Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
71 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-44
Nghiên cứu ứng xử của kết cấu chống đường hầm mặt cắt ngang hình chữ nhật cong với cột trung tâm
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Nguyễn Tài Tiến<nttien>Nguyễn Chí Thành<ncthanh>,Đỗ Ngọc Thái<dnthai>,Đặng Văn Kiên<dvkien>
72 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-17
Nghiên cứu phát triển năng lực mô hình hóa toán học thông qua dạy học Hình họa và vẽ kỹ thuật
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Quá hạn
Đỗ Việt Anh<dvanh>Vũ Hữu Tuyên<vhtuyen>,Phan Thị Mai Anh<ptmanh>
Tải tệp đính kèm
73 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2023- MDA- 06
Nghiên cứu dự báo đặc điểm vết nứt của cấu kiện bê tông cường độ cao sử dụng cho nhà cao tầng bằng phương pháp thí nghiệm không phá hủy kết hợp kỹ thuật trí tuệ nhân tạo
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Phạm Thị Nhàn<ptnhan>Bùi Văn Đức<bvduc>,Đặng Trung Thành<dtthanh>,Đặng Văn Kiên<dvkien>,Tăng Văn Lâm<tvlam>,Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>,Khổng Trung Đức,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Phạm Văn Hùng<pvhung01>,Lê Huy Việt<lhviet>
Tải tệp đính kèm
74 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-39
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu quan trắc bằng công nghệ GNSS và phương pháp học máy để dự báo lún bề mặt mỏ hầm lò theo thời gian
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Quá hạn
Lê Thị Thanh Tâm<ltttam>Nguyễn Gia Trọng<ngtrong>,Nguyễn Quốc Long<nqlong>
Tải tệp đính kèm
75 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-16
Nghiên cứu các mô hình dao động phi tuyến cho các dầm có kích thước micro ứng dụng trong công nghệ MEMS
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 01/06/2024
Quá hạn
Phạm Ngọc Chung<pnchung>Đinh Công Đạt<dcdat>,Bùi Thị Thúy<btthuy>,Trần Thị Trâm<tttram>
Tải tệp đính kèm
76 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-31
Nghiên cứu đề xuất giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cho lò chợ bán cơ giới hóa tại một số mỏ than hầm lò thuộc Tổng Công ty Đông Bắc
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Quá hạn
Vũ Thái Tiến Dũng<vttdung>Lê Tiến Dũng<ltdung>,Nguyễn Cao Khải<nckhai>,Vũ Trung Tiến<vttien>,Nguyễn Phi Hùng<nphung>
77 01. Đề tài thuộc chương trình KHCN cấp quốc gia; Đề tài độc lập cấp quốc gia - QG1
1700 - Đề tài thuộc chương trình KHCN cấp quốc gia; Đề tài độc lập cấp quốc gia
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/10/2023
Quá hạn
user_1<user_1>user_3<user_3>,user_4<user_4>,user_5<user_5>,user_6<user_6>,user_7<user_7>,user_8<user_8>,user_9<user_9>,user_10<user_10>,user_2<user_2>
78 03. Nhiệm vụ Nghị định thư; Đề tài NCCB định hướng ứng dụng cấp quốc gia; Đề tài NCCB cấp quốc gia; Dự án SXTN cấp quốc gia; Đề tài KHCN cấp Bộ thuộc chương trình trọng điểm cấp Nhà nước - QG03
1300 - Nhiệm vụ Nghị định thư; Đề tài NCCB định hướng ứng dụng cấp quốc gia
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2025
Đang thực hiện
user_1<user_1>user_3<user_3>,user_4<user_4>,user_5<user_5>,user_6<user_6>,user_8<user_8>,user_7<user_7>,user_9<user_9>,user_10<user_10>,user_2<user_2>
79 02. Đề tài thuộc chương trình KHCN cấp quốc gia; Đề tài độc lập cấp quốc gia (Đơn vị trực tiếp thực hiện là Trung tâm/Công ty trực thuộc Trường) - QG02
850 - Đề tài thuộc chương trình KHCN cấp quốc gia; Đề tài độc lập cấp quốc gia (Đơn vị trực tiếp thực hiện là Trung tâm/Công ty trực thuộc Trường)
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2025
Đang thực hiện
user_1<user_1>user_4<user_4>,user_5<user_5>,user_6<user_6>,user_7<user_7>,user_8<user_8>,user_9<user_9>,user_10<user_10>,user_3<user_3>,user_2<user_2>
80 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-01
Ứng dụng kiến trúc mạng nơ-ron học sâu U-NET phát hiện vùng ngập lụt trên dữ liệu ảnh vệ tinh đa phổ.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Trần Trường Giang<ttgiang>Trần Mai Hương<tmhuong>,Trần Thị Hòa<tthoa>