Công bố khoa học

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
41 Ứng dụng Deep Learning trong dự báo cháy rừng

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Hoàng Anh Đức<haduc> 20/06/2019
42 Neuro-genetic, neuro-imperialism and genetic programing models in predicting ultimate bearing capacity of pile Engineering with Computers

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Wusi ChenPayam Sarir,Bùi Xuân Nam<bxnam>,Nguyễn Hoàng<nhhoang>,M. M. Tahir,Danial Jahed Armaghani 20/06/2019
43 Phân tích ổn định bề mặt gương đào khi xây dựng đường hầm trong điều kiện đất đá yếu bằng máy khiên đào

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Đỗ Ngọc Thái<dnthai>Đặng Văn Kiên<dvkien> 19/06/2019
44 Xác định dị thường độ cao từ số liệu dị thường trọng lực theo phương pháp LSC

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Công nghiệp mỏ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Nguyễn Văn Sáng<nvsang>Nguyễn Thành Lê 19/06/2019
45 Impact of power harmonic on precise and discriminative tripping of relay system for earthing protection in un-grounded 6kV grids of Quang Ninh underground mines Empowering Science and Mathematics for Global Competitiveness

Xem trang web...

Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Hồ Việt Bun<hvbun>Lê Xuân Thành<lxthanh01> 18/06/2019
46 Bài toán xử lý đường Breakline trên mô hình TIN bằng cấu trúc DCEL Tạp chí Khoa học Mỏ - Địa chất số chuyên đề 45 năm bộ môn Bản đồ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Lê Quang HùngTrần Thùy Dương<ttduong>,Vũ Quang Hiếu,Lê Hữu Huệ 18/06/2019
47 Determining for an output capacity of dimension stone exploitation from the computer simulations to generate the fracture network in 3D

Tải tệp đính kèm

The 13th Internatinal Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering (CMMP2019) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Anh Tuấn<natuan>Phạm Văn Hòa<pvhoa>,Phạm Văn Việt<pvviet>,Lê Thị Hải<lthai> 14/06/2019
48 Determination of the relationship between Vietnam national coordinate reference system (VN-2000) and ITRS, WGS84 and PZ-90

Tải tệp đính kèm

International Conference on Localization and GNSS (ICL-GNSS)

Xem trang web...

Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Phạm Thị HoaNghiêm Quốc Dũng, Trịnh Thị Hoài Thu, Lê Thị Nhung,Phạm Thế Huynh<pthuynh> 14/06/2019
49 Những nét nổi bật trong hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2018 Tạp chí Công Thương Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Vũ Diệp Anh<vdanh> 14/06/2019
50 Apply electromagnetic approach to study saltwater intrusion in Crau coastal aquifers, France.

Tải tệp đính kèm

Journal of Mining and Earth Sciences Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Nguyễn Bách Thảo<nbthao> 13/06/2019