Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
11 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Những lưu ý khi dùng dấu câu
14/01/2020
Trần Đình Thước<tdthuoc>
Tải tệp đính kèm
12 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Phát triển kỹ năng nghe, nói cho người học thông qua trích đoạn của bộ phim "Maleficent"
Thời gian thực hiện từ 19/12/2019 đến 14/01/2020
Nguyễn ánh Hoa<nahoa>
Tải tệp đính kèm
13 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số cách giúp người học lựa chọn tài liệu để cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh
Thời gian thực hiện từ 13/01/2020 đến 14/01/2020
Nguyễn ánh Hoa<nahoa>
Tải tệp đính kèm
14 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Áp dụng hoạt động theo cặp, nhóm trong phần dạy nói cho lớp Anh 4
13/01/2020
Đặng Thanh Mai<dtmai>
Tải tệp đính kèm
15 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường
Lỗi viết câu Tiếng Anh - Nguyên nhân và giải pháp
13/01/2020
Lê Thị Thúy Hà<lttha01>
Tải tệp đính kèm
16 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường
Câu hỏi đuôi - cách dùng và một số lỗi thường gặp
13/01/2020
Nguyễn Thị Thu Phúc<nttphuc>
Tải tệp đính kèm
17 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Các cách thành lập danh từ ghép
13/01/2020
Nguyễn Hồng Vân<nhvan>
Tải tệp đính kèm
18 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Liên từ đẳng lập "and" và các ý nghĩa trong sử dụng
13/01/2020
Cao Xu&#226;n Hiển<cxhien>
Tải tệp đính kèm
19 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Khai thác ứng dụng Kahoot trong dạy và học ngoại ngữ
13/01/2020
Trương Thị Thanh Thủy<tttthuy02>
Tải tệp đính kèm
20 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một vài lưu ý khi dùng câu chẻ
13/01/2020
Nguyễn Thị Thu Ph&#250;c<nttphuc>
Tải tệp đính kèm