Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
5971 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
26ème Colloque de l’Association Internationale de Climatologie
Etudes relations entre la couverture vegetable et la temperature de surface calculees a parir des donnees landsat ETM + à l’Echelle du Bassin versant de l’Oueme superieur Benin
04/09/2013
Đỗ Thị Phương Thảo<dtpthao>Sylvan Bigot, Isabela Zin
Xem trang web...
5972 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Người xây dựng
Kết cấu neo mới - neo giảm áp
01/09/2013
Đào Viết Đoàn<dvdoan>Đỗ Thụy Đằng
Tải tệp đính kèm
5973 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Environmental Earth Sciences
Structural controls on the occurrence and morphology of karstified assemblages in northeastern Vietnam: a regional perspective
01/09/2013
Trần Thanh Hải<tthai>Hoàng Đình Quế<hdque>,Nguyễn Minh Quyền<nmquyen>,Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>,Đặng Văn Bát
Xem trang web...
5974 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Hoàn thiện công tác quản lý vật tư tại công ty TNHH MTV than Thống Nhất
01/09/2013
Hoàng Thị Thủy<htthuy>Nguyễn Thị Minh Thu<ntmthu>,Lê Thị Thu Hồng<ltthong>
5975 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Kinh tế và Dự báo, ISSN 0866.7120
Dự báo nhu cầu nhân lực dài hạn cho doanh nghiệp công nghiệp mỏ
01/09/2013
Lê Đình Chiều<ldchieu>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
5976 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Journal of Geodynamics
Recent crustal movements of northern Vietnam from GPS data
01/09/2013
Trần Đình TôNguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>
Xem trang web...
5977 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q3)
Acta Crystallographica Section E
Catena -Poly[ammonium [aquabis(μ-2,3,5,6-tetraoxo-4-nitropyridin-4-ido)argentate(I)]
01/09/2013
Nguyen Dinh DoOlga Kovalchukova, Adam Stash and Svetlana Strashnova
Tải tệp đính kèm
5978 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Công nghiệp Mỏ
Nghiên cứu tính khả tuyển quặng graphit khu vực Yên Thái, Xã Yên Thái, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái
15/08/2013
Phạm Hữu Giang<phgiang>Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>,Lê Việt Hà<lvha>,Phạm Thị Nhung<ptnhung>
5979 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Журнал «Горная техника» -Издательский дом «СЛАВУТИЧ», Санкт – Петербург.- 2013, №2. - С.52-57. УДК 622.261; 622.831
Cхемы проходки выработок большого поперечного сечения круглой формы впластичных породах
01/08/2013
Панкратенко А.Н Нгуен Суан Мань, Чан Туан Минь
5980 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Công nghiệp Mỏ
Jameson – Một thiết bị tối ưu để tuyển nổi bùn than
01/08/2013
Phạm Văn Luận<pvluan>