Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
2211 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Tin học đại cương (khối KT & QTKD)
03/05/2010
Hoàng Kim Bảng<hkbang>Lê Thanh Huệ; Đặng Hữu Nghị
2212 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu tổng hợp các hệ dung dịch khoan được sử dụng tại bể Sông Hồng nhằm chọn được kiểu hệ có tính tương hợp cao
01/05/2010
Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>
2213 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
VẬN DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VÀO CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY
13/04/2010
Phạm Thị Hồng Hạnh<pthhanh>
2214 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp
01/05/2009
Nguyễn Duy Lạc<ndlac>,Bùi Thị Thu Thủy<bttthuy>Nguyễn Thị Kim Oanh<ntkoanh>,Lưu Thị Thu Hà<lttha02>,Phí Thị Kim Thư<ptkthu>,Nguyễn Thị Bích Phượng<ntbphuong>,phạm thị hồng,Nguyễn Tiến Hưng<nthung01>
2215 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường (Không tính điểm khoa học)
Sử dụng logic trong việc nhận dạng một số hình cơ bản
Thời gian thực hiện từ 01/01/2007 đến 01/12/2007
Vương Thị Như Quỳnh<vnquynh>Đào Thị Thu Vân<dtvan>
2216 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Các công cụ phân tích giả sử (What-if analysis) trong Microsoft Excel
Thời gian thực hiện từ 09/09/2007 đến 29/11/2007
Nguyễn Thị Bích Ngọc<ntbngoc>Trần Anh Dũng<tadung>
Tải tệp đính kèm
2217 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hoàn thiện quy chế trả lương mỏ than Mạo Khê
Thời gian thực hiện từ 01/01/2007 đến 12/11/2007
Ngô Thế Bính<ntbinh>Phan Thị Thái<ptthai>
2218 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Hóa học Vô cơ
01/07/2007
Hoàng Bá Năng,Vũ Kim Thư<vkthu>,Lê Thị Phương Thảo<ltpthao>
2219 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Tối ưu hóa
03/05/2006
L&#234; Thanh Huệ<lthue>
Tải tệp đính kèm
2220 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giai đoạn hiện nay
13/04/2006
Phạm Thị Hồng Hạnh<pthhanh>