Công bố khoa học

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
91 Simulation of propagation area triggered by debris flows using Flow-R: A case study at Ta Phoi watershed, Lao Cai province Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc về Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Quốc Phi<nqphi>Nguyễn Quang Minh<nqminh>,Dong Pha Phan, Truong Thanh Phi, Tra Mai Ngo 07/12/2018
92 Đánh giá mức độ ảnh hưởng của giếng bơm ép tới giếng khai thác cho đối tượng Miocen dưới Bể Cửu Long bằng hàm tương quan Spearman Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái Đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD) 12/2018 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Lê Quốc TrungLê Vũ Quân, Nguyễn Văn Đô ,Triệu Hùng Trường<thtruong>,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh>,Trần Nguyên Long, Trần Văn Tiến 07/12/2018
93 Nghiên cứu ứng dụng hộp giảm âm cho máy thổi khí trong hệ thống xử lý nước thải tại bệnh viện MEDLATEC Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc về Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Đỗ Khắc UẩnNguyễn Mạnh Cường,Nguyễn Quốc Phi<nqphi> 07/12/2018
94 Tính toán vỏ hầm áp lực hai lớp, tiết diện tròn, lớp trong có chiều dày thay đổi ở phần đáy Kỷ yếu tóm tắt hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 208) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Xuân Mãn<nxman>Nguyễn Thành Nam,Nguyễn Duyên Phong<ndphong> 07/12/2018
95 Applications of managed pressure drilling technology in drilling HTHP wells in Vietnam: Bien Dong 1 project Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái Đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD) 12/2018 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh>Nguyễn Thị Hải Yến<nthyen> 07/12/2018
96 Đánh giá tác động môi trường trong hoạt động của nhà máy xi măng Bỉm Sơn, Thanh Hóa Hội nghị khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>Nguyễn Phương Đông<npdong>,Đặng Thị Ngọc Thủy<dtnthuy>,Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>,Chu Thị Thảo, Phan Lệ Thu 07/12/2018
97 Nghiên cứu nâng cao độ dẻo đất sét làm vật liệu nung khu vực Bình Lư ,Tam Đường, Lai Châu Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Tạ Thị Toán<tttoan>Phạm Thị Thanh Hiền<ptthien>,Phạm Như Sang<pnsang> 07/12/2018
98 Ứng dụng GIS và chỉ số API đánh giá chất lượng môi trường không khí khu vực thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Hội nghị khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>Nguyễn Phương<npphuong>,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>,Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>,Đỗ Văn Nhuận<dvnhuan> 07/12/2018
99 Tư tưởng Hồ Chí minh về xây dựng quân đội nhân dân-vận sụng trong xây dựng bản lĩnh chính trị quân đội hiện nay Kỷ yếu hội nghị khoa học trường Đại học - Mỏ địa chất Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường Nguyễn Văn Quảng<nvquang01> 07/12/2018
100 Đánh giá biến động lớp phủ/ sử dụng đất thành phố Uông Bí trên cơ sở ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Phạm Thị Làn<ptlan>Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>,Đào VĂn Khánh,Đoàn Thanh Hóa,Trần Quốc Đạt 07/12/2018