Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
3611 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
T/C Năng lượng, số 6/1993
Điều chỉnh tính chất của bê tông trong xây dựng ngầm và mỏ
01/06/1993
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>
3612 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
T/C Xây dựng, số 4/1993
Xác định áp lực đất đá lên công trình ngầm có kể đến quan hệ giữa vỏ và môi trường
01/04/1993
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>
3613 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
T/C Năng lượng, số 3/1993
Sử dụng neo linh hoạt trong xây dựng công trình ngầm
01/03/1993
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>
3614 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Thông tin KHKT ĐH. Giao thông, số 2/1993
Một phương pháp lựa chọn vỏ chống cho đường hầm
01/02/1993
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>
3615 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Tuyển tập các CT KH Hội nghi Cơ học Toàn quốc ; ngày (3-5)12/1992
Ổn định của đất đá quanh công trình ngầm và lựa chọn vỏ chống
01/12/1992
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>
3616 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Công nghiệp mỏ
Sử dụng phần mềm Flac mô phỏng khống chế bùng nền đường lò bằng phương pháp cắt rạch giảm áp
01/03/1014
Đào Viết Đoàn<dvdoan>
Tải tệp đính kèm
3617 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Khoa học - kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Vận dụng phương pháp định giá bất động sản vào việc định giá tài nguyên khoáng sản
01/09/0210
Phan Thị Thái<ptthai>
3618 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương
ứng dụng AHP nghiên cứu tạo động lực lao động trong tổng công ty Đông Bắc
05/02/0206
Nguyễn Đức Thắng<ndthang>
Tải tệp đính kèm