Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
71 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-25
Nghiên cứu xác định tốc độ cơ học khi khoan bằng chòong PDC trong địa tầng Mioxen mỏ Nam Rồng – Đồi Mồi
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 30/06/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Tiến Hùng<nthung>Nguyễn Khắc Long<nklong>,Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>,Trương Văn Từ<tvtu>,Doãn Thị Trâm<dttram>
72 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - ĐTKHCN.CN 58/21
Nghiên cứu lựa chọn các giải pháp công nghệ sử dụng tổ hợp thiết bị máy khoan doa mở rộng thi công đào các lò thượng trong than ở các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 30/12/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Cao Khải<nckhai>Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh01>,Nguyễn Văn Quang<nvquang>,Bùi Mạnh Tùng<bmtung>,Nguyễn Phi Hùng<nphung>,Đào Văn Chi<dvchi>,Đinh Thị Thanh Nhàn<dttnhan>,Hoàng Anh Đức<haduc>,Đào Thị Hồng Thắm<dththam>,Phạm Đức Hưng<pdhung>,Trần Tuấn Minh<ttminh>,Lê Quang Phục<lqphuc>,Vũ Thái Tiến Dũng<vttdung>
73 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-26
Nghiên cứu ứng dụng ống lọc chèn sỏi nhằm kiểm soát cát cho các giếng khai thác dầu mỏ Hải Sư Trắng
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2021
Quá hạn
Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>Doãn Thị Trâm<dttram>,Nguyễn Tiến Hùng<nthung>,Lê Văn Nam<lvnam>,Trần Anh Quân (PVEP)
74 Đề tài KHCN cấp cơ sở - B3a. TMDT-BNN
Nghiên cứu xác định tiềm năng và đề xuất các giải pháp kinh tế - kỹ thuật phát triển nông nghiệp hữu cơ vùng đồng bằng sông Hồng
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2023
Đang thực hiện (Không tính điểm)
Trần Thị LoanTrần Thị Loan, Cấn Thị Thanh Hiền, Nguyễn Võ Kiên, Phạm Thu Hiền, Hoàng Công Mệnh, Hà Văn Định, Võ Vân Hà, Ngô Ngọc Diệp,Hoàng Thị Chung<htchung>,Hoàng Thị Ánh, Trần Thị Bùi Trinh,Cấn Thị Thanh Hiền
Tải tệp đính kèm
75 Đề tài KHCN cấp cơ sở - t21-35
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Bùi Thị Thùy Dương<bttduong>Lê Quốc Hiệp<lqhiep>,Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong01>,Nguyễn Thị Thúy Hà<nttha>,Nguyễn Thị Kim Dung<ntkdung>
76 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - TNMT.2021.04.04
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa không gian xây dựng dữ liệu không gian địa lý 3D cho thành phố thông minh ven biển phù hợp với điều kiện Việt Nam, thí điểm tại khu vực thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Văn Trung<nvtrung>Lê Văn Cảnh<lvcanh>,Lê Thị Thu Hà<lttha>,Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>,Trần Thanh Hà<ttha>,Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>,Trương Minh Hùng<tmhung02>,Hoàng Anh Tuấn<hatuan>,Lê Thanh Nghị<ltnghi>,Phạm Văn Chung<pvchung>,Võ Ngọc Dũng<vndung>,Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Nguyễn Văn Sáng<nvsang>,Tống Sĩ Sơn ,Nguyễn Văn Nam,Nguyễn Quang Minh,Bùi Duy Quang,Nguyễn Quang Học,Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong02>,Phạm Thị Làn<ptlan>
Tải tệp đính kèm
77 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2021-MDA-09
Nghiên cứu phát triển phương pháp tính toán kết cấu chống của đường hầm metro chịu tải trọng động đất
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Chí Thành<ncthanh> Phạm Văn Vĩ,Đặng Trung Thành<dtthanh>,Đặng Văn Kiên<dvkien>,Đỗ Ngọc Thái<dnthai>,Đào Viết Đoàn<dvdoan>,Trần Tuấn Minh<ttminh>,Nguyễn Tài Tiến<nttien>,Ngọ Thị Hương Trang<nthtrang>,Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>
78 Đề tài cấp Bộ - B2021-MDA-14
Động học của chuyển pha trạng thái ngưng tụ exciton trong các hệ bán kim loại, bán dẫn
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Đỗ Thị Hồng Hải<dthhai>Trần Minh Tiến,Phan Văn Nhâm,Nguyễn Xuân Chung<nxchung>,Hồ Quỳnh Anh<hqanh>,Nguyễn Dương Bộ,Nguyễn Thị Hậu<nthau>
79 Đề tài KHCN cấp cơ sở - 17/2020/STS02
Nghiên cứu tính toán ảnh hưởng của động đất đến kết cấu chống của đường hầm metro chịu tải trọng động đất (Nghiên cứu sau tiến sĩ)
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2021
Quá hạn
Nguyễn Chí Thành<ncthanh>Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>
80 Đề tài cấp Bộ - B2021-MFA-05
Nghiên cứu xây dựng mô hình bán thực nghiệm đánh giá ổn định của môi trường đất xung quanh đường hầm metro tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Vũ Minh Ngạn<vmngan>Hoàng Đình Phúc<hdphuc>,Nguyễn Trọng Dũng<ntdung02>,Đặng Quang Huy<dqhuy>,Đặng Trung Thành<dtthanh>,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Ngô Thị Hương Trang<nthtrang>,Nguyễn Văn Luyến,Nguyễn Thành Nam,Phạm Văn Hùng<pvhung01>