Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
2011 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp
01/05/2009
Nguyễn Duy Lạc<ndlac>,Bùi Thị Thu Thủy<bttthuy>Nguyễn Thị Kim Oanh<ntkoanh>,Lưu Thị Thu Hà<lttha02>,Phí Thị Kim Thư<ptkthu>,Nguyễn Thị Bích Phượng<ntbphuong>,phạm thị hồng,Nguyễn Tiến Hưng<nthung01>
2012 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường
Sử dụng logic trong việc nhận dạng một số hình cơ bản
Thời gian thực hiện từ 01/01/2007 đến 01/12/2007
Vương Thị Như Quỳnh<vnquynh>Đào Thị Thu Vân<dtvan>
2013 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Các công cụ phân tích giả sử (What-if analysis) trong Microsoft Excel
Thời gian thực hiện từ 09/09/2007 đến 29/11/2007
Nguyễn Thị Bích Ngọc<ntbngoc>Trần Anh Dũng<tadung>
Tải tệp đính kèm
2014 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường
Hoàn thiện quy chế trả lương mỏ than Mạo Khê
Thời gian thực hiện từ 01/01/2007 đến 12/11/2007
Ngô Thế Bính<ntbinh>Phan Thị Thái<ptthai>
2015 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Hóa học Vô cơ
01/07/2007
Hoàng Bá Năng,Vũ Kim Thư<vkthu>,Lê Thị Phương Thảo<ltpthao>
2016 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Tối ưu hóa
03/05/2006
L&#234; Thanh Huệ<lthue>
Tải tệp đính kèm
2017 Hướng dẫn SVNCKH
Công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giai đoạn hiện nay
13/04/2006
Phạm Thị Hồng Hạnh<pthhanh>
2018 Hướng dẫn SVNCKH
Kế toán máy với công tác hạch toán kế toán trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giai đoạn hiện nay
13/04/2005
Phạm Thị Hồng Hạnh<pthhanh>
2019 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Giáo trình Tài chính doanh nghiệp
14/06/2004
Nguyễn Duy Lạc<ndlac>Phí Thị Kim Thư<ptkthu>,Lưu Thị Thu Hà<lttha02>