Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
4671 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Nhà nước (Không tính điểm khoa học)
Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ đợt 2 năm 2018/đợt 1 năm 2019 thực hiện “Chương trình KH và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, HĐH công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” thuộc Đề án “Đổi mới và HĐH công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025”
30/01/2018
-
4672 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Không gian UCW - Hyperbolic
17/01/2018
Nguyễn Th&#249;y Linh<ntlinh01>
4673 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
The effect of some parameters on cracks formation
15/01/2018
Phạm Thanh Hải<pthai>
Tải tệp đính kèm
4674 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Chứng minh bất đẳng thức tích phân sử dụng bất đẳng thức Cauchy - Schwarz
Thời gian thực hiện từ 01/09/2017 đến 01/01/2018
Nguyễn Thế L&#226;m<ntlam>
Tải tệp đính kèm
4675 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số thuật toán tính toán Vector chuyển động (Motion Vector) trong nén dữ liệu Video.
01/01/2018
Đặng Văn Nam<dvnam>
4676 28.Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
"Khoán chi phí lao động thường trực SCTX tại các công trường, phân xưởng - CTCP Than Hà lầm.
Thời gian thực hiện từ 07/07/2017 đến 31/12/2017
Chưa rõ tên
4677 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Thống nhất nội dung, phương pháp giảng bài: Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
Thời gian thực hiện từ 01/01/2017 đến 31/12/2017
Trần Bắc Bộ<tbbo>Nguyễn Văn Quảng<nvquang01>
4678 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu hoạt động IPO ở Việt Nam hiện nay
31/12/2017
Vũ Ngọc Thịnh<vnthinh>
4679 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu về tiền mã hóa (CryptoCurrency) và thực trạng phát triển tiền mã hóa trên thế giới
Thời gian thực hiện từ 30/12/2017 đến 30/12/2017
Nguyễn Thu Hằng(nthang01)
4680 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường (Không tính điểm khoa học)
SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT ĐỂ DỰ BÁO NỒNG ĐỘ CỦA CHẤT Ô NHIỄM TRONG NGUỒN NƯỚC
26/12/2017
Nguyễn Bách Thảo<nbthao>