Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
81 Đề tài Nghị định thư / NCCB / Dự án SXTN cấp quốc gia / Đề tài KHCN cấp Bộ thuộc CT trọng điểm cấp Nhà nước - 105.99-2019.309 01/2020 - 12/2022
Nghiên cứu ứng dụng hệ thống mạng nơ-ron nhân tạo và các thuật toán tối ưu dự báo chấn động nổ mìn cho các mỏ lộ thiên Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/04/2020 đến 30/04/2023
Đang thực hiện
Bùi Xuân Nam<bxnam>Nguyễn Hoàng<nhhoang>,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Trần Quang Hiếu<tqhieu>,Nguyễn Đình An<ndan>,Lê Thị Thu Hoa<ltthoa>,Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Lê Quí Thảo<lqthao>
82 Đề tài Nghị định thư / NCCB / Dự án SXTN cấp quốc gia / Đề tài KHCN cấp Bộ thuộc CT trọng điểm cấp Nhà nước - 103.01-2019.306
Các tính chất động trong các hệ điện tử tương quan mạnh có chuyển pha trật tự
Thời gian thực hiện từ 01/04/2020 đến 31/03/2022
Đang thực hiện (Không tính điểm)
Phan Văn NhâmĐỗ Thị Hồng Hải<dthhai>,Ninh Quốc Huy,Nguyễn Hữu Nhã, Bùi Đức Tĩnh
83 Bộ - 104.02-2019.327.
Nghiên cứu chế tạo màng polymer dẫn điện polypyrrole mhằm nâng cao khả năng chống ăn mòn cho một số kim loại hoạt động (Zn, Al, Fe) theo cơ chế thông minh.
Thời gian thực hiện từ 01/03/2020 đến 01/03/2023
Đang thực hiện (Không tính điểm)
Vũ Quốc TrungHà Mạnh Hùng<hmhung>,Nguyễn Đăng Đạt, Lê Minh Đức, Vũ Thị Hương, Đoàn Thị Yến Oanh,Nguyen Thi Bich Viet
Tải tệp đính kèm
84 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - 0
Nâng cấp tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa Chất để được gia nhập hệ thống trích dân Đông Nam Á – ACI
Thời gian thực hiện từ 07/02/2020 đến 30/12/2022
Đang thực hiện
Bùi Xuân Nam<bxnam>Trần Xuân Trường<txtruong>,Triệu Hùng Trường<thtruong>,Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>,Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>,Nguyễn Thị Hoài Nga<nthnga>,Lê Văn Hưng<lvhung>,Phạm Thị Thu Thủy,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Ngô Xuân Thành<nxthanh>,Đinh Hải Nam<dhnam01>,Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,Trịnh Trọng An,Võ Thị Công Chính
85 Bộ - 150.2020.ĐT.BO
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Hệ thống cửa giảm bụi đóng mở tự động cho luồng gió thải của các phân xưởng khai thác than mỏ hầm lò
Thời gian thực hiện từ 15/01/2020 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Đỗ Như ý<dny>Hồ Việt Bun<hvbun>,Đào Thị Thủy<dtthuy01>,Ngô Thanh Tuấn<nttuan01>,Nguyễn Thị Bích Hậu<ntbhau>,Phạm Trung Sơn<ptson>,Lê Xuân Thành<lxthanh01>,Hà Văn Thủy<hvthuy>,Đào Thị Hiền ,Nguyễn Thị Liên
86 Nhà nước - ĐTKHCN.170/20
Nghiên cứu thiết kế, nội địa hóa máy đào lò liên hợp phục vụ cơ giới hóa khai thác tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 15/01/2020 đến 31/12/2021
