Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
91 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Proceedings ICAMN 2019
(6) Photocatalyst of ZnO nanorods decorated with gold nanoparticles
01/10/2019
Trần Thị Hà<ttha01>,Nguyen Viet TuyenNguyen Manh Hong, Pham Nguyen Hai, Nguyen Trong Tam, Ho Khac Hieu
Tải tệp đính kèm
92 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Công nghiệp Mỏ
Chính sách đối với ngành than của Indonesia và Úc - Những điều cần tham khảo cho Việt Nam
01/10/2019
Đồng Thị Bích<dtbich>Lưu Thị Thu Hà<lttha02>
93 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Hội nghị khoa học toàn quốc VietGeo 2019
Phương pháp thích hợp quan trắc chuyển dịch tường chắn hố đào sâu trong nền đất yếu ở Việt Nam
01/10/2019
Phạm Quốc Khánh<pqkhanh>Trần Ngọc Đông
94 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tài nguyên và Môi trường
Đặc điểm quặng apatit trong các đá hệ tầng Cam Đường khu vực Nậm Chạc - Lũng Pô, tỉnh Lào Cai.
01/10/2019
Nguyễn Thị Thanh Thảo<nttthao>Nguyễn Văn Lâm<nvlam02>,Nguyễn Quang Huy
Tải tệp đính kèm
95 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Microporous and Mesoporous Materials
Effect of tortuosity on diffusion of polystyrenes through chromatographic columns filled with fully porous and porous –shell particles and monoliths
01/10/2019
Nguyễn Khắc Long<nklong>Véronique Wernert,André Morgado Lopes,Loïc Sorbier,Renaud Denoyel
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
96 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120)
Đề xuất mô hình thị trường Than Việt Nam hướng tới phát triển bền vững
01/10/2019
Lê Đình Chiều<ldchieu>
Tải tệp đính kèm
97 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
VNU Journal of Science
(10) Characterictis of Ag doped ZnO thin films prepared by sputtering method,
01/10/2019
Tran Thi Ngoc Anh, Nguyen Viet Tuyen, Pham Nguyen HaiTrần Thị Hà<ttha01>
Tải tệp đính kèm
98 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Computers and Geotechnics
Lining performance optimization of sub-rectangular tunnels using the Hyperstatic Reaction Method
24/09/2019
Dianchun DuDaniel Dias,Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
99 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Dầu khí
Cung - cầu khí tự nhiên và vai trò của khí phi truyền thống trong quá trình chuyển đổi năng lượng
24/09/2019
Lê Minh Thống<lmthong>
100 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Hội nghị cơ học toàn quốc
A case study the determination of the excavated trench depth in unsaturated soid constructed by trench method without supporting structures
20/09/2019
Nguyen Thanh NamNguyễn Xuân Mãn<nxman>
Tải tệp đính kèm