Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
61 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2023-MDA-05
Nghiên cứu đề xuất giải pháp công nghệ hợp lý nhằm nâng cao sự ổn định gương và nóc lò chợ cơ giới hóa dưới tầng đá vách ổn định trung bình tới bền vững vùng than Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Lê Tiến Dũng<ltdung>Nguyễn Cao Khải<nckhai>,Phạm Văn Việt<pvviet>,Phạm Đức Hưng<pdhung>,Nguyễn Phi Hùng<nphung>,Trần Mạnh Tiến<tmtien>,Nguyễn Duyên Phong<ndphong>,Đinh Thị Thanh Nhàn<dttnhan>,Mai Hồng Hải ,Bùi Mạnh Tùng<bmtung>
Tải tệp đính kèm
62 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2023- MDA- 06
Nghiên cứu dự báo đặc điểm vết nứt của cấu kiện bê tông cường độ cao sử dụng cho nhà cao tầng bằng phương pháp thí nghiệm không phá hủy kết hợp kỹ thuật trí tuệ nhân tạo
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Phạm Thị Nhàn<ptnhan>Bùi Văn Đức<bvduc>,Đặng Trung Thành<dtthanh>,Đặng Văn Kiên<dvkien>,Tăng Văn Lâm<tvlam>,Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>,Khổng Trung Đức,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Phạm Văn Hùng<pvhung01>,Lê Huy Việt<lhviet>
Tải tệp đính kèm
63 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-13
Nghiên cứu vật liệu biến hóa ứng dụng nâng cao hiệu suất công nghệ truyền năng lượng không dây
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 30/06/2024
Sắp hết hạn
Bùi Hữu Nguyên<bhnguyen>Lê Đắc Tuyên<ldtuyen>,Tống Bá Tuấn<tbtuan>,Hồ Quỳnh Anh<hqanh>,Nguyễn Thị Diệu Thu<ntdthu>,Ngô Như Việt
64 01. Đề tài thuộc chương trình KHCN cấp quốc gia; Đề tài độc lập cấp quốc gia - QG1
1700 - Đề tài thuộc chương trình KHCN cấp quốc gia; Đề tài độc lập cấp quốc gia
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/10/2023
Quá hạn
user_1<user_1>user_3<user_3>,user_4<user_4>,user_5<user_5>,user_6<user_6>,user_7<user_7>,user_8<user_8>,user_9<user_9>,user_10<user_10>,user_2<user_2>
65 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2023.MDA.09
Nghiên cứu mô hình kinh tế tuần hoàn phù hợp với ngành công nghiệp khai thác than ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Lê Đình Chiều<ldchieu>Đồng Thị Bích<dtbich>,Nguyễn Thị Hoài Nga<nthnga>,Lê Minh Thống<lmthong>,Nguyễn Thị Hường<nthuong>,Phạm Kiên Trung<pktrung>,Nguyễn Văn Thưởng<nvthuong>,Lê Văn Chiến<lvchien>,Vũ Trọng Thắng,Phan Thị Thùy Linh<pttlinh>
66 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-39
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu quan trắc bằng công nghệ GNSS và phương pháp học máy để dự báo lún bề mặt mỏ hầm lò theo thời gian
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Quá hạn
Lê Thị Thanh Tâm<ltttam>Nguyễn Gia Trọng<ngtrong>,Nguyễn Quốc Long<nqlong>
Tải tệp đính kèm
67 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2023-MDA-03
Nghiên cứu thiết kế thiết bị hỗ trợ tháo dỡ vì chống cho đường lò có tiết diện 9-15m2 trong mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Nguyễn Khắc Lĩnh<nklinh>Nguyễn Thế Hoàng<nthoang>,Nguyễn Sơn Tùng<nstung>,lê chí kiên,Đặng Vũ Đinh<dvdinh>,Đoàn Công Luận<dcluan>,Lê Quang Phục<lqphuc>,Hoàng Thị Nga, Lê Thị Hồng Thắng<lththang> ,Lê Thị Hồng Thắng<lththang>
68 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-02
Tính toán thiết kế và chế tạo máy tách bùn trục vít đa đĩa
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Quá hạn
Phạm Thị Thủy<ptthuy>Nguyễn Thanh Tùng<nttung02>,Phạm Đức Thiên<pdthien>
69 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-28
Nghiên cứu mức độ hài lòng của người học về chất lượng dịch vụ đào tạo của trường đại học Mỏ - Địa chất
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 01/12/2023
Quá hạn
Hoàng Thị Thủy<htthuy>Bùi Thị Thu Thủy<bttthuy>,Lê Đình Chiều<ldchieu>,Nguyễn Thị Minh Thu<ntmthu>,Dương Thị Nhàn<dtnhan>
70 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-12
Khoanh vùng triển vọng khoáng sản ẩn sâu khu vực miền Trung Việt Nam từ tài liệu trọng lực bằng phương pháp giải ngược 3D Petrov
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 30/06/2024
Sắp hết hạn
Phan Thị Hồng<pthong>Trần Danh Hùng<tdhung01>
Tải tệp đính kèm