Công bố khoa học

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
131 Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của một số đoạn sông tỉnh Phú Thọ

Tải tệp đính kèm

Hội nghị toàn quốc khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018), ISBN: 978-604-76-1753-1 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Văn Bình<nvbinh>Đỗ Thị Hải<dthai>,Trần Thành Lê,Nguyễn Thế Chuyên 07/12/2018
132 Ứng dụng GIS và chỉ số API đánh giá chất lượng môi trường không khí khu vực thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Hội nghị khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>Nguyễn Phương<npphuong>,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>,Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>,Đỗ Văn Nhuận<dvnhuan> 07/12/2018
133 Đánh giá mức độ ảnh hưởng của giếng bơm ép tới giếng khai thác cho đối tượng Miocen dưới Bể Cửu Long bằng hàm tương quan Spearman Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái Đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD) 12/2018 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Lê Quốc TrungLê Vũ Quân, Nguyễn Văn Đô ,Triệu Hùng Trường<thtruong>,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh>,Trần Nguyên Long, Trần Văn Tiến 07/12/2018
134 Predicting water influx for gas production wells of Lan Do field using material balance method Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái Đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD) 12/2018 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Vu Duc UngLe Vu Quan1, Vu Manh Hao,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh> 07/12/2018
135 Áp dụng mô hình thống kê và phương pháp phân tích yếu tố chính để đánh giá và dự báo biến động môi trường trong trầm tích cụm cảng Nam Cầu Trắng – Quảng Ninh Hội nghị khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Phương<npphuong>Nguyễn Phương Đông<npdong>,Nguyễn Thị Hòa<nthoa>,Vũ Thị Lan Anh<vtlanh> 07/12/2018
136 Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý giảng dạy môn giáo dục quốc phòng, an ninh ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất theo học chế tín chỉ Kỷ yếu hội nghị khoa học chính trị, Quân sự trong tiến trình nâng cao chất lượng đào tạo đại học hiên nay Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường Phạm Quốc Đảm<pqdam> 07/12/2018
137 Công nghệ kết hợp máy lắng lưới chuyển động - máy tuyển tầng sôi - tuyển nổi thu hồi than sạch từ đất đá lẫn than ở một số mỏ than vùng Hòn Gai - Cẩm Phả. Hội nghị toàn quốc KH Trái đất và TN với PTBV (ERSD 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>Vũ Thị Chinh 07/12/2018
138 Tư tưởng Hồ Chí minh về xây dựng quân đội nhân dân-vận sụng trong xây dựng bản lĩnh chính trị quân đội hiện nay Kỷ yếu hội nghị khoa học trường Đại học - Mỏ địa chất Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường Nguyễn Văn Quảng<nvquang01> 07/12/2018
139 Landslide susceptibility mapping using geospatial analysis and Recurrent Neural Network (RNN) Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc về Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Quốc Phi<nqphi> 07/12/2018
140 Đặc điểm thạch địa hóa granitoid phức hệ Mường Lát ERSD 2018 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Trần Văn ThànhĐỗ Văn Nhuận<dvnhuan>,Nguyễn Kim Long<nklong01>,Lê Thị Thu<ltthu>,Phạm Trung Hiếu<pthieu>,Thiềm Quốc Tuấn 07/12/2018