Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
371 Bộ - CTB2012-02-05
Nghiên cứu hiện tượng xói lở và bồi tụ vùng ven biển Bắc Bộ và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các hoạt động xói lở và bồi tụ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2012 đến 01/01/2015
Quá hạn
Trần Hữu TuyênNguyễn Huy Phương<nhphuong>,Đỗ Minh Đức,Phạm Hữu Sy,Đào Đình Châm,Nguyễn Thái Sơn,Nguyễn Huy Long,Nguyễn Huy Quang,Phan Tự Hướng,Dương Văn Bình<dvbinh01>
372 Cơ sở - T12-23
Nghiên cứu giao thức định tuyến ospf (open shortest path first) và khả năng ứng dụng trong hệ thống viễn thông
Thời gian thực hiện từ 01/01/2012 đến 01/12/2012
Quá hạn
Trần Thị Thu Thúy<tttthuy>
373 Cơ sở - T12-37
Nghiên cứu tuyển than cấp hạt mịn bằng thiết bị tuyển nổi cột
Thời gian thực hiện từ 01/09/2011 đến 01/12/2012
Quá hạn
Phạm Thanh Hải<pthai>
374 Cơ sở - T11-24
Nghiên cứu thành lập chương trình xử lý số liệu quan trắc và phân tích biến dạng các công trình kỹ thuật
Thời gian thực hiện từ 17/02/2011 đến 13/12/2011
Quá hạn
Lê Đức Tình<ldtinh>
375 Bộ - ĐT.01.11/ĐMCNKK
Nghiên cứu hiện trạng và các giải pháp công nghệ - kỹ thuật nâng cao hiệu quả công tác hoàn thiện giếng khai thác dầu tại mỏ Đại Hùng
Thời gian thực hiện từ 01/02/2011 đến 31/12/2013
Quá hạn
Phạm Quang Hiệu<pqhieu>Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>,Trương Văn Từ<tvtu>,Nguyễn Thế Vinh<ntvinh>,Nguyễn Trần Tuân<nttuan>,Vũ Thiết Thạch<vtthach>,Trương Hoài Nam, Nguyễn Khắc Bình, Trần Thế Hùng, Trần Thành Bình
376 Cơ sở - T11-50
Nghiên cứu, xây dựng bộ bài tập thực hành mẫu nâng cao trên các thiết bị mạng Cisco dùng cho sinh viên chuyên ngành Mạng Máy tính của trường Đại học Mỏ - Địa chất.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2011 đến 30/12/2011
Quá hạn
Đỗ Như Hải<dnhai>Trần Thị Thu Thúy<tttthuy>
377 Cơ sở - T11-14
Nghiên cứu công nghệ liên hợp luyện chì - vàng để xử lý tinh quặng vàng - arsenopyrrit sau khâu tuyển nổi của mỏ vàng Trà Năng – Lâm Đồng.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2011 đến 30/01/2011
Quá hạn
Trần Trung Tới<tttoi>Phùng Tiến Thuật<ptthuat>,Lê Việt Hà<lvha>
378 Cơ sở - T52/10
. Thực trạng việc vận dụng phương pháp so sánh trong định giá bất động sản tại Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/10/2010 đến 30/10/2010
Quá hạn
Đặng Thị Hoàng Nga<dthnga>
379 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2010-02-103
Nghiên cứu phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình theo công nghệ WebGIS
Thời gian thực hiện từ 16/04/2010 đến 05/04/2012
Quá hạn
Nguyễn Quang Khánh<nqkhanh>Nguyễn Thị Mai Dung<ntmdung>,Phạm Hữu Lợi<phloi>,Trần Trung Chuyên<ttchuyen>
Tải tệp đính kèm
380 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2010-02-90
Ảnh hưởng của quá trình thành đá đối với chất lượng các tầng chứa cát kết tuổi Mioxen và Oligoxen trong khu vực bể trầm tích Sông Hồng
Thời gian thực hiện từ 01/04/2010 đến 01/01/2017
Quá hạn
Phạm Văn Tuấn<pvtuan>Nguyễn Thị Minh Hồng, Lê Hải An, Nguyễn Kim Long, Trần Văn Nhuận