Các hoạt động khoa học khác





STT Tên Loại hoạt động Chủ nhiệm/ Tác giả/ Hướng dẫn chính Thời gian Xem
61 Nghiên cứu đánh giá vai trò của một số loài thực vật thủy sinh trong việc xử lý Fe, Mn trong nước thải

Tải tệp đính kèm...

Hướng dẫn SVNCKH

Đỗ Thị Hải<dthai>

Từ: 23/10/2018

Đến: 24/07/2019

62 Tổng hợp chế tạo vật liệu xúc tác TiO2/GO và một số kết kết quả đánh giá ban đầu xử lý một số chất ô nhiễm trong nước thải

Tải tệp đính kèm...

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Trần Thị Thanh Thủy<tttthuy01>Phạm Khánh Huy<pkhuy>

Từ: 06/12/2018

Đến: 24/07/2019

63 Giám sát ảnh hưởng nổ mìn (đo rung chấn nổ mìn) tại mỏ đá vôi Hồng Sơn

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Phạm Văn Hòa<pvhoa>Nhữ Văn Phúc<nvphuc>,Lê Quí Thảo<lqthao>,Đào Hiếu<dhhieu>,Trần Quang Hiếu<tqhieu>

Từ: 02/02/2019

Đến: 24/07/2019

64 Thành lập bản đồ địa hình và hiện trạng khai thác 1/500 mỏ đá vôi thuộc Nhà máy Xi măng Long Sơn - tỉnh Thanh Hóa

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Nguyễn Quốc Long<nqlong>Lê Văn Cảnh<lvcanh>,cao xuân cường

Từ: 01/03/2019

Đến: 24/07/2019

65 Hướng dẫn NCS Ba Lan Wojciech Smolinski

Tải tệp đính kèm...

Hướng dẫn SVNCKH

Lucyna Natkaniec-NowakNguyễn Khắc Giảng<nkgiang>

Từ: 13/03/2018

Đến: 24/07/2019

66 Phạm Tuấn Long

Tải tệp đính kèm...

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Phạm Tuấn Long<ptlong>

Từ: 15/09/2018

Đến: 23/07/2019

67 pt long

Tải tệp đính kèm...

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Phạm Tuấn Long<ptlong>

Từ: 15/02/2019

Đến: 23/07/2019

68 Nhiệt động học trong làm lạnh

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Nguyễn Như Hùng<nnhung>

Từ: 15/08/2018

Đến: 23/07/2019

69 Nghiên cứu công nghệ sản xuất 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy

Tải tệp đính kèm...

Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh (Thành phố)

CT: Phan Hồng Khôi; TK: Phan Ngọc Hồng; PB: Vũ Anh Tuấn; UV: Phạm Xuân Núi

22/07/2019

70 NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ HOẠT TÍNH XÚC TÁC QUANG CỦA g-C3N4 PHA TẠP OXY

Tải tệp đính kèm...

Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường

Phạm Xu&#226;n N&#250;i<pxnui>

19/07/2019