Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
71 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-20
Tổng hợp nano composit HAp/SPION bằng phương pháp đồng kết tủa ứng dụng trong xử lý thuốc nhuộm Congo đỏ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
Quá hạn
Đỗ Thị Hải<dthai01>Vũ Thị Minh Hồng<vtmhong>,Võ Thị Hạnh<vthanh>,Nguyễn Thị Kim Thoa<ntkthoa>,Đinh thị Mai Thanh
72 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-26
Phân vùng nguy cơ hóa lỏng của cát khu vực quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ quy hoạch, phát triển bền vững không gian ngầm đô thị
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
Quá hạn
Nguyễn Văn Hùng<nvhung>Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Phạm Minh Tuấn<pmtuan>,Bùi Trường Sơn<btson>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>
73 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-37
Nghiên cứu quá trình nung hoàn nguyên bằng than Na Dương để thu hồi niken và coban trong đuôi thải nhà máy tuyển quặng cromit Cổ Định, Thanh Hóa
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 01/12/2022
Quá hạn
Phùng Tiến Thuật<ptthuat>Trần Trung Tới<tttoi>,Lê Việt Hà<lvha>,Phạm Thị Nhung<ptnhung>,Trần Văn Được<tvduoc>
Tải tệp đính kèm
74 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2022-MDA-15
Nghiên cứu đánh giá tiềm năng sinh khoáng Cu-Au vùng Đông Bắc đới Fan Si Pan trên cơ sở đặc điểm quặng hóa Cu-Au khu mỏ Tả Phời, Sin Quyền
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Ngô Xuân Đắc<nxdac>Lê Thị Thu<ltthu>,Khương Thế Hùng<kthung>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>,Phạm Thị Thanh Hiền<ptthien>,Lê Văn Toàn,Nguyễn Đình Luyện<ndluyen>,Nguyễn Xuân Phú<nxphu>,Phạm Thị Việt Nga,Hoàng Thị Thoa<htthoa>
75 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2022-MDA-01
Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ giám sát chất lượng môi trường dựa trên nguồn dữ liệu đám đông (crowdsourced) và công nghệ dữ liệu lớn
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 30/12/2023
Đang thực hiện
Nguyễn Thị Mai Dung<ntmdung>Nguyễn Hoàng Long<nhlong01>,Lê Hồng Anh<lhanh>,Đinh Bảo Ngọc<dbngoc01>,Phạm Quang Hiển<pqhien>,Nguyễn Văn Thái,Đặng Văn Nam<dvnam>,Ngô Ngọc Anh,Trần Mai Hương<tmhuong>,Trần Thị Hải Vân<tthvan>
76 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-41
Tổng hợp và xác định đặc tính của vật liệu nano TiO2 dạng anatase biến tính nguyên tố đất hiếm nhằm nâng cao hiệu quả quang xúc tác trong trong vùng ánh sáng khả kiến để xử lý thuốc kháng sinh trong nước thải bệnh viện
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
Quá hạn
Nguyễn Hoàng Nam<nhnam>Nguyễn Mạnh Hà<nmha01>,Đặng Thị Ngọc Thủy<dtnthuy>,Trần Thị Ngọc<ttngoc>
77 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2022-MDA-04
Nghiên cứu đánh giá nguy cơ hóa lỏng và đề xuất giải pháp kháng hóa lỏng đất nền khu vực ven biển Bắc Bộ phục vụ xây dựng các công trình hạ tầng.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Đặng Quang Huy<dqhuy>Phạm Văn Hùng<pvhung01>,Bùi Trường Sơn<btson>,Nguyễn Văn Phóng<nvphong01>,Bùi Văn Đức<bvduc>,Bùi Anh Thắng<bathang>,Ngọ Thị Hương Trang<nthtrang>,Vũ Minh Ngạn<vmngan>,Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>
78 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-06
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống định vị thời gian thực (Real-time Locating System - RTLS) dùng công nghệ băng thông siêu rộng (UWB) trong môi trường không có định vị vệ tinh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 01/12/2022
Quá hạn
Nguyễn Tiến Sỹ<0903-18>Nguyễn Trường Giang<0903-10>,Kim Thị Cẩm Ánh<0903-13>,Hà Thị Chúc<0903-15>,Tống Ngọc Anh<0903-17>
Tải tệp đính kèm
79 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-12
Nghiên cứu xử lý lắng đọng muối trong ống khai thác của các giếng dầu khí ở giàn BKThTC1, mỏ Thỏ Trắng.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
Quá hạn
Vũ Thiết Thạch<vtthach>Trương Văn Từ<tvtu>,Nguyễn Tiến Hùng<nthung>,Trần Trung Hiếu
80 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - CT.2022.MDA.02
NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA CÁC YẾU TỐ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN - ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỐI VỚI SỰ BIẾN ĐỔI CỦA DÒNG CHẢY VÀ ĐỚI BỜ VÙNG CỬA SÔNG HẬU, KHU VỰC TÂY NAM BỘ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Trần Vũ Long<tvlong>Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Nguyễn Văn Lâm<nvlam01>,Dương Thị Thanh Thủy<dttthuy>,Nguyễn Thị Thanh Thủy<nttthuy>,Kiều Thị Vân Anh<ktvanh>,Đào Đức Bằng<ddbang>,Nhữ Việt Hà<nvha02>,Đỗ Quang Mạnh,Vũ Thu Hiền<vthien01>