Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
2911 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái tới cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn 2006 – 2010
Thời gian thực hiện từ 01/08/2011 đến 11/05/2012
Dương Thị Nhàn<dtnhan>
2912 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Toán cao cấp (dành cho Khối ngành KHXH)
03/05/2012
L&#234; Thanh Huệ<lthue>Nguyễn Thanh Hằng; Nguyễn Hương Giang
Tải tệp đính kèm
2913 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp cơ sở (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu xây dựng xây dựng mô hình tương tác giữa cọc móng công trình biển với đất đá nền đàn dẻo khi công trình chịu tải trong ngẫu nhiên
19/12/2011
CT: -; UV: Triệu Hùng Trường
2914 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Thuật toán xấp xỉ ngoài giải qui hoạch CDC với xấp xỉ đầu ngẫu nhiên
01/12/2011
Vương Thị Như Quỳnh<vnquynh>
2915 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh/Thành phố (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu và áp dụng công nghệ khoan tháo khí Metan trong các mỏ than hầm lò nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả sử dụng an toàn khai thác
16/11/2011
CT: -; PB: Triệu Hùng Trường
2916 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tính chỉ số chung từ các chỉ số cá thể có được coi là phương pháp bình quân gia quyền hoặc bình quân điều hòa
Thời gian thực hiện từ 02/03/2011 đến 20/05/2011
Nguyễn Thị Bích Ngọc<ntbngoc>
Tải tệp đính kèm
2917 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Ứng dụng bảng tính điện tử Microsoft Excel trong nghiên cứu thống kê
Thời gian thực hiện từ 23/12/2010 đến 22/02/2011
Nguyễn Thị Bích Ngọc<ntbngoc>
Tải tệp đính kèm
2918 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Transport de fluides miscible en milieu poreux: apports théorique et expérimental, Poster au séminaire de l’école doctorale RP2E, Nancy, France
Thời gian thực hiện từ 20/01/2011 đến 20/01/2011
Triệu Hùng Trường<thtruong>Angilella J.R., Oltéan C.,Buès M. A
2919 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh/Thành phố (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất các giải pháp quản lý nhằm nâng cao năng lực của lực lượng cấp cứu mỏ bán chuyên nghiệp trong các mỏ than hầm lò
Thời gian thực hiện từ 22/07/2019 đến 23/07/2010
CT: Phạm Văn Hòa; PCT: Lê Đức Nguyên; TK: Đào Trọng Cường; PB: Lê Trung Tuyến, Phạm Tú Phương; UV: Phạm Cường Quốc, Thái Văn Cần, Nguyễn Văn Yên Tải tệp đính kèm
2920 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
So sánh hình thức giao tiếp không lời giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Mỹ
05/06/2010
Nguyễn Thị Nguyệt Ánh<ntnanh>