Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
1441 Hướng dẫn SVNCKH
Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác, chế biến quặng đồng sin quyền, Lào Cai đến môi trường và đề xuất biện pháp giảm thiểu
03/05/2016
Nguyễn Văn Dũng<nvdung>
Tải tệp đính kèm
1442 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
So sánh kế toán doanh nghiệp và kế toán ngân hàng
Thời gian thực hiện từ 01/05/2016 đến 01/05/2016
Nguyễn Thị Minh Thu<ntmthu>
1443 Huấn luyện đội đại biểu của Trường tham gia các giải đấu ngoài Trường (áp dụng với bộ môn Giáo dục thể chất và khoa Giáo dục quốc phòng)
Huấn luyện giải Cầu Lông Cán bộ - Sinh viên các trường Đại học - Cao đẳng Khu vực Hà Nội năm 2016
Thời gian thực hiện từ 01/04/2016 đến 01/05/2016
L&#227; Ngọc Linh(lnlinh)
1444 Hướng dẫn SVNCKH
Nghiên cứu công tác kế toán quản trị môi trường trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/01/2016 đến 01/05/2016
Nguyễn Thị Minh Thu<ntmthu>
1445 Hướng dẫn SVNCKH
Nghiên cứu ứng suất trong việc lựa chọn ống nâng giếng khai thác dầu mỏ Thăng Long – Đông Đô
01/05/2016
Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>
1446 Hướng dẫn SVNCKH
Ứng dụng công nghệ GIS và mô hình RUSLE trong nghiên cứu xói mòn đất, thực hiện tại tỉnh Đăk Nông
Thời gian thực hiện từ 09/12/2015 đến 01/05/2016
Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>Phạm Văn Đông, Phạm Trung Anh, Đoàn Văn Hải
Tải tệp đính kèm
1447 Hướng dẫn SVNCKH
Lựa chọn mô hình phát triển bền vững cho ngành công nghiệp mỏ than Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/09/2015 đến 25/04/2016
L&#234; Đ&#236;nh Chiều<ldchieu>
1448 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học đại học
01/04/2016
Vương Thị Như Quỳnh<vnquynh>
1449 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên đại học hiện nay
01/04/2016
Vương Thị Như Quỳnh<vnquynh>
1450 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Uni-axial Compression Test Services of Core Sample for Mechanical Parameter of Dai Hung Field in Block 05-1a, Offshore Vietnam
15/02/2016
Triệu Hùng Trường<thtruong>và nnk