Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
61 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay
Thời gian thực hiện từ 01/09/2019 đến 30/06/2020
Nguyễn Thị Kim Dung<ntkdung>
62 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Khai thác, ứng dụng máy đo Ainav – D180 trong thực tập Trắc địa cao cấp
30/06/2020
Lê Thị Thanh Tâm<ltttam>
63 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Hoạt tính kháng virus của các hợp chất từ loài Vitex limonifolia
30/06/2020
Nguyễn Thị Kim Thoa<ntkthoa>
Tải tệp đính kèm
64 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Lớp mạ tổ hợp Ni/TiO2 tạo bởi dòng xung
30/06/2020
Lê Thị Phương Thảo<ltpthao>
Tải tệp đính kèm
65 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng bạo lực
Thời gian thực hiện từ 01/10/2019 đến 30/06/2020
Nguyễn Thị Kim Dung<ntkdung>
66 Hướng dẫn SVNCKH
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng trực tuyến của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội
Thời gian thực hiện từ 01/09/2019 đến 30/06/2020
Lê Đình Chiều<ldchieu>
67 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu ứng dụng phân loại hướng đối tượng đối với dữ liệu ảnh độ phân giải cao khu vực đô thị
30/06/2020
Nguyễn Văn Trung<nvtrung>
Tải tệp đính kèm
68 Hướng dẫn SVNCKH
Tác động của nhóm tham khảo đến hành vi lựa chọn trung tâm học tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất
Thời gian thực hiện từ 30/10/2019 đến 30/06/2020
Vũ Thị Hiền<vthien>
Tải tệp đính kèm
69 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Hai phương pháp tạo các điểm ngẫu nhiên đều trên một bề mặt
Thời gian thực hiện từ 31/12/2019 đến 30/06/2020
Phạm Ngọc Chung<pnchung>
Tải tệp đính kèm
70 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nhu cầu quản trị tri thức trong các doanh nghiệp khai thác khoáng sản Vinacomin
29/06/2020
Phạm Thị Nguyệt<ptnguyet>