Công bố khoa học

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
1 Phương án sử dụng trị trung bình nhân diện tích elip sai số vị trí các điểm trong đánh giá độ tin cậy lưới khống chế tọa độ. ERSD 2018, HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC, KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Lê Ngọc Giang<lngiang> 07/12/2019
2 Hiệu quả xử lý COD, NH4+ và TSS có trong nước thải sinh hoạt bằng hệ thống SSF-CW sử dụng thực vật Phragmites Australis

Tải tệp đính kèm

NATIONAL CONFERENCE ON EARTH AND RESOURCE SCIENCE WITH SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ERSD 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Hoàng Nam<nhnam> 07/12/2019
3 Stabilization of a residual granitic soil using various new green binders Construction and Building Materials

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Youngsang KimTran Quoc Thien,Gyeong-oKang,Đỗ Mạnh Tấn<dmtan> 30/10/2019
4 Generating Concept Descriptions for Intelligent Tutoring Systems Montreal AI Symposium 2019 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Vũ Đỗ Dũng<vddung> 06/09/2019
5 Wave propagation control and switching for wireless power transfer using tunable 2-D magnetic metamaterials

Tải tệp đính kèm

Journal of Magnetism and Magnetic Materials

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Phạm Thanh SơnBùi Hữu Nguyên<bhnguyen> 01/09/2019
6 Kiểm tra, giám sát, thẩm định và nghiêm thu sản phẩm (tư vấn giám sát) thuộc dự án CSDL địa hình và chương ngại vât điện tử hàng không (etod) khu vực 3 của 06 sân bay quốc tế (Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Phú Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc) và khu vực 4 của 02 sân bay quốc tế ( Nội Bài, Tân Sơn Nhất) Trung tâm Thông báo tin tức hàng không - Chi nhánh Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - Công ty TNHH Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Trần Xuân Trường<txtruong> 10/08/2019
7 Predicting water influx for gas production wells of Lan Do field using balance method PetroVietnam Journal, Vol. 6/2019, p. 58-62, ISSN-0866-854X Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Vu Duc UngLe Vu Quan,Tran Dang Tu,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh>,Triệu Hùng Trường<thtruong> 20/07/2019
8 ứng dụng phương pháp bình sai hỗn hợp lưới ể đất và vệ tinh trong hệ tọa độ không gian để xác định sai số hệ thống trong đo cạnh mặt đất tài nguyên & môi trường

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Hoàng Ngọc Hà<hnha>Lê văn hà 17/07/2019
9 Phát hiện mới về tuổi tuyệt đối của Phức hệ Chu Lai thuộc vùng Đông bắc Quảng Ngãi và ý nghĩa của nó với kiến tạo khu vực Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Trịnh Thế Lực<ttluc>Trần Thanh Hải<tthai>,Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Andrew Catter 12/07/2019
10 Timing of uranium mineralization from Mesozoic Nong Son Basin, Central Vietnam, Proceedings of the 14th SGA Biennial Meeting: Mineral Resources to Discover, Quebec City, Canada, 2017 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Trần Thanh Hải<tthai> 11/07/2019