Suture Zone, central Vietnam: Implications for the early Paleozoic assembly of the Indochina Block

Tải tệp đính kèm

Gondwana Research

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Nguyễn Minh QuyềnTrần Thanh Hải<tthai>,Ngô Xuân Thành<nxthanh>,Nguyễn Quốc Hưng<nqhung> 01/07/2019
54 An approach of mapping quarries in Vietnam using low-cost Unmanned Aerial Vehicles

Tải tệp đính kèm

Journal of Sustainable Development of Mountain Territories

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài trong danh mục Scopus Nguyễn Quốc Long<nqlong>Bùi Xuân Nam<bxnam>,Cao Xuân Cường<cxcuong>,Lê Văn Cảnh<lvcanh> 01/07/2019
55 Nghiên cứu thiết kế phát triển thiết bị thu nhận và truyền dẫn số liệu GNSS sử dụng trong quan trắc liên tục chuyển dịch biến dạng công trình; ISBN:978-604-952-414-1

Tải tệp đính kèm

Phát triển công nghệ Đo đạc bản đồ trong thu nhận dữ liệu địa không gian Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Phạm Công Khải<pckhai>Trần Văn Huân,Nguyễn Mạnh Cường,Đoàn Thanh Hùng,Thân Thị Cẩm,Phạm Viết Quân 01/07/2019
56 MÔ HÌNH ĐÁNH ĐỘ THẤM CỦA BÊ TÔNG SỢI THÉP CÓ TÍNH ĐẾN ẢNH HƯỞNG CỦA TẢI TRỌNG

Tải tệp đính kèm

Tạp chí khoa học giao thông vận tải Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Phạm Đức Thọ<pdtho>Bùi Anh Thắng<bathang>,Trần Thế Truyền, Hồ Xuân Ba 01/07/2019
57 Study on Saltwater Origin and Mechanism in Aquifers of Danang Area and Soluti on for Sustainable Groundwater Development

Tải tệp đính kèm

Pol-Viet 2019 (ISBN: 978-83-943772-3-) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Nguyễn Bách Thảo<nbthao>Trần Vũ Long<tvlong>,Dương Thị Thanh Thủy<dttthuy>,Đào Đức Bằng<ddbang>,Vũ Thu Hiền<vthien01>,Kiều Thị Vân Anh<ktvanh>,Hoàng Thu Hằng 30/06/2019
58 ISOLATION OF SOME FLAVONOIDS FROM Vitex trifolia IN BACHMA NATIONAL PARK, THUA THIEN HUE, VIETNAM

Tải tệp đính kèm

Hanoi journal of sciene Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Nguyễn Thị Kim Thoa<ntkthoa>Nguyễn Thị Thu Hiền<ntthien>,Lê Thị Phương Thảo<ltpthao>,Vũ Thị Minh Hồng<vtmhong>,Phạm Tiến Dũng<ptdung> 30/06/2019
59 Ресурсосберегающие технологии разработки мощных пологих угольных пластов на шахтах Куангниньского бассейна

Tải tệp đính kèm

Известия Тульского государственного университета - Наука о Земле Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) ZUBOV V.P.Phùng Mạnh Đắc,Vũ Thái Tiến Dũng<vttdung> 30/06/2019
60 Bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh hiện nay

Tải tệp đính kèm

Tạp chí khoa học Quân sự Pháo binh Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Trần Bắc Bộ<tbbo> 30/06/2019