Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
81 Đề tài KHCN cấp cơ sở - t21-35
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Bùi Thị Thùy Dương<bttduong>Lê Quốc Hiệp<lqhiep>,Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong01>,Nguyễn Thị Thúy Hà<nttha>,Nguyễn Thị Kim Dung<ntkdung>
82 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-05
Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite CuO/Au làm đế Raman tăng cường bề mặt với độ nhạy cao
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 30/06/2022
Đang thực hiện
Trần Thị Hà<ttha01>Đỗ Thị Hồng Hải<dthhai>,Hồ Quỳnh Anh<hqanh>,Nguyễn Thị Hậu<nthau>,Nguyễn Thị Diệu Thu<ntdthu>
83 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2021-MDA-08
Nghiên cứu đánh giá mức độ biến động cảnh quan môi trường và tai biến tự nhiên, hướng tới mục tiêu quản lý bền vững di sản địa chất khu vực Công viên địa chất Non Nước Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 12/12/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Quốc Phi<nqphi>Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>,Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>,Nguyễn Văn Dũng<nvdung>,Nguyễn Thị Hòa<nthoa>,Nguyễn Văn Bình<nvbinh02>,Nguyễn Quang Minh<nqminh>,Vũ Thị Phương Thảo<vtpthao>,Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>
Tải tệp đính kèm
84 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2021-MDA-01
Nghiên cứu xây dựng Thuật toán và đề xuất quy trình tự động phân loại dữ liệu đám mây điểm phục vụ xây dựng mô hình 3D thành phố
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Bùi Ngọc Quý<bnquy>Dương Anh Quân<daquan>,Phạm Văn Hiệp<pvhiep>,Trần Trung Anh<ttanh01>,Đinh Hải Nam<dhnam01>,Trần Thị Hương Giang<tthgiang>,Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Nguyễn Bá Duy<nbduy>,Lê Đình Hiển,Nguyễn Danh Đức<ndduc>
Tải tệp đính kèm
85 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2021-MDA-12
Nghiên cứu áp dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo trữ lượng, đánh giá cơ chế suy thoái và đề xuất các giải pháp quản lý bền vững nước ngầm mạch lộ khu vực Gia Lai - Kontum
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Nhữ Việt Hà<nvha02>Nguyễn Thành Dương<ntduong>,Kiều Duy Thông<kdthong>,Phạm Thị Việt Nga<ptvnga>,Ngô Thị Phương Thảo<ntpthao>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>,Trần Xuân Lộc,Trần Vũ Long<tvlong>
86 Đề tài Nghị định thư / NCCB / Dự án SXTN cấp quốc gia / Đề tài KHCN cấp Bộ thuộc CT trọng điểm cấp Nhà nước - 105.01-2020.13
Bản chất mối quan hệ giữa đá peridotit manti và các đá vỏ đại dương trong tổ hợp ophiolit đới khâu Sông Mã: Ý nghĩa của chúng trong nghiên cứu tiến hóa magma - kiến tạo khu vực
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Nguyễn Khắc Du<nkdu>Khương Thế Hùng<kthung>,Tô Xuân Bản<txban>,Nguyễn Thị Thanh Thảo<nttthao>,Đỗ Mạnh An<dman>,Tomoaki Morishita,Bùi Vinh Hậu<bvhau>
Tải tệp đính kèm
87 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2021-MDA-02
Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác thế hệ mới trên nền khoáng sét halloysit và graphen oxit ứng dụng để xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại khó phân hủy trong nước
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Ngô Hà Sơn<nhson>Ngô Thanh Hải<nthai>,Công Ngọc Thắng<cnthang>,Tống Thị Thanh Hương<ttthuong>,Bùi Thị Lệ Thủy<btlthuy>,Phạm Trung Kiên<ptkien>,Phạm Xuân Núi<pxnui>,Trần Ngọc Tuân<tntuan>,Nguyễn Trần Hùng,Nguyễn Thị Linh<ntlinh>
88 Đề tài cấp Bộ - B2021-MFA-05
Nghiên cứu xây dựng mô hình bán thực nghiệm đánh giá ổn định của môi trường đất xung quanh đường hầm metro tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Vũ Minh Ngạn<vmngan>Hoàng Đình Phúc<hdphuc>,Nguyễn Trọng Dũng<ntdung02>,Đặng Quang Huy<dqhuy>,Đặng Trung Thành<dtthanh>,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Ngô Thị Hương Trang<nthtrang>,Nguyễn Văn Luyến,Nguyễn Thành Nam,Phạm Văn Hùng<pvhung01>
89 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21- 22
Nghiên cứu khả năng ứng dụng phương pháp thăm dò điện nghiên cứu mức độ mục rỗng của thân cây tại Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2021
Quá hạn
Kiều Duy Thông<kdthong>Nguyễn Thị Thu Hằng ,Nguyễn Thu Thủy ,Vũ Hồng Dương<vhduong>
90 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-01
Nghiên cứu kết hợp mạng học sâu và kỹ thuật xấp xỉ tối ưu ma trận hạng thấp giải quyết bài toán phân tách đồng thời nguồn âm thanh và hình ảnh từ dữ liệu đa phương tiện
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 30/06/2022
Đang thực hiện
Dương Thị Hiền Thanh<dththanh>Nguyễn Thu Hằng<nthang01>,Phạm Quang Hiển<pqhien>,Vũ Thị Kim Liên<vtklien>,Nguyễn Thế Bình<ntbinh02>