Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
81 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-31
Xây dựng mô hình dự báo kiệt quệ tài chính cho các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
Quá hạn
Nguyễn Thị Kim Oanh<ntkoanh>Bùi Thị Thu Thủy<bttthuy>,Hoàng Thị Thủy<htthuy>,Dương Thị Nhàn<dtnhan>,Phan Minh Quang<pmquang>
82 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-39
Nghiên cứu tổng hợp than hoạt tính từ lá tre để xử lý màu azo và vi sinh vật trong nước thải dệt nhuộm
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 01/12/2022
Quá hạn
Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>Trần Anh Quân<taquan>,Trần Thị Thanh Thủy<tttthuy01>,Trần Thị Kim Hà<ttkha>
83 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-06
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống định vị thời gian thực (Real-time Locating System - RTLS) dùng công nghệ băng thông siêu rộng (UWB) trong môi trường không có định vị vệ tinh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 01/12/2022
Quá hạn
Nguyễn Tiến Sỹ<0903-18>Nguyễn Trường Giang<0903-10>,Kim Thị Cẩm Ánh<0903-13>,Hà Thị Chúc<0903-15>,Tống Ngọc Anh<0903-17>
Tải tệp đính kèm
84 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-15
Ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) dự báo lưu lượng cho các giếng dầu khai thác bằng phương pháp gaslift tại mỏ Hải Sư Trắng, bể Cửu Long
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 30/06/2023
Sắp hết hạn
Nguyễn Minh Hòa<nmhoa01>Nguyễn Tiến Hùng<nthung>,Vũ Hồng Dương<vhduong>
Tải tệp đính kèm
85 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2022-MDA-14
Nghiên cứu tính chất cơ học động của đất phục vụ thiết kế nền móng tháp điện gió, áp dụng cho khu vực ven biển Sóc Trăng
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 30/12/2023
Đang thực hiện
Nguyễn Văn Phóng<nvphong01>Nguyễn Thành Dương<ntduong>,Bùi Trường Sơn<btson>,Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Phạm Thị Việt Nga<ptvnga>,Bùi Văn Bình<bvbinh>,Phùng Hữu Hải<phhai>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>,Nguyễn Văn Hùng<nvhung>
86 Đề tài Nghị định thư / NCCB / Dự án SXTN cấp quốc gia / Đề tài KHCN cấp Bộ thuộc CT trọng điểm cấp Nhà nước - Trung tâm, Công ty chủ trì - B2022-MDA-02
Nghiên cứu một số bài toán định tính cho hệ phương trình vi – sai phân bậc nguyên và bậc phân thứ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Nguyễn Trường Thanh<ntthanh02>nguyenhuusau,Phạm Ngọc Anh<pnanh01>,Nguyễn Thùy Linh<ntlinh01>,nguyenthiphuong,MaivietThuann
Tải tệp đính kèm
87 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22 - 01
Xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực số của sinh viên Việt Nam và khuyến nghị chính sách quản lý
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 30/12/2022
Quá hạn
Phạm Thị Nguyệt<ptnguyet>Nguyễn Tiến Hưng<nthung01>,Lê Thanh Huệ<lthue>,Vũ Thị Kim Liên<vtklien>,Lê Văn Hinh
88 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-40
Nghiên cứu khả năng hấp thụ các đồng vị phóng xạ của thực vật (rau) trồng tại khu vực mỏ đất hiếm Mường Hum, Bát Xát, Lào Cai
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
Quá hạn
Nguyễn Văn Dũng<nvdung>Đào Đình Thuần<ddthuan>,Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>
Tải tệp đính kèm
89 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-47
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa không gian thành lập bản đồ 3D cho mỏ khai thác than hầm lò
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 30/12/2022
Quá hạn
Lê Văn Cảnh<lvcanh>Cao Xuân Cường<cxcuong>,Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>,Lê Thị Thanh Tâm<ltttam>,Tạ Thị Thu Hường<ttthuong02>
Tải tệp đính kèm
90 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - CT.2022.MDA.02
NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA CÁC YẾU TỐ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN - ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỐI VỚI SỰ BIẾN ĐỔI CỦA DÒNG CHẢY VÀ ĐỚI BỜ VÙNG CỬA SÔNG HẬU, KHU VỰC TÂY NAM BỘ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Trần Vũ Long<tvlong>Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Nguyễn Văn Lâm<nvlam01>,Dương Thị Thanh Thủy<dttthuy>,Nguyễn Thị Thanh Thủy<nttthuy>,Kiều Thị Vân Anh<ktvanh>,Đào Đức Bằng<ddbang>,Nhữ Việt Hà<nvha02>,Đỗ Quang Mạnh,Vũ Thu Hiền<vthien01>