Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
61 Cơ sở - T20-19
NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, MÔI TRƯỜNG CỦA HÀ NỘI. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TÀI NGUYÊN NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THỦ ĐÔ.
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 31/05/2021
Quá hạn
Đỗ Cao Cường<dccuong>Đỗ Thị Hải<dthai>,Vũ Thị Phương Thảo<vtpthao>
Tải tệp đính kèm
62 Cơ sở - T20-17
Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp phụ gia biến tính đến tính chất của bê tông chất lượng cao hạt mịn sử dụng trong các công trình ven biển và hải đảo
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 30/05/2021
Quá hạn
Tăng Văn Lâm<tvlam>Phạm Thị Nhàn<ptnhan>,Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Bùi Văn Đức<bvduc>
Tải tệp đính kèm
63 Cơ sở - T20-26
Nghiên cứu khả năng ứng dụng giải pháp bơm ép hệ hóa phẩm chất hoạt tính bề mặt – polymer nhằm nâng cao hệ số thu hồi dầu cho tầng Móng nứt nẻ mỏ Bạch Hổ
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 31/05/2021
Quá hạn
Nguyễn Khắc Long<nklong>Nguyễn Tiến Hùng<nthung>,Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>,Trương Văn Từ<tvtu>,Đinh Đức Huy
Tải tệp đính kèm
64 Đề tài cấp cơ sở - T20-11
Nghiên cứu kết hợp mô hình toán và công nghệ GIS đánh giá rủi ro lũ lụt tại hạ lưu sông Cả
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 30/05/2021
Quá hạn
Dương Anh Quân<daquan>Bùi Ngọc Quý<bnquy>,Phạm Văn Hiệp<pvhiep>,Nguyễn Danh Đức<ndduc>
65 Đề tài cấp cơ sở - T20-35
Đổi mới phương pháp dạy và học các môn Lý luận chính trị ở trường Đại học Mỏ - Địa chất trước tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 15/05/2021
Quá hạn
Trần Thị Phúc An<ttpan>Nguyễn Thị Kim Dung<ntkdung>,Bùi Thị Thùy Dương<bttduong>,Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong01>,Lê Thị Yến<ltyen>
66 Cơ sở - T20-36
Giải pháp phát triển du lịch khám phá địa chất gắn trải nghiệm du lịch văn hóa ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 07/07/2021
Sắp hết hạn
Đào Thị Tuyết<dttuyet>Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Nguyễn Thi Phương<ntphuong>,Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong01>,Nguyễn Thu Hương<nthuong01>
67 Cơ sở - T20-20
Xây dựng bản đồ sinh khối và ước tính trữ lượng carbon trong nông nghiệp sử dụng ảnh Sentinel và các mô hình phân tích dữ liệu lớn (big data). Lấy ví dụ tại khu vực huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 01/05/2021
Quá hạn
Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>
Tải tệp đính kèm
68 Đề tài cấp cơ sở - T20-05
Nghiên cứu ứng dụng toán thống kê phát hiện sai số thô và xác định điểm lưới cơ sở không ổn định trong quan trắc chuyển dịch ngang công trình
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 01/05/2022
Đang thực hiện
Phạm Quốc Khánh<pqkhanh>Nguyễn Thị Kim Thanh<ntkthanh>,Trần Thùy Linh<ttlinh>
69 Cơ sở - T20-16
Nghiên cứu xây dựng mô hình toán lập kế hoạch khai thác cdaif hạn cho các mỏ đá vôi nguyên liệu xi măng ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 31/05/2021
Quá hạn
Trần Đình Bão<tdbao>Nguyễn Anh Tuấn<natuan>,Nguyễn Đình An<ndan>,Phạm Văn Việt<pvviet>,Nhữ Văn Phúc<nvphuc>,Vũ Văn Thanh
70 Cơ sở - T20-01
Nghiên cứu động lực học và điều khiển bám quỹ đạo tay máy robot có khâu đàn hồi
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 31/05/2021
Quá hạn
Đinh Công Đạt<dcdat>Phạm Ngọc Chung<pnchung>,Bùi Thị Thúy<btthuy>,Trần Thị Trâm<tttram>