Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
6021 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
SEG International Exhibition and Annual Meeting. New Orleans, USA
Incorporating Prior Information into Seismic Impedance Inversion Using Fuzzy Clustering Technique
18/10/2015
Kiều Duy Thông<kdthong>Anton k
Xem trang web...
6022 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Công nghiệp Mỏ
Phân tích đặc tính trọng lực than cấp hạt nhỏ vùng Quảng Ninh bằng thiết bị tầng sôi.
15/10/2015
Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>
6023 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
International conference economic mangement in mineral activities - EMMA
Quality evaluation methods of environmental management in the coal mining activities in enterprises owned by Vietnam national coal and mineral industries holding corporation limited (Vinacomin)
15/10/2015
Lê Văn Chiến<lvchien>Phạm Kiên Trung<pktrung>,Nguyễn Ngọc Khánh<nnkhanh>
Tải tệp đính kèm
6024 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
The second international scientific conference on economic management in mineral activities - EMMA2, 2015, ISBN-978-604-86-6038-3
assessment of impact level of motivation factors for workers in dong bac corporation-ministry of national defense
15/10/2015
Nguyễn Đức Thắng<ndthang>Nguyễn Thị Hường<nthuong>
Tải tệp đính kèm
6025 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
The second international scientific conference on economic management in mineral activities - EMMA2, 2015, ISBN-978-604-86-6038-3
eleboration of norms to evaluate the ntilization of production capacity in opencast coal mining company
15/10/2015
Nguyễn Thị Hường<nthuong>Nguyễn Đức Thắng<ndthang>,Nguyễn Văn Thưởng<nvthuong>
Tải tệp đính kèm
6026 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
The second international scientific conference on economic management in mineral activities - EMMA2, 2015, ISBN-978-604-86-6038-3
Sustainable Development in the Coal Mining Industry: German experience and lessons for Vietnam
15/10/2015
Lê Đình Chiều<ldchieu>
Tải tệp đính kèm
6027 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí KHCN kim loại
Xây dựng giản đồ E-pH hệ 5 nguyên Bi-S-Cl-H2O ứng dụng trong hòa tách tinh quặng bismut sunfua
10/10/2015
Trần Trung Tới<tttoi>Đinh Phạm Thái,Đinh Tiến Thịnh,Nguyễn Kim Thiết
6028 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Международная экономика
Мировой опыт повышения эффективности геодезических работ и особенности технико-экономических расчетов в геодезии Вьетнама
09/10/2015
Đào Văn Khánh<dvkhanh>
6029 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Viet - Pol 2015
An investigation of predictability of dynamic subsidence trough caused by underground mining using Knothe time function in Vietnam
09/10/2015
Nguyễn Quốc Long<nqlong>Võ Chí Mỹ
6030 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
The second International Conference on Scientific Research Co-operation between Vietnam and Poland in Earth sciences
An application of the cross-over adjustment technique for processing of altimetry data in the East Sea
05/10/2015
Nguyễn Văn Sáng<nvsang>Kim Thị Thu Hương<ktthuong>,Phạm Hoàng Lân<phlan>
Tải tệp đính kèm