Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
41 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
The International conference on Earth Observation & Natural Hazards 2019 (ICEO&NH2019)
Research on design and establish of GNSS data receiver and transmission device used in the continuously monitoring displacement and deformation of works in real time; ISBN: 978-604-913-923-9
18/11/2019
Phạm Công Khải<pckhai>Hai Ha Thanh, Thai Nguyen Duc, Duc Pham Nhan
Tải tệp đính kèm
42 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Proceedings IWNA 2019
(7) Facile fabrication of gold nanoparticles by sputtering methods,
15/11/2019
Trần Thị Hà<ttha01>,Nguyen Viet TuyenThi Huyen Trang Nguyen, Thanh Cong Bach, Nguyen Hai Pham, Cong Doanh Sai, Quang Hoa Nguyen, Trong Tam Nguyen, Khac Hieu Ho
Tải tệp đính kèm
43 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Proceedings IWNA 2019
Surface enhance Raman scattering of methylence Blue adsorbed on gold nanoparticles
15/11/2019
Trần Thị Hà<ttha01>,nguyen viet tuyen Thi Huyen Trang Nguyen, Thanh Cong Bach, Nguyen Hai Pham, Cong Doanh Sai, Quang Hoa Nguyen, Trong Tam Nguyen, Khac Hieu Ho
Tải tệp đính kèm
44 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
HNKH trường ĐH Thuỷ lợi
Tác động của việc áp dụng mô hình lớp học đảo ngược tới thái độ, hành vi học tiếng Anh của sinh viên
15/11/2019
Trương Thị Thanh Thủy<tttthuy02>
Tải tệp đính kèm
45 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường
Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên năm 2019, Đại học Thuỷ lợi.
Đánh giá tính hiệu quả của phương thức dạy từ vựng qua bài hát tiếng Anh
14/11/2019
Nguyễn Thị Cúc<ntcuc>
Tải tệp đính kèm
46 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên Đại học Thủy Lợi
GỢI Ý MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH
14/11/2019
Nguyễn Hồng Vân<nhvan>
Tải tệp đính kèm
47 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Applied Sciences
A New Approach of Hybrid Bee Colony Optimized Neural Computing to Estimate the Soil Compression Coefficient for a Housing Construction Project
12/11/2019
Pijush SamuiHoang Nhat Duc,Nhữ Việt Hà<nvha02>,Nguyen My Linh,Ngô Thị Phương Thảo<ntpthao>,Bui Tien Dieu
Xem trang web...
48 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Khoa học công nghệ Xây dựng
Xác định dị thường độ cao trong đo vẽ bản đồ địa hình và bố trí công trình dân dụng - công nghiệp bằng công nghệ GNSS - RTK
10/11/2019
Nguyễn Quang Thắng<nqthang01>
Xem trang web...
49 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
VNU Journal of Science
(9) Preparation of ZnO nanoflowers for surface enhance Raman scattering applications
10/11/2019
Trần Thị Hà<ttha01>,nguyenviettuyen Nguyen Manh Hong, Pham Van Thanh, Mai Hong Hanh, Sai Cong Doanh,Nguyen Thanh Binh, Nguyen Trong Tam, Ho Khac Hieu, Pham Nguyen Hai,Nguyễn Thị Diệu Thu<ntdthu>
Tải tệp đính kèm
50 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Intenational Journal of GEOMATE, Nov 2019 Vol 17, Issue 63 (ISSN: 2186-2982(P); 2186-2990(O)
Analysis the effects of the degree of saturation on the slopes stability using modelling and numerical simulation
03/11/2019
Đặng Trung Thành<dtthanh>Lê Trọng Thắng<ltthang01>
Tải tệp đính kèm