Công bố khoa học

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
61 Thuật toán EM và K-means trong phân loại đám mây điểm LiDAR

Tải tệp đính kèm

Tạp chí tài nguyên và môi trường Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Nguyễn Thị Hữu Phương<nthphuong> 01/06/2019
62 Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến hoạt động kế toán - kiểm toán ở Việt Nam Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Phạm Thu Hương<pthuong> 01/06/2019
63 Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội theo Pháp luật Việt Nam Tạp chí khoa học quản lý và công nghệ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Nguyễn Thị Ngọc Anh<ntnanh01>Nguyễn Thị Hồng Loan<nthloan> 01/06/2019
64 Ứng dụng phần mềm SHAPE METRIX 3D xác định mức độ nứt nẻ khối đá để xác định chỉ tiêu thuốc nổ và hướng nổ mìn

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Công nghiệp Mỏ (ISSN 0868-7052) Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Phạm Văn Việt<pvviet>Pirat Jaroonpattanapoong 01/06/2019
65 Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp công nghệ, kỹ thuật, tổ chức hợp lý thi công công trình ngầm khi chọn trước tốc độ tiến gương Tạp chí Công nghiệp Mỏ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Võ Trọng Hùng<vthung> 01/06/2019
66 Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp xác định “lượng thuốc nổ đơn vị” khi thi công công trình ngầm nằm ngang và nằm nghiêng Tạp chí Công nghiệp Mỏ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Võ Trọng Hùng<vthung> 01/06/2019
67 Анализ возможности применения активных фильтров для снижения несинусоидальности напряжения в системе электроснабжения одного из угольных карьеров

Tải tệp đính kèm

Всероссийская молодежная конференция с международным участием - Системные иследования в энергетике Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Bùi Ngọc Hùng<bnhung>Коверникова Л.И 31/05/2019
68 A study on shear strength of aQ13vp sand in the underground railway line Nhon - Hanoi Railway station

Tải tệp đính kèm

Journal of Mining and Earth Sciences Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>Nguyễn Viết Tình<nvtinh> 31/05/2019
69 Ảnh hưởng của số thiết bị điện đấu vào mạng và tổng chiều dài mạng cáp đến điện dẫn cách điện của mạng điện 660V ở công ty than Hà Lầm – TKV

Tải tệp đính kèm

Cơ khí Việt Nam Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Ngô Thanh Tuấn<nttuan01> 30/05/2019
70 Vai trò của văn hóa trong quá trình xây dựng sức mạnh mềm ở Việt Nam hiện nay Tạp chí Giáo dục và xã hội Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Đỗ Thị Vân Hà<dtvha> 30/05/2019