Công bố khoa học

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
101 Forecasting Structural Displacement based on Geodetic Monitoring Data Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa Chất Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Lê Đức Tình<ldtinh>Trần Khánh<tkkhanh>,Nguyễn Thị Kim Thanh<ntkthanh> 10/05/2019
102 Development of a new cementless binder for controlled low strength material (CLSM) using entirely by-products Construction and Building Materials

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Đỗ Mạnh Tấn<dmtan>GyeongO Kang,Youngsang Kim 10/05/2019
103 Обоснование параметров процесса выгрузки угля на конвейер шнековыми исполнительными органами очистных комбайнов ХVII Международная научно- техническая конференция «Чтения памяти В.Р. Кубачека» Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Габов В.В., Задков Д.А.,Nguyễn Khắc Lĩnh<nklinh>,Нгуен В.С. 09/05/2019
104 Co-operative inversion of geoelectrical data sets acquired from different electrode arrays.

Tải tệp đính kèm

The 2nd Australasian Exploration Geoscience Conference (AEGC) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Kiều Duy Thông<kdthong>Trương Thị Chinh<ttchinh> 09/05/2019
105 Development of HUMGEOSTAT: A New Geological Tool for Geostatistical Analysis of Mineral Deposit: A Case Study at Sin Quyen Mine (Northern Vietnam) Journal of Geological Society of India

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Trương Xuân Luận<txluan> 09/05/2019
106 Giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả hỆ thống tách nước tại giàn công nghệ trung tâm CPP-3 mỏ Bạch Hổ Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Lê Quang Duyến<lqduyen>Tăng Văn Đồng,Vũ Văn Tiến 05/05/2019
107 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОЩНОСТИ, ЗАТРАЧИВАЕМОЙ НА РАЗРУШЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД ЛОПАСТНЫМ ДОЛОТОМ PDC

Tải tệp đính kèm

XIV Международной научно-практической конференции "Новые идеи в науках о Земле Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Козлов Н.С.Арсентьев Ю.А.,Nguyễn Tiến Hùng<nthung> 05/05/2019
108 Trường Đại học Mỏ - Địa chất thực hiện tự chủ môn học GDQP - AN

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Quốc phòng toàn dân tháng 4 năm 2019 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Nguyễn Văn Quảng<nvquang01> 04/05/2019
109 Highly effective disinfection of E. coli using the nanohybrids Ti1−xNixO2/CNTs Journal of Electronic Materials

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Diep Thi Bich DaoHong Ngoc Phan, Dung Duc Dang, Minh Van Nguyen, Minh Ngoc Phan, Khang Cao Nguyen,Nguyễn Mạnh Hùng<nmhung>,Đào Việt Thắng<dvthang> 03/05/2019
110 Thiết kế tối ưu bộ khoan cụ mở rộng thành giếng trong quá trình khoan cho giếng khoan Mỏ hải Thạch bể Nam côn sơn

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Dầu khí Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Hoàng Thanh TùngLê Quang Duyến<lqduyen>,Nguyễn Phạm Huy Cường2 , Trần Hồng Nam3 ,Đào Thị Uyên<dtuyen> 03/05/2019