Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
6101 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Công nghiệp mỏ số 5-2012
Khả năng xử lý nước thải từ các mỏ than vùng Quảng Ninh
01/10/2012
Đỗ Văn Bình<dvbinh>Đỗ Ngọc Hoàn<dnhoan>
Tải tệp đính kèm
6102 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
PETROVIETNAM Journal
CO2-CH4 exchangeinthecontextofCO2injectionandgasproductionfrommethanehydratesbearingsediments
01/10/2012
Lê Quang Duyến<lqduyen>Trương Hoài Nam
6103 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Cơ Khí Việt Nam, ISSN 0866 -7056
Phân tích lực hút và lực tiếp tuyến động cơ đồng bộ tuyến tính
01/10/2012
Khổng Cao Phong<kcphong>
6104 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Tạp chí Tự động hóa ngày nay; ISSN 1859 - 0551
Các phần tử cơ bản trong tự động hóa băng tải Mỏ
01/10/2012
Khổng Cao Phong<kcphong>
6105 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí công nghiệp mỏ
Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý môi trường khu vực mỏ sắt Thạch Khê tỉnh Hà Tĩnh
01/10/2012
Lê Văn Cảnh<lvcanh>Trần Thanh Hoài
6106 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân tháng 10 năm 2012
Trường Đại học Mỏ - Địa chất với nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh
01/10/2012
Nguyễn Văn Quảng<nvquang01>
6107 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường/Học viện
HNKH-20 Đại học Mỏ - Địa Chất
Thiết kế mạch điều khiển và giao tiếp với Module công suất thông minh (IPM) thực hiện mạch biến tần vector dùng chip CPLDs
01/10/2012
Khổng Cao Phong<kcphong>
6108 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
Tạp chí KHKT Mỏ -Địa chất
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA MÁY THUỶ CHUẨN SỐ TRONG TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH
01/10/2012
Phạm Trung Dũng<ptdung01>
6109 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất
Nghiên cứu tuyển than cám bùn mỏ Hà Tu bằng thiết bị tuyển nổi cột
01/10/2012
Phạm Thanh Hải<pthai>
6110 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
International conference petroleum technology 2012
Le DucVinh, Nguyen Thanh Tuan (2012), Reasearch solution of the possibility of transportion pipeline in south Dragon field.
27/09/2012
Nguyễn Thanh Tuấn<nttuan02>Lê Đức Vinh,Hồ Quốc Hoa