Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
91 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục ISI/Scopus
East - West J. of Mathematic
Otimization methods for Solving minimum maximal networks flow problems
03/05/2020
Lê Thanh Huệ<lthue>Nguyễn Hoàn Vũ
92 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí tài chính kế toán, Học viện tài chính
THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC KHAN - TKV
01/05/2020
Phạm Thị Hồng Hạnh<pthhanh>
93 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí quản lý giáo dục
Thiết kế tình huống dạy học theo hướng sinh viên kiến tạo tri thức thông qua việc khai thác quy trình xác định hình chiếu của điểm trong bài toán về lượng (Hình học họa hình)
01/05/2020
Đỗ Thị TrinhHoàng Văn Tài<hvtai>,Đỗ Việt Anh<dvanh>
94 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Journal of building engineering
Utilization of controlled low strength material (CLSM) as a novel grout for geothermal systems: Laboratory and field experiments
01/05/2020
Đỗ Mạnh Tấn<dmtan>Hyeong-Ki Kim, Min-Jun Kim, Young-sang Kim
Xem trang web...
95 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán
VAI TRÒ CỦA MARKETING NỘI BỘ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ
01/05/2020
Nguyễn Thị Hồng Loan<nthloan>Nguyễn Út Diệu Linh
Tải tệp đính kèm
96 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất
X-ray fluorescence major element analyses of silicate rocks by creating a calibration curve with the S2 Ranger instrument
01/05/2020
Khương Thế Hùng<kthung>Phạm Như Sang<pnsang>
Xem trang web...
97 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Renewable Energy
Development of thermally enhanced controlled low-strength material incorporating different types of steel-making slag for ground-source heat pump system
01/05/2020
Youngsang KimBa Huu Dinh,Đỗ Mạnh Tấn<dmtan>,Gyeongo Kang
Xem trang web...
98 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Tính toán chỉ số ICOR theo phương pháp mô phỏng Monte - Carlo
01/05/2020
Đỗ Hữu Tùng<dhtung>
99 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Công Thương
Pháp luật giao dịch điện tử của Hàn Quốc - Kinh nghiệm cho Việt Nam
01/05/2020
Phí Mạnh Cường<pmcuong>
100 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
CATENA
Effectiveness assessment of Keras based deep learning with different robust optimization algorithms for shallow landslide susceptibility mapping at tropical area
01/05/2020
Nhữ Việt Hà<nvha02>Hoang Nhat-Duc, Nguyen Hieu, Ngo Phuong Thao Thi, Hoa Pham Viet, Samui Pijush, Tien Bui Dieu,Bùi Thanh Tịnh<bttinh>
Tải tệp đính kèm