Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
4261 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường/Học viện
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ Địa chất
Đặc điểm cấu tạo và kiến trúc quặng sắt ở miền Bắc Việt Nam và định hướng sử dụng
09/07/2012
Trần Bỉnh Chư<tbchu>Ngô Xuân Đắc<nxdac>,Hoàng Thị Thoa<htthoa>
4262 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường/Học viện
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ Địa chất
Đặc điểm thành phần khoáng vật, cấu tạo và kiến trúc quặng thiếc –vonfram mỏ Núi Pháo, Đại Từ, Thái Nguyên
09/07/2012
Hoàng Thị Thoa<htthoa>Phạm Minh Nam<pmnam>,Ngô Xuân Đắc<nxdac>
4263 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường/Học viện
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ Địa chất
Đặc điểm hóa lý môi trường nước mặt khu vực tây nam hạ lưu Sông Đáy
09/07/2012
Đặng Thị Vinh<dtvinh>Ngô Xuân Đắc<nxdac>,Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>
4264 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường/Học viện
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ Địa chất
Đặc điểm thành phần khoáng vật, cấu tạo và kiến trúc quặng đất hiếm mỏ Nam Nậm Xe, Lai Châu
09/07/2012
Bùi Văn ChínhNgô Xuân Đắc<nxdac>
4265 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường/Học viện
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ Địa chất
Đặc điểm địa chất và thạch học các đá magma Mesozoi muộn khu vực Tây KonTum và ĐăkRông-A lưới
09/07/2012
Nguyễn Hữu Trọng<nhtrong>Hà Thành Như<htnhu>,Ngô Xuân Đắc<nxdac>
4266 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Proceedings of the ASME 2012, 11th Biennial Conference On Engineering Systems Design And Analysis , ESDA 2012. ISBN 978-86-86115-09-6
Non-associative finite strain plasticity coupled with anisotropic ductile damage for metal forming
03/07/2012
Nguyễn Trọng Dũng<ntdung02>Houssem Badreddine, Khemais Saanouni
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
4267 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất
So sánh kết quả xử lý số liệu lưới quan trắc dịch động bờ mỏ theo phương án sử dụng 1 tần số và 2 tần số
01/07/2012
Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>Nguyễn Gia Trọng<ngtrong>
4268 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Một số kết quả nghiên cứu biến dạng bề mặt phân lớp trên bãi thải Chính Bắc – mỏ than Núi Béo
01/07/2012
Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>Nguyễn Tiến Dụng, Vũ Thị Hằng
4269 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Tuyển tập các CT NC của Viện CHTHUD năn 2010, 2011, 2012. Nhà XB KHTN và CN; HN, 2012. Tr. 91-97. ISBN: 978-604-913-092-2
ОПЫТ И ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВ-СТРОИТЕЛЕЙ В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ГОРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
01/07/2012
Нгуен Суан МаньБорис Картозия, Андрей Корчак
4270 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ Địa chất
Quan trắc dịch chuyển đất đá và biến dạng bề mặt trên mô hình vật liệu tương đương bằng công nghệ đo ảnh
01/07/2012
Trần Trung Anh<ttanh01>