Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
5951 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Proceeding of the sixth International Conference on Geotechnique, Construction Materials & Environment
Effect of periodical rainfall on shallow slope failures: Finite Element Analysis
01/11/2016
A. ChinkulkijniwatBùi Văn Đức<bvduc>,S. Yubonchit,R. Goodary
Xem trang web...
5952 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí công thương
Bàn về phát triển dịch vụ tín dụng đối với học sinh sinh viên tại NHCSXH huyện Thuận Thành-Bắc Ninh
01/11/2016
Dương Thị Nhàn<dtnhan>
5953 24. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Proceedings of the ESASGD
Supervising and warning the frequency for generators of power plants
01/11/2016
Đỗ Như ý<dny>
Tải tệp đính kèm
5954 09. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI (Q2)
Renewable Energy
Modelling turbulence with an Actuator Disk representing a tidal turbine
01/11/2016
Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh>Guillou S., Thiébot J., Santa Cruz A.
Xem trang web...
5955 24. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Proceedings of the ESASGD
Research the applications of FACTS for controlling power flows and stabling the voltage of mining grids
01/11/2016
Đỗ Như ý<dny>
Tải tệp đính kèm
5956 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
International Conference on Advances in Mining and Tunnelling (ICAMT) - Hanoi, 14-15 November 2016 (ISSN: 978-604-76-1171-3).
Оптимизация потерь и разубоживания ценных минералов в горных сложноструктурных карбонатных месторождений
01/11/2016
Fomin S ITrần Đình Bão<tdbao>
5957 19. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.5 và ≤ 0.75
Tạp chí Công Thương
Thực trạng hoạt động bảo vệ môi trường và sử dụng nguồn lực tài chính cho bảo vệ môi trường ở Việt Nam
01/11/2016
Nguyễn Thị Minh Thu<ntmthu>
Tải tệp đính kèm
5958 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tập 10, số 11, tháng 11-2016
Đặc điểm địa tầng và cấu trúc địa chất trũng An Châu và ý nghĩa của chúng trong tìm kiếm, thăm dò dầu khí
01/11/2016
Hoàng Văn Long<hvlong>Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>,Trần Thị Oanh
5959 09. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI (Q2)
Tunnelling and Underground Space Technology
Volume loss in shallow tunnelling
31/10/2016
Vũ Minh Ngạn<vmngan>Wout Broere,Johan Bosch
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
5960 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
The 2016 International Conference on Earth Sciences And Sustainable Geo-resources Development (ESASGD 2016)
Study on application of geographic information system (GIS) for management of minerals exploration and extraction
30/10/2016
Đào Văn Chi<dvchi>Lê Tiến Dũng<ltdung>,Nguyễn Cao Khải<nckhai>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm