Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
81 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-18
Nghiên cứu hiệu ứng hấp thụ sóng điện từ với cấu trúc bất đối xứng của siêu vật liệu meta
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 30/12/2023
Quá hạn
Tống Bá Tuấn<tbtuan>Lê Đắc Tuyên<ldtuyen>,Bùi Hữu Nguyên<bhnguyen>,Nguyễn Thị Hậu<nthau>,Hồ Quỳnh Anh<hqanh>
82 02. Đề tài thuộc chương trình KHCN cấp quốc gia; Đề tài độc lập cấp quốc gia (Đơn vị trực tiếp thực hiện là Trung tâm/Công ty trực thuộc Trường) - QG02
850 - Đề tài thuộc chương trình KHCN cấp quốc gia; Đề tài độc lập cấp quốc gia (Đơn vị trực tiếp thực hiện là Trung tâm/Công ty trực thuộc Trường)
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2025
Đang thực hiện
user_1<user_1>user_4<user_4>,user_5<user_5>,user_6<user_6>,user_7<user_7>,user_8<user_8>,user_9<user_9>,user_10<user_10>,user_3<user_3>,user_2<user_2>
83 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-43
Nghiên cứu xác định hệ số khuếch tán canxi hydroxit trong bê tông ở môi trường tương tự nước biển tại điều kiện phòng thí nghiệm
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Quá hạn
Ngô Xuân Hùng<nxhung>Phạm Thị Nhàn<ptnhan>,Tăng Văn Lâm<tvlam>,Lê Huy Việt<lhviet>
Tải tệp đính kèm
84 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-15
Nghiên cứu ảnh hưởng của sự mất cân bằng khối lượng lên chuyển pha trạng thái trật tự của hệ exciton
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 30/06/2024
Sắp hết hạn
Nguyễn Thị Hậu<nthau>Đỗ Thị Hồng Hải<dthhai>,Hồ Quỳnh Anh<hqanh>,Nguyễn Thị Diệu Thu<ntdthu>,Trần Thị Hà<ttha01>
85 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2023-MDA-04
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo dự báo khoảng cách đá bay khi nổ mìn trên các mỏ lộ thiên bằng mô hình mạng nơ-ron nhân tạo và các giải thuật metaheuristic
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Nguyễn Hoàng<nhhoang>Bùi Xuân Nam<bxnam>,Phạm Văn Việt<pvviet>,Nguyễn Đình An<ndan>,Đỗ Ngọc Hoàn<dnhoan>,Lê Quí Thảo<lqthao>,Trần Đình Bão<tdbao>,Lê Thị Thu Hoa<ltthoa>,Trần Đình Bão<tdbao>
86 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-17
Nghiên cứu phát triển năng lực mô hình hóa toán học thông qua dạy học Hình họa và vẽ kỹ thuật
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Quá hạn
Đỗ Việt Anh<dvanh>Vũ Hữu Tuyên<vhtuyen>,Phan Thị Mai Anh<ptmanh>
Tải tệp đính kèm
87 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-33
Nghiên cứu chế tạo một số loại bê tông cốt sợi tự nhiên phục vụ công tác phát triển nông thôn mới ở Nghệ An
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Quá hạn
Đỗ Ngọc Tú<dntu>Trần Mạnh Tiến<tmtien>,Nguyễn Viết Thắng<nvthang>,Nguyễn Nam Hòa<nnhoa>,Nguyễn Thị Tuyết Mai<nttmai>
88 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-24
Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động logistics đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác than hầm lò thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Quá hạn
Đồng Thị Bích<dtbich>Lê Đình Chiều<ldchieu>,Nguyễn Thị Hường<nthuong>,Phan Thị Thùy Linh<pttlinh>,Nguyễn Văn Thưởng<nvthuong>
89 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2023-MDA-08
Đánh giá triển vọng quặng chì - kẽm khu vực Chợ Đồn, Bắc Kạn trên cơ sở nghiên cứu mô hình thành tạo mỏ chì - kẽm Nà Bốp - Pù Sáp
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Khương Thế Hùng<kthung>Nguyễn Khắc Du<nkdu>,Phạm Như Sang<pnsang>,Lê Xuân Trường<lxtruong>,Đỗ Mạnh An<dman>,Nguyễn Anh Tuấn<natuan>,Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>,Nguyễn Quốc Chiến,Tạ Thị Toán<tttoan>,Ngô Xuân Đắc<nxdac>
Tải tệp đính kèm
90 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2023-MDA-05
Nghiên cứu đề xuất giải pháp công nghệ hợp lý nhằm nâng cao sự ổn định gương và nóc lò chợ cơ giới hóa dưới tầng đá vách ổn định trung bình tới bền vững vùng than Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Lê Tiến Dũng<ltdung>Nguyễn Cao Khải<nckhai>,Phạm Văn Việt<pvviet>,Phạm Đức Hưng<pdhung>,Nguyễn Phi Hùng<nphung>,Trần Mạnh Tiến<tmtien>,Nguyễn Duyên Phong<ndphong>,Đinh Thị Thanh Nhàn<dttnhan>,Mai Hồng Hải ,Bùi Mạnh Tùng<bmtung>
Tải tệp đính kèm