Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
6041 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
journal ISSN2305-7068,
Source and formation of Arsenic in Ground water in Hanoi,Vietnam. . ,
01/04/2013
Đỗ Văn Bình<dvbinh>
Tải tệp đính kèm
6042 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Công nghiệp mỏ số 2-2013
MỎ NƯỚC KHOÁNG HÒA MỤC – CHỢ MỚI – BẮC KẠN VÀ TIỀM NĂNG KHAI THÁC PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI
01/04/2013
Đỗ Văn Bình<dvbinh>Hồ Văn Thủy
Tải tệp đính kèm
6043 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, ISSN 1859 - 1469
Kiến nghị việc xây dựng đơn giá tiền lương trên giá trị gia tăng
01/04/2013
Lê Đình Chiều<ldchieu>Đồng Thị Bích<dtbich>,Đặng Huy Thái<dhthai>
Xem trang web...
6044 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Tunnelling and Underground Space Technology
2D Numerical Investigation of Segmental Tunnel Lining
01/04/2013
Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>Daniel Dias, Pierpaolo Oreste,Irini Djeran-Maigrei
Xem trang web...
6045 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q3)
Environmental Earth Sciences
Application of multimedia methodology for investigation of karst water in highland regions of Ha Giang Province, Vietnam
25/03/2013
Nguyễn Văn Lâm<nvlam01>Nguyễn Ngọc Thạch
6046 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Korean Geotechnical Society
Correlation between tensile force of anchor and safety factor of slope from numerical analysis
21/03/2013
young-sang kimĐỗ Mạnh Tấn<dmtan>,Cheol Lee, Hyun-Jong Sung
Tải tệp đính kèm
6047 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
In Bibliography 121 Proceedings of the Third International Conference on Computational Methods in Tunneling and Subsurface Engineering
Process simulation of microtunnelling operations for productivity assessment depending on ground conditions
18/03/2013
Đặng Trung Thành<dtthanh>,Britta Shoesser,Markus Thewes
6048 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
International Conference on Space, Aeronautical, and Navigational Electronics
Analysis of thermal responses for a satellite with two-node model using the equivalent linearization technique
02/03/2013
Nguyen Dong AnhNguyen Nhu Hieu,Phạm Ngọc Chung<pnchung>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
6049 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường/Học viện
Tuyển tập các Công trình Khoa học kỷ niệm 45 năm thành lập Bộ môn XD CTN và Mỏ
Xác định áp lực kết cấu chống cần thiết khi sử dụng neo và vì thép trong thi công công trình ngầm bằng phần mềm Unwedge 3.0
02/03/2013
Đỗ Ngọc Thái, Nguyễn Tài Tiến, Nguyễn Chí ThànhNguyễn Chí Thành
6050 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 1
Tạp chí Triết học
Vài nét về quan niệm trung hiếu trong Nho giáo thời kỳ Minh, Thanh ở Trung Quốc
01/03/2013
Trần Thị Lan Hương<ttlhuong>