Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
11 Hướng dẫn SVNCKH
Nghiên cứu công nghệ tuyển nổi bùn than bằng dầu biodiezen được sản xuất từ nguồn dầu ăn phế thải
Thời gian thực hiện từ 28/10/2019 đến 15/07/2020
Phạm Thị Nhung<ptnhung>
Tải tệp đính kèm
12 Hướng dẫn SVNCKH
Tác động của Chiến tranh Thương mại Mỹ - Trung tới nền kinh tế Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/12/2019 đến 15/07/2020
Nguyễn Thị B&#237;ch Ngọc<ntbngoc>
Tải tệp đính kèm
13 Hướng dẫn SVNCKH
Phạm Thị Thanh Loan
Thời gian thực hiện từ 15/03/2020 đến 15/07/2020
Phạm Thị Thanh Loan<pttloan>Nguyễn Minh Hùng
14 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu kỹ thuật lập trình hướng đối tượng trong ngôn ngữ lập trình C#
15/07/2020
Vũ Lan Phương<vlphuong>
15 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Giải một số bài toán với C# căn bản
15/07/2020
Vũ Lan Phương<vlphuong>
16 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Xây dựng mô phỏng một số ứng dụng IoT cơ bản phục vụ môn học “Kiến trúc và hạ tầng mạng IoT”
Thời gian thực hiện từ 01/02/2020 đến 15/07/2020
Trần Thị Thu Thúy<tttthuy>
17 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Xây dựng đề cương học phần kinh tế học cho chương trình học bổ sung kiến thức ngành Quản lý kinh tế
Thời gian thực hiện từ 01/02/2020 đến 15/07/2020
Nguyễn Thị B&#237;ch Ngọc<ntbngoc>
Tải tệp đính kèm
18 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Giới thiệu một số môi trường ảo giả lập lập trình IoT. So sánh một số đặc
Thời gian thực hiện từ 13/07/2020 đến 14/07/2020
Nguyễn Duy Huy<ndhuy>
19 Hướng dẫn SVNCKH
Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước bọt khí đến sự ổn định dòng chảy trong ống nâng khi khai thác dầu bằng phương pháp gaslift
14/07/2020
Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>
20 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Thông tin các kết quả nghiên cứu mới về các kỹ thuật kiểm thử trong phát triển các hệ thống dữ liệu lớn
Thời gian thực hiện từ 13/07/2020 đến 14/07/2020
Lê Hồng Anh<lhanh>