Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
61 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2022-MDA-13
Nghiên cứu xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo XGBoost dự báo lún khu vực tỉnh Cà Mau bằng dữ liệu ảnh vệ tinh Rada giao thoa đa thời gian
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Trần Vân Anh<tvanh>Trần Hồng Hạnh<thhanh>,Trần Trung Anh<ttanh01>,Trần Thanh Hà<ttha>,Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>,Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,nqlong,Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>,Cao Thị Diễm Hằng,Lê Thanh Nghị<ltnghi>
Tải tệp đính kèm
62 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-16
Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo để thành lập bản đồ dự báo phân bố và chất lượng đá chứa cát kết tuổi Oligocen muộn khu vực lô 09.2/10 bể Cửu Long
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
Quá hạn
Nguyễn Duy Mười<ndmuoi>Nguyễn Minh Hòa<nmhoa01>,Bùi Thị Ngân<btngan>,Nguyễn Thị Hằng
63 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-52
Tác động của đại dịch Covid-19 đến giáo dục đại học Việt Nam hiện nay
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
Quá hạn
Trần Thị Phúc An<ttpan>Nguyễn Thị Kim Dung<ntkdung>,Bùi Thị Thùy Dương<bttduong>,Nguyễn Thị Thúy Hà<nttha>,Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong01>
64 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-20
Tổng hợp nano composit HAp/SPION bằng phương pháp đồng kết tủa ứng dụng trong xử lý thuốc nhuộm Congo đỏ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
Quá hạn
Đỗ Thị Hải<dthai01>Vũ Thị Minh Hồng<vtmhong>,Võ Thị Hạnh<vthanh>,Nguyễn Thị Kim Thoa<ntkthoa>,Đinh thị Mai Thanh
65 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-13
Ứng dụng phân tích tướng địa chất trong xác định tướng đá và cổ môi trường trầm tích tầng Oligocen trên và Miocen dưới khu vực lô Y, bể Cửu Long
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
Quá hạn
Bùi Thị Ngân<btngan>Nguyễn Duy Mười<ndmuoi>,Nguyễn Minh Hòa<nmhoa01>,Nguyễn Thị Thu Hằng<ntthang>
Tải tệp đính kèm
66 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2022-MDA-15
Nghiên cứu đánh giá tiềm năng sinh khoáng Cu-Au vùng Đông Bắc đới Fan Si Pan trên cơ sở đặc điểm quặng hóa Cu-Au khu mỏ Tả Phời, Sin Quyền
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Ngô Xuân Đắc<nxdac>Lê Thị Thu<ltthu>,Khương Thế Hùng<kthung>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>,Phạm Thị Thanh Hiền<ptthien>,Lê Văn Toàn,Nguyễn Đình Luyện<ndluyen>,Nguyễn Xuân Phú<nxphu>,Phạm Thị Việt Nga,Hoàng Thị Thoa<htthoa>
67 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-12
Nghiên cứu xử lý lắng đọng muối trong ống khai thác của các giếng dầu khí ở giàn BKThTC1, mỏ Thỏ Trắng.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
Quá hạn
Vũ Thiết Thạch<vtthach>Trương Văn Từ<tvtu>,Nguyễn Tiến Hùng<nthung>,Trần Trung Hiếu
68 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - TNMT.2022.02.20
Nghiên cứu đổi mới công nghệ phân tích tài liệu từ, trọng lực (vệ tinh/hàng không/mặt đất) để xác định các cấu trúc địa chất bị vùi lấp phục vụ điều tra đánh giá tài nguyên khoáng sản ẩn sâu ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Kiều Duy Thông<kdthong>Dương Văn Hào<dvhao>,Trần Danh Hùng<tdhung01>,Ngô Xuân Đắc<nxdac>,Khương Thế Hùng<kthung>, Lại Ngọc Dũng, Nguyễn Như Trung,Phạm Nam Hưng,Nguyễn Tiên Phong,Phạm Thành Luân
69 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-40
Nghiên cứu khả năng hấp thụ các đồng vị phóng xạ của thực vật (rau) trồng tại khu vực mỏ đất hiếm Mường Hum, Bát Xát, Lào Cai
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
Quá hạn
Nguyễn Văn Dũng<nvdung>Đào Đình Thuần<ddthuan>,Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>
Tải tệp đính kèm
70 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-39
Nghiên cứu tổng hợp than hoạt tính từ lá tre để xử lý màu azo và vi sinh vật trong nước thải dệt nhuộm
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 01/12/2022
Quá hạn
Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>Trần Anh Quân<taquan>,Trần Thị Thanh Thủy<tttthuy01>,Trần Thị Kim Hà<ttkha>