Công bố khoa học

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
101 Conductive polymer for ultra-broadband, wide-angle, and polarization-insensitive metamaterial perfect absorber Optics Express

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Lê Đắc Tuyên<ldtuyen>Le Dinh Hai, Vu Dinh Qui, Nguyen Hoang Tung, Tran Van Huynh, Nguyen Dinh Dung, Nguyen Thanh Binh, and Vu Dinh Lam 10/12/2018
102 Comprehensive assessment of excavation damaged zone (EDZ) based on analysis of geophysical method in rock mass Hội Nghị toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD -2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Hoàng Đình Phúc<hdphuc>Bùi Anh Thắng<bathang> 09/12/2018
103 Numerical modeling of unreinforced and reinforced piled embankments. Part I: Numerical modeling sequence Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018). Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Phạm Văn Hùng<pvhung01> 09/12/2018
104 Thuật toán tính toán kết cấu chống công trình ngầm nhiều lớp trên cơ sở nghiên cứu tương tác của hệ "kết cấu chống-khối đất đá"

Tải tệp đính kèm

Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X. Hà Nội. ISBN: 978-604-913-752-5 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Duyên Phong<ndphong>Nguyễn Xuân Mãn<nxman>,Đặng Trung Thành<dtthanh> 09/12/2018
105 Giải pháp tối ưu trong khai thác gaslift tại các giếng dầu có hàm lượng nước cao ở mỏ Thăng Long Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái Đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD) 12/2018 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Hải AnNguyễn Văn Thịnh<nvthinh> 07/12/2018
106 Công nghệ kết hợp máy lắng lưới chuyển động - máy tuyển tầng sôi - tuyển nổi thu hồi than sạch từ đất đá lẫn than ở một số mỏ than vùng Hòn Gai - Cẩm Phả. Hội nghị toàn quốc KH Trái đất và TN với PTBV (ERSD 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>Vũ Thị Chinh 07/12/2018
107 Một số giải pháp thu dọn, vệ sinh lòng hồ trước khi tích nước của công trình thủy điện để bảo vệ môi trường

Tải tệp đính kèm

Hội nghị toàn quốc khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018), ISBN: 978-604-76-1753-1 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Đỗ Thị Hải<dthai>Nguyễn Mai Hoa<nmhoa>,Đỗ Văn Bình<dvbinh>,Trần Thị Kim Hà<ttkha>,Đỗ Cao Cường<dccuong> 07/12/2018
108 Nghiên cứu khai thác cơ sở dữ liệu mạng lưới thoát nước phục vụ công tác quản lý cơ sở hạ tầng đô thị. Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Trần Quỳnh An<tqan>Trần Thị Tuyết Vinh, Nguyễn Mạnh Hà, Dương Thành Đạt 07/12/2018
109 Ứng dụng tin học trong công tác chỉnh lý bản đồ số địa hình địa chính ERSD 2018 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Đinh Công Hòa<dchoa> 07/12/2018
110 Đặc điểm phân bố và chất lượng quặng sắt deluvi khu vực Cây Nhãn, tỉnh Tuyên Quang Hội nghị toàn quốc KH Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Lương Quang Khang<lqkhang>Khương Thế Hùng<kthung> 07/12/2018