Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
291 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2013-02-14
Nghiên cứu thành phần khoáng vật và thành lập bộ mẫu khoáng tướng, bộ atlas cho quặng vàng (Au) ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/06/2013 đến 01/06/2015
Quá hạn
Lê Thị Thu<ltthu>Hoàng Thị Thoa<htthoa>,Ngô Xuân Đắc<nxdac>,Nguyễn Đình Luyện<ndluyen>,Đỗ Văn Nhuận<dvnhuan>
292 Cấp tỉnh - GL-KS-2013
Xây dựng và quản lý dữ liệu thông tin - bản đồ địa chất khoáng sản để phục vụ cho việc quản lý, quy hoạch, đầu tư phát triển khai thác khoáng sản tỉnh Gia Lai
Thời gian thực hiện từ 06/05/2013 đến 06/05/2014
Quá hạn
Nguyễn Kim Long<nklong01>Đỗ Văn Nhuận<dvnhuan>,Nguyễn Tuấn Anh<ntanh01>
293 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2013-02-11
Nghiên cứu xây dựng phần mềm đồ họa độc lập để làm cơ sở phát triển hệ thống thông tin địa lý
Thời gian thực hiện từ 01/04/2013 đến 01/04/2015
Quá hạn
Trần Thùy Dương<ttduong>Phạm Thị Kim Thoa<ptkthoa>,Nguyễn thị,Nguyễn Thị Kim Yến<ntkyen>,Nguyễn Thế Công<ntcong>,Phạm Thế Huynh<pthuynh>,Đinh Hải Nam<dhnam01>,Phùng Minh Sơn<pmson>,Hà văn Hưng,Lê Quang Hùng
294 Cơ sở - T13
Nghiên cứu phân bố ứng suất, chuyển vị của đất đá xung quanh hố móng và lựa chọn kết cấu chống giữ tối ưu khi thi công hố móng sâu trong điều kiện đặc biệt
Thời gian thực hiện từ 15/01/2013 đến 22/12/2013
Quá hạn
Dương Đức Hùng<ddhung>Đỗ Ngọc Tú<dntu>
295 Bộ - CTB-2012-02-02
Nghiên cứu điều kiện địa chất công trình các khu vực phát triển kinh tế vùng ven biển Bắc Bộ và đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
Thời gian thực hiện từ 14/01/2013 đến 13/01/2015
Quá hạn
Tô Xuân Vu<txvu>Nguyễn Văn Phóng<nvphong01>,Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Phùng Hữu Hải<phhai>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>,Phạm Minh Tuấn<pmtuan>,ntduong,Bùi Văn Bình<bvbinh>,Phạm Thị Việt Nga<ptvnga>,Dương Văn Bình<dvbinh01>
296 Bộ - B2013-01MT
Nghiên cứu, biên soạn tài liệu “Môi trường phóng xạ” phục vụ giảng dạy – học tập ngành kỹ thuật môi trường ở các trường đại học, cao đẳng
Thời gian thực hiện từ 01/01/2013 đến 31/12/2013
Quá hạn
Nguyễn Văn Dũng<nvdung>Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>,Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>
297 Cơ sở - T13-26
Nghiên cứu xây dựng thuật toán và chương trình nâng cao hiệu quả giám sát độ ẩm đất từ dữ liệu ảnh vệ tinh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2013 đến 01/12/2013
Quá hạn
Trần Xuân Trường<txtruong>Trần Thanh Hà<ttha>,Lê Thanh Nghị<ltnghi>,Nguyễn Minh Hải<nmhai>,Nguyễn Như Hùng<nnhung>
Tải tệp đính kèm
298 Cơ sở - T13-14
Những sáng tạo của Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và giá trị khoa học của những sáng tạo đó trong giai đoạn hiện nay
Thời gian thực hiện từ 01/01/2013 đến 01/12/2013
Quá hạn
Trần Thị Phúc An<ttpan>
299 Đề tài Nghị định thư / NCCB / Dự án SXTN cấp quốc gia / Đề tài KHCN cấp Bộ thuộc CT trọng điểm cấp Nhà nước - 04/HĐ-ĐT.04.12/NLSH
Nghiên cứu công nghệ sản xuất điêzen từ dầu thực vật phế thải bằng phương pháp cracking có sử dụng xúc tác
Thời gian thực hiện từ 01/01/2013 đến 30/12/2016
Quá hạn
Tống Thị Thanh Hương<ttthuong>Nguyễn Anh Dũng<nadung01>,Nguyễn Thị Linh<ntlinh>,Bùi Thị Lệ Thuỷ ,Vũ Thị Thu Hà ,ĐỖ Thanh Hải,Công Ngọc Thắng<cnthang>
300 Cơ sở - T13-03
Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp an toàn, bảo mật dữ liệu trong hệ thống phân tán
Thời gian thực hiện từ 01/01/2013 đến 31/12/2013
Quá hạn
Nguyễn Thị Hữu Phương<nthphuong>Hoàng Anh Đức,Phạm Văn Đồng