Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
41 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Tài nguyên và Môi trường
Ứng dụng dữ liệu viễn thám hồng ngoại nhiệt landsat trong nghiên cứu nhiệt độ bề mặt
15/06/2020
Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>Vũ Trần Linh
Tải tệp đính kèm
42 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Khoa học Quản lý và Công nghệ
Quyền của cổ đông thiểu số theo Luật Doanh nghiệp 2014
13/06/2020
Nguyễn Thị Ngọc Anh<ntnanh01>
43 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài trong danh mục Scopus
Journal of Mining Institute (ISSN (print) 2411-3336 ISSN (online) 2541-9404)
Effective capacity building by empowerment teaching in the field of occupational safety and health management in mining
12/06/2020
Jürgen KretschmannNguyễn Thị Hoài Nga<nthnga>,Marcus Plien,Marad Rudakov
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
44 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Khoa học Quản lý và Công nghệ
Chính sách phát triển ngành than của Úc và tham khảo cho Việt Nam
11/06/2020
Lưu Thị Thu Hà<lttha02>
Xem trang web...
45 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài trong danh mục Scopus
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Applications of Discrete Element Method (DEM) in modeling the impact of dynamic and technological parameters on the material movement on the vibrating screen surface
09/06/2020
Nguyễn Văn Xô<nvxo>,Nguyễn Khắc Lĩnh<nklinh>
Xem trang web...
46 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Quản lý nhà nước
Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử
08/06/2020
Phí Mạnh Cường<pmcuong>
47 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Thanh niên
Chiến lược "trồng người" của Hồ Chí Minh và ý nghĩa với đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ hiện nay
08/06/2020
Đào Thị Tuyết<dttuyet>Lê Thị Yến<ltyen>
48 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí khoa học Quản lý và Công nghệ, ISSN: 2525-2348, số 9/2019
Phát huy vai trò của cổ đông là người lao động trong công ty cổ phần khai thác than thuộc TKV
04/06/2020
Nguyễn Văn Bưởi<nvbuoi>
49 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục ISI/Scopus
International Journal of Engineering Technologies and Management Research, ISSN: 2454-1907
RESEARCH ON BUILDING FOR DEPENDENCE OF INSULATION PARAMETERS OF THE 6kV GRID WITH THE ENVIROMENT AND STRUCTURAL PARAMETERS OF OPEN-PIT MINES IN THE QUANG NINH AREA
03/06/2020
Trần Quốc HoànHồ Việt Bun<hvbun>,Nguyễn Anh Nghĩa<nanghia>
50 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Nông thôn mới
Từ mô hình thực tế đến giải pháp thích ứng, phát triển
01/06/2020
Đào Ngọc ThủyNguyễn Thị Kim Dung<ntkdung>