Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
71 Cấp Cơ sở - NV19 - 47
Nghiên cứu xây dựng và triển khai hệ thống E-Learning cho Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Thời gian thực hiện từ 01/12/2019 đến 30/11/2020
Quá hạn
Nguyễn Thế Lộc<ntloc>Trần Thị Thu Thúy<tttthuy>,Nguyễn Thị Hữu Phương<nthphuong>,Đinh Bảo Ngọc<dbngoc>,Nguyễn Hoàng Long<nhlong01>
72 Cấp Cơ sở - T19-40
Đặc điểm biến chất của các đá pelit chứa granat của hệ tầng Nậm Cô thuộc đới khâu Sông Mã, khu vực Sơn La và ý nghĩa của chúng với kiến tạo khu vực.
Thời gian thực hiện từ 01/12/2019 đến 01/11/2020
Quá hạn
Bùi Vinh Hậu<bvhau>Ngô Xuân Thành<nxthanh>,Hoàng Đình Quế<hdque>,Nguyễn Quốc Hưng<nqhung>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>
73 Cấp Cơ sở - NV19-47
Xây dựng phần mềm sinh phách và ghép điểm cho các học phần khảo thí của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Thời gian thực hiện từ 01/12/2019 đến 30/11/2020
Quá hạn
Nông Thị Oanh<ntoanh>Đặng Văn Nam<dvnam>,Lê Hồng Anh<lhanh>,Phạm Quang Hiển<pqhien>,Nguyễn Thị Lan Hương<ntlhuong>
74 Cấp Cơ sở - T19-34
Nghiên cứu mô phỏng ứng xử cơ học của vật liệu Composite dựa trên nền vữa bê tông xi măng được gia cường bằng lưới sợi công nghiệp.
Thời gian thực hiện từ 01/12/2019 đến 30/11/2021
Đang thực hiện
Trần Mạnh Tiến<tmtien>Đỗ Ngọc Tú<dntu>,Đinh Thị Thu Hà<dttha>
Tải tệp đính kèm
75 Cấp Cơ sở - T19-36
Nghiên cứu nhiệt động học và động học quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp Cyclopentan (CP)-CO2 ứng dụng cho quá trình loại muối
Thời gian thực hiện từ 01/12/2019 đến 30/11/2020
Quá hạn
Phạm Trung Kiên<ptkien>Hồ Văn Sơn<hvson>,Ngô Văn Hiếu,Lê Quang Duyến<lqduyen>,Ngô Thanh Hải<nthai>
Tải tệp đính kèm
76 Cấp Cơ sở - T19-32
Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số hình học neo Bê tông cốt thép (BTCT) đến ổn định mái dốc đất
Thời gian thực hiện từ 01/12/2019 đến 30/11/2021
Đang thực hiện
Phạm Thị Nhàn<ptnhan>Bùi Văn Đức<bvduc>,Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>
Tải tệp đính kèm
77 Cấp Cơ sở - T19-35
Nghiên cứu khả năng sử dụng tro trấu làm phụ gia trong cải tạo đất yếu bằng phương pháp trộn đất-xi măng
Thời gian thực hiện từ 01/12/2019 đến 01/11/2020
Quá hạn
Nguyễn Thành Dương<ntduong>Nguyễn Văn Hùng<nvhung>,Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>,Phùng Hữu Hải<phhai>
78 Cấp Cơ sở - T19-42
Giải pháp nâng cao độ chính xác thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn ứng dụng công nghệ GPS động ( CORS) và máy bay không người lái ( UAV) với một số đặc điểm địa hình ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/12/2019 đến 01/11/2020
Quá hạn
Hoàng Thị Thủy<htthuy01>Hoàng Anh Tuấn<hatuan>,Lê Ngọc Giang<lngiang>
79 Cấp Cơ sở - T19-39
Nghiên cứu khả năng sử dụng sóng địa chấn trong việc định hướng cho các trạm địa chấn dưới đáy biển
Thời gian thực hiện từ 01/12/2019 đến 01/12/2020
Quá hạn
Trần Danh Hùng<tdhung01>Phan Thiên Hương<pthuong01>
Tải tệp đính kèm
80 Cấp Cơ sở - T19-28
Tính toán, thiết kế và chế tạo hệ thống sấy thóc sau thu hoạch
Thời gian thực hiện từ 01/12/2019 đến 01/11/2020
Quá hạn
Nguyễn Thanh Tùng<nttung02>Phạm Thị Thủy<ptthuy>,Phạm Đức Thiên<pdthien>,Đoàn Kim Bình<dkbinh>,phạm thị thanh hải