Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
5981 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Second international conference on scientific research cooperation between Vietnam and Poland in earth sciences (VIET-POL 2015)
Research for determining 6kV gird’s insulation indicators in Quang Ninh open pit coal mines
15/11/2015
Hồ Việt Bun<hvbun>
5982 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Hội thảo quốc tế Quản lý kimnh tế trong hoạt động khoáng sản EMMA2
The ifnluenced specific charateristics or mineral miner on their veluation
15/11/2015
Phan Thị Thái<ptthai>
5983 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Quản lý kinh tế trong hoạt động khoáng sản
Economic solutions to reduce coal loss in Viet Nam-The status quo and resolution.
15/11/2015
Đồng Thị Bích<dtbich>Phan Thị Thùy Linh
5984 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Proceeding of the 2nd International Scientific Coference on Economic Management in Mineral Activities (EMMA2)
Financial sustainability: an appraisal for Vietnam National Coal - Mineral industries coporation
14/11/2015
Phí Thị Kim Thư<ptkthu>Phí Quang Hải
5985 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
International conference on Economic Management in Mineral Activities - EMMA 2 (ISBN -978-604-86-6038-2)
The shale gas revolution in the USA: results, challenges and lessons for the rest of the world
14/11/2015
Lê Minh Thống<lmthong>Locatelli Catherine, Criqui Patrick
5986 24. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Korean Society of Civil Engineering, Gwangju division
Engineering properties of pond ash based Controlled Low-Strength Materials
13/11/2015
Đỗ Mạnh Tấn<dmtan>Young-Sang Kim, Hyoung-ki Kim
Tải tệp đính kèm
5987 08. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI (Q1)
Applied Thermal Engineering
Thermal radiation analysis for small satellites with single-node model using techniques of equivalent linearization
12/11/2015
N.D. AnhPhạm Ngọc Chung<pnchung>,N.N. Hieu,N.T. Anh
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
5988 24. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9
Vật liệu biến hóa meta có chiết suất âm và hấp thụ tuyệt đối sóng điện từ dựa trên cấu trúc vòng xuyến
08/11/2015
Phạm Thị TrangBùi Hữu Nguyên<bhnguyen>
5989 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Proceeding of 23rd International symposium on Mine Planning and Equipment Selection MPES conference, Johannesburg, South Africa 2015. ISBN: 978-1-920410-79-7
Selection of a suitable schematic diagram for 35/6kV coal mine transformer substations to protect correction banks from series resonance caused by power harmonics
06/11/2015
Lê Xuân Thành<lxthanh01>
Xem trang web...
5990 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Proceeding of 23rd International symposium on Mine Planning and Equipment Selection MPES conference, Johannesburg, South Africa 2015. ISBN: 978-1-920410-79-7
Impact of electric excavators on voltage quality of a Vietnam open pit coal mines’ 6kV electrical system
06/11/2015
Lê Xuân Thành<lxthanh01>
Xem trang web...