Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
4251 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Tuyển tập Các CT KH ĐH. Mỏ-Địa chất, Tập XX/1994, tr. 35-38
Hình dạng hợp lý của kết cấu công trình ngầm dạng vòm 3 khớp chịu tải thẳng đứng
01/11/1994
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>
4252 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Tuyển tập các công trình KH ĐH Thủy lợi, Tập III, HN, 11-1994, Trang 18-21
Dự báo tuổi thọ các đường hầm thủy công
01/11/1994
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>
4253 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Tuyển tập Các CT KH ĐH. Mỏ-Địa chất, Tập XX/1994, tr. 51-54
Lựa chọn vị trí hợp lý xí nghiệp tuyển khoáng
01/11/1994
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>
4254 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
T/C Năng lượng, số 9/1994, Bộ Năng lượng, HN, tr. 5-6.
Dự báo tuổi thọ khai thác các đường hầm thủy công
01/09/1994
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>
4255 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
T/C Năng lượng, số 6/1994
Giải quyết nút giao thông Bãi Cháy-Hòn Gai trong quy hoach tổng thể ngành than
01/06/1994
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>
4256 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Thông tin KHKT ĐH. Giao thông – Vận tải , số 1/1994. HN-1994
Quan hệ giữ tính thấm và tuổi thọ công trình
01/01/1994
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>
4257 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
T/C Công nghiệp mỏ, số 1/1994
Ứng suất trên biên công trình ngầm
01/01/1994
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>
4258 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Tuyển tập Các CT KH ĐH. Mỏ-Địa chất, Tập XIX/1993, tr. 83-85
Về một phương pháp xác định các thông số của một số loại neo
01/10/1993
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>
4259 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Tuyển tập Các CT KH ĐH. Mỏ-Địa chất, Tập XVIII /1993, tr.46-50
Một số mô hình của đất đá theo quan điểm của môi trường không liên tục
01/09/1993
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>
4260 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Tuyển tập Các CT KH ĐH. Mỏ-Địa chất, Tập XVIII/1993, tr. 30-33
Nâng cao năng suất thi công và chất lượng vỏ bê tông liền khối
01/09/1993
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>