Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
3871 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Các tham số trầm tích, ý nghĩa của phương pháp nghiên cứu các tham số trầm tích
Thời gian thực hiện từ 22/06/2020 đến 22/06/2020
L&#234; Thị Ngọc T&#250;<ltntu>
3872 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
VẬT LIỆU META HẤP THỤ SÓNG ĐIỆN TỪ TRÊN CƠ SỞ VẬT LIỆU LAI
22/06/2020
Lê Đắc Tuyên<ldtuyen>
Tải tệp đính kèm
3873 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
ỨNG DỤNG CỦA HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
22/06/2020
Đỗ Thị Hồng Hải<dthhai>
Tải tệp đính kèm
3874 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
SƠ LƯỢC VỀ DICHALCOGENIDE KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP VÀ ỨNG DỤNG
22/06/2020
Đỗ Thị Hồng Hải<dthhai>
Tải tệp đính kèm
3875 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu cấu trúc tinh thể, tính chất vật lí của vật liệu đa pha điện từ BiFeO3
22/06/2020
Đào Việt Thắng<dvthang>
Tải tệp đính kèm
3876 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí trong nước (Không tính điểm khoa học)
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả làm việc nhóm của sinh viên Khoa Kinh tế - QTKD, trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thời gian thực hiện từ 22/06/2020 đến 22/06/2020
Phạm Minh Hải<pmhai>
Tải tệp đính kèm
3877 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BÃI BỒI VEN BIỂN KIM SƠN, NINH BÌNH. DỰ BÁO XU THẾ PHÁT TRIỂN BÃI BỒI KHU VỰC KIM SƠN ĐẾN GIAI ĐOẠN 2030-2050
Thời gian thực hiện từ 22/06/2020 đến 22/06/2020
Nguyễn Trung Thành<ntthanh03>
Tải tệp đính kèm
3878 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí trong nước (Không tính điểm khoa học)
PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YÊU BẰNG CỌC ĐÁ DĂM CÓ HOẶC KHÔNG CÓ BỌC VẢI ĐỊA KỸ THUẬT
22/06/2020
Phạm Văn H&#249;ng<pvhung01>
3879 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Dấu hiệu nhận biết một số khoáng vật quý và bán quý phổ biến có nguồn gốc tự nhiên
Thời gian thực hiện từ 03/01/2020 đến 22/06/2020
Đặng Thị Vinh<dtvinh>
Tải tệp đính kèm
3880 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nước thải axit mỏ và các ảnh hưởng của nó đến môi trường.
Thời gian thực hiện từ 22/06/2020 đến 22/06/2020
Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>