Công bố khoa học

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
41 Ảnh hưởng độc tính của vật liệu nano đồng đến sự sinh trưởng của Daphnia magna

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Sinh học Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Nguyễn Trung KiênTrần Thị Thu Hương<ttthuong01>,Dương Thị Thủy 15/01/2019
42 Ảnh hưởng của các vật liệu nano bạc lên sinh trưởng của bèo Lemma sp.

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Công nghệ Sinh học Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>Đặng Đình Kim, Hà Phương Thư, Nguyễn Trung Kiên, Dương Thị Thủy và nnk 15/01/2019
43 ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU OCPs ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA ROTIFER Brachionus calyciflorus

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Nguyễn Xuân TòngTrần Thị Thu Hương, Mai Hương, Dương Thị Thủy 15/01/2019
44 Ảnh hưởng của vật liệu nano đồng đến sinh trưởng của bèo tấm Lemna sp.

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội VNU Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Lê Văn BắcTrần Thị Thu Hương, Dương Thị Thủy 15/01/2019
45 Đánh giá độc tính của thuốc trừ sâu endosulfan đến sinh trưởng của Daphnia magna

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Nguyễn Xuân Tòng 15/01/2019
46 Bioaccumulation of organochlorine pesticides (OCPs) in molluscs and fish at the Sai Gon - Dong Nai estuary

Tải tệp đính kèm

J. Viet. Env. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Nguyen Xuan TongTran Thi Thu Huong, Duong Thi Thuy, Mai Huong, Duong Trong Khang, Huynh Cong Luc, Pham Thi Loan, Le Thi Phuong Quynh 15/01/2019
47 Ứng dụng công nghệ máy bay không người lái (UAV) để xây dựng mô hình số bề mặt và bản đồ mỏ lộ thiên khai thác vật liệu xây dựng

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Công nghiệp mỏ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Nguyễn Quốc Long<nqlong>Cao Xuân Cường<cxcuong> 14/01/2019
48 BEHAVIORS OF CRACK PROPAGATION OF ROCK-LIKE MATERIAL WITH DIFFERENT JOINTED THICKNESS

Tải tệp đính kèm

International Journal of GEOMATE

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Phạm Thị Nhàn<ptnhan>Xu Xi , Sanda Suresh 13/01/2019
49 Photocatalyst of ZnO nanorods decorated with Au nanoparticles

Tải tệp đính kèm

Hanoi International Symposium on Advanced Materials and Devices (HISAMD2019) Hanoi, Vietnam Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Trần Thị Hà<ttha01>, Nguyễn Việt TuyênNguyễn Mạnh Hồng, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Duy Thịnh, Nguyễn Tố Phương, Nguyễn Trọng Tâm, Hồ Khắc Hiếu 11/01/2019
50 Chemical sensing by surface enhance Raman scattering on ZnO nanorods decorated with gold nanoparticles

Tải tệp đính kèm

Hanoi International Symposium on Advanced Materials and Devices (HISAMD2019) Hanoi, Vietnam Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Trần Thị Hà<ttha01>,Nguyễn Việt TuyênNguyễn Mạnh Hồng,Mai Hồng Hạnh, Phạm Văn Thành, Sái Công Doanh, Hồ Khắc Hiếu, Nguyễn Trọng Tâm 11/01/2019