Đang thực hiện (Không tính điểm)
Nguyễn Văn HảiTrần Viết Linh<tvlinh>,Nguyễn Thế Hoàng<nthoang>,Nguyễn Văn Xô<nvxo>,Nguyễn Đăng Tấn<ndtan>,Nguyễn Thanh Tuấn<nttuan02>,Hoàng Anh Dũng<hadung>,Trần Thị Thu Thúy<tttthuy>,Nguyễn Khắc Lĩnh<nklinh>,Đoàn Văn Giáp<dvgiap>,Mai Văn Nhất, Phạm Xuân Phi,Phùng Văn Huyên, Lê Văn Thắng,Đinh Quang Hòa,Nguyễn Viết Thắng<nvthang>
87 Nhà nước - ĐTKHCN.CNKK.170/20
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy rót than di động xuống tàu tại các cảng xuất than vùng Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 15/01/2020 đến 30/06/2022
Đang thực hiện (Không tính điểm)
Nguyễn Minh TiếnNgô Quốc Sư, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Văn Đông, Dương Văn Chức,Nguyễn Đăng Tấn<ndtan>,Kiều Đức Thịnh<kdthinh>,Trần Đức Huân<tdhuan>,Trần Thị Trâm<tttram>,Hồ Việt Bun<hvbun>,Nguyễn Thanh Tùng<nttung02>,Phạm An Cương<pacuong>,Nguyễn Viết Thắng<nvthang>,Đinh Thị Thu Hà<dttha>,Phạm Tuấn Long<ptlong>,Hồ Thị Thảo Trang<htttrang>,Trần Thị Thu Thúy<tttthuy>
88 Đề tài Nghị định thư / NCCB / Dự án SXTN cấp quốc gia / Đề tài KHCN cấp Bộ thuộc CT trọng điểm cấp Nhà nước - ĐTKHCN.CNKK.155/20
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy cấp liệu rung có năng suất đến 550 t/h dùng trong hệ thống sàng tuyển, vận chuyển than tại Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 15/01/2020 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Văn Xô<nvxo>Trần Viết Linh<tvlinh>,Phạm Ngọc Chung<pnchung>,Bùi Thị Thúy<btthuy>,Phạm Văn Tiến<pvtien>,Lê Đức Vinh<ldvinh>,Phạm Đức Thiên<pdthien>,Ngô Thanh Tuấn<nttuan01>,Phạm Thị Thủy<ptthuy>,Lê Thị Hồng Thắng<lththang>,Lê Thị Thu Hồng<ltthong>,Nguyễn Sơn Tùng<nstung>,Đoàn Kim Bình<dkbinh>,Nguyễn Văn Tuệ<nvtue>,Bùi Minh Hoàng<bmhoang>,Nguyễn Như Hùng<nnhung>,Lê Thị Hồng Diệp<lthdiep>,Chu Mạnh Cường<cmcuong>,Đặng Viết Khuê<dvkhue>,Hà Văn Thủy<hvthuy>
89 Cấp tỉnh - TKV
Nghiên cứu áp dụng phương pháp thí nghiệm Slugtest và Pneumatic slugtest (PST) thay thế phương pháp bơm hút nước thí nghiệm trong các lỗ khoan thăm dò thuộc TKV
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 28/05/2021
Quá hạn
Vũ Viết QuyếtNguyễn Bách Thảo<nbthao>,Kiều Thị Vân Anh<ktvanh>,Đào Đức Bằng<ddbang>,Vũ Thu Hiền<vthien01>,Dương Thị Thanh Thủy<dttthuy>,Nguyễn Thị Thanh Thủy<nttthuy>,Trần Vũ Long<tvlong>
90 Đề tài cấp Quốc gia - Nghị định thư/NCCB - KC.09.09
1.2 Nhiệm vụ Nghị định thư; Đề tài NCCB định hướng ứng dụng cấp quốc gia; Đề tài NCCB cấp quốc gia; Dự án SXTN cấp quốc gia; Đề tài KHCN cấp Bộ thuộc chương trình trọng điểm cấp Nhà nước (1800)
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
user_1<user_1>user_4<user_4>,user_5<user_5>,user_6<user_6>,user_7<user_7>,user_8<user_8>,user_9<user_9>,user_10<user_10>,user_3<user_3>,user_2<user_2>