Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
6031 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Kinh tế phát triển
Bàn về việc xây dựng hệ thống các chỉ tiêu dùng trong phân tích báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam
01/05/2013
Nguyễn Thị Kim Oanh<ntkoanh>Nguyễn Duy Lạc<ndlac>,Phí Thị Kim Thư<ptkthu>
6032 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Журнал “Бетон –Железобетон”, 2013
obocnovanie i vubor optimal set zaboi pri prokhodke vurabotki bolsoi cetrenie krugnui formu v plactichnux porodax
01/05/2013
Панкратенко А.ННгуен Суан Мань, Чан Туан Минь
6033 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Công Nghiệp Mỏ
Ứng dụng công nghệ GNSS và toàn đạc điện tử nghiên cứu biến dạng bề mặt bãi thải phân lớp bãi thải Chính Bắc – mỏ than Núi Béo
01/05/2013
Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>Vũ Thị Hằng
6034 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Proceedings of conference Franco-Vietnamienne CIGOS 2013 Construction et Developpement Durable
Blast vibration induced during tunnel excavation in urban areas: Numerical simulation and measure results
07/04/2013
Đặng Văn Kiên<dvkien>
6035 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
Microporous and Mesoporous Materials
Hydroformylation of olefins over rhodium supported metal-organic framework catalysts of different structure
06/04/2013
Vũ Văn Toàn<vvtoan>H. Kosslick, A. Schulz, J. Harloff, E. Paetzold, J. Radnik, U. Kragl, G. Fulda, C. Janiak, N.D. Tuyen
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
6036 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Giáo dục Lý luận
Nho giáo với việc giáo dục ý thức trách nhiệm cá nhân ở Việt Nam hiện nay
01/04/2013
Trần Thị Lan Hương<ttlhuong>
6037 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Quản lý ngân quỹ quốc gia
Kế toán tài chính - kế toán quản trị trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp khai thác than lộ thiên - VINACOMIN
01/04/2013
Nguyễn Thị Bích Phượng<ntbphuong>Nguyễn Duy Lạc<ndlac>
6038 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
VN Journal of Chemistry, 51, 5, 567-570, 2013
Effect of parameters on the electrodeposition of Ni-TiO2 nanocomposite coatings
01/04/2013
Lê Thị Phương Thảo<ltpthao> Nguyen Duc Hung, Nguyen Duy Ket
6039 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí KHKT Mỏ - địa chất, số 42/4-2013
Về bài toán xây dựng mô hình lập thể đơn giải tích
01/04/2013
Trần Đình Trí<tdtri>Trần Thanh Hà<ttha>
Tải tệp đính kèm
6040 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Đánh giá khả năng ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo dự báo lún bề mặt mỏ do khai thác hầm lò
01/04/2013
Nguyễn Quốc Long<nqlong>