Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
2751 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường (Không tính điểm khoa học)
Sử dụng logic trong việc nhận dạng một số hình cơ bản
Thời gian thực hiện từ 01/01/2007 đến 01/12/2007
Vương Thị Như Quỳnh<vnquynh>Đào Thị Thu Vân<dtvan>
2752 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Các công cụ phân tích giả sử (What-if analysis) trong Microsoft Excel
Thời gian thực hiện từ 09/09/2007 đến 29/11/2007
Nguyễn Thị Bích Ngọc<ntbngoc>Trần Anh Dũng<tadung>
Tải tệp đính kèm
2753 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hoàn thiện quy chế trả lương mỏ than Mạo Khê
Thời gian thực hiện từ 01/01/2007 đến 12/11/2007
Ngô Thế Bính<ntbinh>Phan Thị Thái<ptthai>
2754 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Hóa học Vô cơ
01/07/2007
Hoàng Bá Năng,Vũ Kim Thư<vkthu>,Lê Thị Phương Thảo<ltpthao>
2755 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Tối ưu hóa
03/05/2006
L&#234; Thanh Huệ<lthue>
Tải tệp đính kèm
2756 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giai đoạn hiện nay
13/04/2006
Phạm Thị Hồng Hạnh<pthhanh>
2757 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Kế toán máy với công tác hạch toán kế toán trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giai đoạn hiện nay
13/04/2005
Phạm Thị Hồng Hạnh<pthhanh>
2758 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Giáo trình Tài chính doanh nghiệp
14/06/2004
Nguyễn Duy Lạc<ndlac>Phí Thị Kim Thư<ptkthu>,Lưu Thị Thu Hà<lttha02>