Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
5961 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Công nghiệp mỏ
Quá trình dịch chuyển bề mặt mỏ do tác động của yếu tố công nghệ - khai thác hầm lò
01/10/2013
Nguyễn Quốc Long<nqlong>
5962 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Cơ Khí Việt Nam, ISSN 0866 -7056
Ứng dụng circuit maker để mô phỏng các khâu trong bộ điều khiển truyền động quay máy khoan xoay cầu CБШ-250T
01/10/2013
Khổng Cao Phong<kcphong>
5963 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q3)
Multispectral Image Processing and Pattern Recognition, SPIE:MIPPR 2013
Automatic generalization of map polygon resident in digital environment
01/10/2013
Trần Quỳnh An<tqan>Hong Fan
5964 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa Chất
Tự động tổng quát hóa bản đồ
01/10/2013
Fan HongTrần Quỳnh An<tqan>
5965 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Giải pháp nâng cao độ chính xác chuyển trục công trình lên các sàn xây dựng trong thi công nhà siêu cao tầng
01/10/2013
Nguyễn Quang Thắng<nqthang01>
5966 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, số 44, tr. 34-38. ISSN 1859-1469.
“Hệ tọa độ vuông góc không gian địa diện chân trời và ứng dụng trong trắc địa công trình”.
01/10/2013
Nguyễn Quang Phúc<nqphuc>
5967 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Korean Geotechnical Society
Comparison of flow characteristics of Controlled low strength material binded by Cementless binders made from industrial by-products
27/09/2013
Young-sang KimShuyn-huyn Jung,Đỗ Mạnh Tấn<dmtan>
Tải tệp đính kèm
5968 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781482229073
Determination of dynamic rock strength to assess blasting efficiency
26/09/2013
Frederic PelletĐặng Văn Kiên<dvkien>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
5969 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Ninth International Conference on Creep, Shrinkage, and Durability Mechanics (CONCREEP-9)
Finite Element Based Characterization of the Creep Properties of the Cement Paste Phases by Coupling Nanoindentation Technique and SEM-EDS
25/09/2013
Phạm Đức Thọ<pdtho>
Xem trang web...
5970 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục ISI/Scopus
Journal of the Korean Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry and Cartography, Vol 31
Increasing Spatial Resolution of Remotely Sensed Image using HNN Super-resolution Mapping Combined with a Forward Model
12/09/2013
Nguyễn Quang Minh<nqminh01>Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong02>