Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
6771 20. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≤ 0.5
Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất.
Đặc điểm thành phần vật chất, cấu tạo-kiến trúc quặng sắt trong các thành tạo biến chất rìa Tây Nam đứt gãy sông Hồng và định hướng sử dụng.
09/04/2011
Trần Bỉnh Chư<tbchu>Hoàng Thị Thoa<htthoa>,Ngô Xuân Đắc<nxdac>
6772 09. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI (Q2)
Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, số 34, tr 57-59
Các dạng tổn thất của chất lưu trong ống khai thác dầu.
01/04/2011
Lê Đức Vinh<ldvinh>
6773 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, ISSN 1859 - 1469
Kiến nghị hoàn thiện phương pháp lập kế hoạch số lượng lao động của doanh nghiệp
01/04/2011
Lê Đình Chiều<ldchieu>
6774 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 34/7*2011. Tr. 65-67;
Khả năng khai thác xuống sâu bằng phương pháp hầm lò tại mỏ đồng Sin Quyền.
17/02/2011
Bùi Mạnh Tùng<bmtung>Trần văn Thanh Bùi Mạnh Tùng Phạm Hồng Quân
6775 09. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI (Q2)
Renewable Energy
A comparative study on hydrogen production from steam-glycerol reforming: thermodynamics and experimental
01/02/2011
Haisheng ChenYulong Ding,Công Ngọc Thắng,Binlin Dou, Valerie Dupont, Mojtaba Ghadiri
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
6776 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Poster au séminaire de l’école doctorale RP2E, Nancy, France
Transport de fluides miscible en milieu poreux: apports théorique et expérimental
20/01/2011
Trieu H.T.Angilella J.R., Oltéan C., et Buès M. A
6777 09. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI (Q2)
Journal of Asian Natural Products Research
Phenylpropanoids from the leaves of Acanthopanax koreanum and their antioxidant activity
19/01/2011
Nguyen Xuan Nhiem Vũ Kim Thư<vkthu>,Ki Cheon Kim, Areum-Daseul Kim, Jin Won Hyun, Hee Kyoung Kang, Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Bui Huu Tai,Jeong Ah Kim ,Young Ho Kim
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
6778 19. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.5 và ≤ 0.75
Tạp chí Giáo dục Lý luận
Từ quan niệm trung, hiếu của Nho giáo Tiên Tần nhận diện về những giá trị của chúng trong xã hội Việt Nam hiện đại
01/01/2011
Trần Thị Lan Hương<ttlhuong>
6779 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Proceedings of National Conference on Theoritical Physics
Some results of the nanowires growth on galium arsenic substrate by VLS method: Some theoretical aspects of the growth mechanisms and abnormal phenomena
01/01/2011
Nguyễn Xuân Chung<nxchung>
6780 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Khoa học Kỹ thuật Mỏ-Địa chất
Tính toán các thông số lan truyền vật chất của trường thấm theo tài liệu thí nghiệm thấm trong cột thấm
25/12/2010
Nguyễn Bách Thảo<nbthao>Đặng Đình Phúc, Hoàng Thu Hằng, Đặng Đình Phú
Tải tệp đính kèm