Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
2221 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Xây dựng CSDL địa hình tỷ lệ 1/10000, 1/50000 và CSDL chướng ngại vật điện tử hàng không thuộc gói thầu “Cung cấp bộ CSDL địa hình và chướng ngại vật điện tử hàng không (etod) khu vực 2 của 2 sân bay quốc tế Cam Ranh và Đà Nẵng”.
Thời gian thực hiện từ 12/02/2018 đến 30/11/2018
Lê Thanh Nghị<ltnghi>Trần Xuân Lộc,Nguyễn Anh Đức,Nguyễn Thị Thức, Cao thị Diễm Hằng
Tải tệp đính kèm
2222 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh/Thành phố (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu sử dụng đá perlit và tro bụi thủy tinh núi lửa để làm vật liệu xử lý ô nhiễm nước và hỗ trợ chăm sóc cây trồng (Hội đồng cấp cơ sở)
28/11/2018
CT: Lương Quang Khang; TK: Đỗ Ngọc Anh; PB: Nguyễn Văn Bình, Bùi Hoàng Bắc; UV: Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Thị Thục Anh, Đỗ Văn Nhuận Tải tệp đính kèm
2223 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh/Thành phố (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu cải tiến máy thu của trạm đo SuperSting IP/R8 để thu liên tục thế phân cực trong miền thời gian và áp dụng thử nghiệm đánh giá chi tiết khoáng sản kim loại trong đo vẽ lập bản đồ địa chất
28/11/2018
CT: Trần Bình TRọng; UV: phanthienhuong Tải tệp đính kèm
2224 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hoàn thiện quy chế khoán chi phí sản xuất tại Công ty CP than Hà Lầm-Vinacomin do Công ty CP than Hà Lầm-Vinacomin
Thời gian thực hiện từ 15/06/2018 đến 28/11/2018
Nguyễn Ngọc Khánh<nnkhanh>Nguyễn Duy Lạc<ndlac>,Đặng Huy Thái<dhthai>,Nguyễn Văn Bưởi<nvbuoi>,Bùi Thị Thu Thủy<bttthuy>,Đồng Thị Bích<dtbich>,Nguyễn Văn Thưởng<nvthuong>,Lê Đình Chiều<ldchieu>,Phạm Kiên Trung<pktrung>,Lê Văn Chiến<lvchien>
Tải tệp đính kèm
2225 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp cơ sở (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu, xây dựng sơ đồ mạng gió hợp lý và tính toán liên hợp các trạm quạt tại một số mot than hầm lò khai thác đồng thời nhiều mức vùng Quảng Ninh
24/11/2018
CT: Trần Văn Thanh; TK: Vũ Thái Tiến Dũng; PB: Vũ Trung Tiến; UV: Vũ Đình Hiếu, Lê Như Hùng Tải tệp đính kèm
2226 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Hướng dẫn kỹ năng thi nói Ielts phần 2 chủ đề "Sports and exercise"
22/11/2018
Trịnh Thị Vân<ttvan>
Tải tệp đính kèm
2227 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường (Không tính điểm khoa học)
FTIR Study of NO and NO+O2 co-adsorption on Co-ZSM-5 synthesized by different methods
20/11/2018
Phạm Xu&#226;n N&#250;i<pxnui>
Tải tệp đính kèm
2228 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Nhà nước (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu đề xuất mô hình khai thác bền vững thấu kính nước nhạt trong các cồn cát ven biển phục vụ cấp nước sinh hoạt cho các vùng khan hiếm nước khu vực Bắc Trung Bộ
16/11/2018
CT: PGS.TS Nguyen Vu Viet; PB: Vũ Thành Tâm, Nguyễn Văn Đản; UV: Nguyễn Bách Thảo Tải tệp đính kèm
2229 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp cơ sở (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu, xây dựng sơ đồ mạng gió hợp lý và tính toán liên hợp các trạm quạt tại một số mỏ than hầm lò khai thác đồng thời nhiều mức vùng Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 14/11/2018 đến 14/11/2018
CT: Trần Văn Thanh; TK: Vũ Thái Tiến Dũng; PB: Vũ Trung Tiến
2230 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường (Không tính điểm khoa học)
Mono-dispersed dendritic mesoporous silica/carbon nanospheres with enhanced active site accessibility for selective adsorptive desulfurization
13/11/2018
Phạm Xu&#226;n N&#250;i<pxnui>
Tải tệp đính kèm