Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
61 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - 16/ĐT-KHCN 2021
Nghiên cứu, điều tra, đánh giá các tai biến địa chất tiềm ẩn trên các tuyến đê và hồ chứa nước tỉnh Ninh Bình, kiến nghị các giải pháp đảm bảo an toàn nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng
Thời gian thực hiện từ 08/01/2021 đến 08/03/2023
Đang thực hiện
Tô Xuân Bản<txban>Nguyễn Hữu Trọng<nhtrong>,Lê Tiến Dũng<ltdung01>,Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>,Đặng Đình Khá,Lâm Tuấn,Nguyễn Văn Mạnh,Phạm Thị Diệp,Hà Thị Bích Việt,Trần Văn Đức
Tải tệp đính kèm
62 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-01
Nghiên cứu kết hợp mạng học sâu và kỹ thuật xấp xỉ tối ưu ma trận hạng thấp giải quyết bài toán phân tách đồng thời nguồn âm thanh và hình ảnh từ dữ liệu đa phương tiện
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 30/06/2022
Đang thực hiện
Dương Thị Hiền Thanh<dththanh>Nguyễn Thu Hằng<nthang01>,Phạm Quang Hiển<pqhien>,Vũ Thị Kim Liên<vtklien>,Nguyễn Thế Bình<ntbinh02>
63 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2021-MDA-07
Nghiên cứu công nghệ thu hồi apatit trong bãi thải các nhà máy tuyển apatit Lào Cai bằng sơ đồ kết hợp tuyển nổi cơ giới truyền thống và tuyển nổi cột
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 30/06/2022
Đang thực hiện
Trần Văn Được<tvduoc>Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>,Phạm Văn Luận<pvluan>,Vũ Thị Chinh<vtchinh>,Trần Trung Tới<tttoi>,Phùng Tiến Thuật<ptthuat>,Phạm Thị Nhung<ptnhung>,Nguyễn Hoàng Sơn<nhson01>,Lê Việt Hà<lvha>
64 Đề tài cấp Bộ - B2021-MDA-10
Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng ứng xử cơ nhiệt của cấu kiện bê tông cốt thép được gia cường bởi vật liệu Composite TRC dưới tác dụng của tải trọng hỏa hoạn
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Trần Mạnh Tiến<tmtien>Đỗ Ngọc Tú<dntu>,Nguyễn Đình Hải , Đào Phúc Lâm ,Bùi Thị Loan,Đặng Quang Huy<dqhuy>,Phạm Mỹ Linh,Nguyễn Viết Thắng<nvthang>,Nguyễn Nam Hòa<nnhoa>,Phạm Đức Thọ<pdtho>
65 Đề tài cấp Bộ - B2021-MFA-05
Nghiên cứu xây dựng mô hình bán thực nghiệm đánh giá ổn định của môi trường đất xung quanh đường hầm metro tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Vũ Minh Ngạn<vmngan>Hoàng Đình Phúc<hdphuc>,Nguyễn Trọng Dũng<ntdung02>,Đặng Quang Huy<dqhuy>,Đặng Trung Thành<dtthanh>,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Ngô Thị Hương Trang<nthtrang>,Nguyễn Văn Luyến,Nguyễn Thành Nam,Phạm Văn Hùng<pvhung01>
66 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - TNMT.2021.04.04
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa không gian xây dựng dữ liệu không gian địa lý 3D cho thành phố thông minh ven biển phù hợp với điều kiện Việt Nam, thí điểm tại khu vực thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Văn Trung<nvtrung>Lê Văn Cảnh<lvcanh>,Lê Thị Thu Hà<lttha>,Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>,Trần Thanh Hà<ttha>,Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>,Trương Minh Hùng<tmhung02>,Hoàng Anh Tuấn<hatuan>,Lê Thanh Nghị<ltnghi>,Phạm Văn Chung<pvchung>,Võ Ngọc Dũng<vndung>,Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Nguyễn Văn Sáng<nvsang>,Tống Sĩ Sơn ,Nguyễn Văn Nam,Nguyễn Quang Minh,Bùi Duy Quang,Nguyễn Quang Học,Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong02>,Phạm Thị Làn<ptlan>
Tải tệp đính kèm
67 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-02
Nghiên cứu mô hình Deep Learning và Ensemble trong thành lập bản đồ cảnh báo lũ quét và ngập lụt, áp dụng cho khu vực Tỉnh Quảng Ngãi.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 01/06/2022
Sắp hết hạn
Ngô Thị Phương Thảo<ntpthao>Nguyễn Thị Mai Dung<ntmdung>,Nguyễn Hoàng Long<nhlong01>,Nguyễn Quang Khánh<nqkhanh>,Ngô Hùng Long<nhlong>,Nguyễn quang khánh
68 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2021-MDA-13
Nghiên cứu xây dựng các mô hình Deep Learning mới sử dụng dữ liệu viễn thám và địa tin học phục vụ phát hiện và dự báo nguy cơ cháy rừng
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 30/12/2022
Đang thực hiện
Trần Xuân Trường<txtruong>Trần Vân Anh<tvanh>,Trần Hồng Hạnh<thhanh>,Lê Thanh Nghị<ltnghi>,Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>,Nhữ Việt Hà<nvha02>,Phùng Văn Khoa,Cao Thị Diễm Hằng,Nguyễn Gia Trọng<ngtrong>,Nguyễn Văn Trung<nvtrung>
Tải tệp đính kèm
69 Đề tài KHCN cấp cơ sở - 17/2020/STS02
Nghiên cứu tính toán ảnh hưởng của động đất đến kết cấu chống của đường hầm metro chịu tải trọng động đất (Nghiên cứu sau tiến sĩ)
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2021
Quá hạn
Nguyễn Chí Thành<ncthanh>Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>
70 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-25
Nghiên cứu xác định tốc độ cơ học khi khoan bằng chòong PDC trong địa tầng Mioxen mỏ Nam Rồng – Đồi Mồi
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 30/06/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Tiến Hùng<nthung>Nguyễn Khắc Long<nklong>,Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>,Trương Văn Từ<tvtu>,Doãn Thị Trâm<dttram>