Đề tài khoa học





STT Đề tài Xem
61 Cấp Bộ - B2020-MDA-16
Nghiên cứu phát triển mô hình dự báo sóng chấn động nổ mìn cho các mỏ than lộ thiên sử dụng trí tuệ nhân tạo và các thuật toán máy học
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Hoàng<nhhoang>Trần Quang Hiếu<tqhieu>,Bùi Xuân Nam<bxnam>,Phạm Văn Hòa<pvhoa>,Nguyễn Đình An<ndan>,Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Lê Quí Thảo<lqthao>,Lê Thị Hương Giang<lhgiang>,Nilandon Phengchantho,Lê Thị Thu Hoa<ltthoa>
Tải tệp đính kèm
62 Cấp Cơ sở - T19-29
Nghiên cứu xử lý ảnh vệ tinh trên nền tảng dữ liệu lớn
Thời gian thực hiện từ 30/12/2019 đến 30/11/2020
Quá hạn
Nguyễn Thị Mai Dung<ntmdung>Nguyễn Hoàng Long<nhlong01>,Trần Mai Hương<tmhuong>,Đinh Bảo Ngọc<dbngoc>,Vũ Thị Hoài Thu
Tải tệp đính kèm
63 Cấp Cơ sở - T19-27
Nghiên cứu lớp mạ tổ hợp Ni-nano TiO2 từ dung dịch niken clorua bằng dòng xung vuông thường
Thời gian thực hiện từ 29/12/2019 đến 30/11/2020
Quá hạn
Nguyễn Viết Hùng<nvhung01>Lê Thị Phương Thảo<ltpthao>,Phạm Tiến Dũng<ptdung>,Nguyễn Mạnh Hà<nmha01>,Mai Văn Phước
Tải tệp đính kèm
64 Cấp Nhà nước - ĐTKHCN.CNKK.148/20
Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thông phun sương dập bụi trong lò chợ khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 27/12/2019 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh01>Nguyễn Thanh Tùng<nttung02>,Nguyễn Sơn Tùng<nstung>,Bùi Mạnh Tùng<bmtung>,Trần Đức Huân<tdhuan>,Phạm Thị Thủy<ptthuy>,Nguyễn Văn Quang<nvquang>,Đào Văn Chi<dvchi>,Nguyễn Cao Khải<nckhai>,Nguyễn Viết Thắng<nvthang>,Nguyễn Nam Hòa<nnhoa>,Bùi Minh Hoàng<bmhoang>,Khổng Cao Phong<kcphong>,Nguyễn Duy Huy<ndhuy>,Nguyễn Phi Hùng<nphung>,Nguyễn Hồng Cường<nhcuong>,Phạm Thị Nhung<ptnhung>
Tải tệp đính kèm
65 Cấp Cơ sở - T19-31
Nghiên cứu và ứng dụng các mô hình toán trong đánh giá ô nhiễm không khí từ các phương tiện giao thông đường bộ đối với quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Thời gian thực hiện từ 24/12/2019 đến 30/11/2020
Quá hạn
Nguyễn Phương Đông<npdong>Đào Trung Thành<dtthanh01>,Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>,Nguyễn Thị Hồng<nthong>
66 Cấp Cơ sở - T19-41
Nghiên cứu ứng dụng ArcGIS API xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai
Thời gian thực hiện từ 20/12/2019 đến 30/11/2020
Quá hạn
Nguyễn Thế Công<ntcong>Trần Xuân Miễn<txmien>,Nguyễn Thị Hiền<nthien02>,Lê Xuân Lộc
Tải tệp đính kèm
67 Cấp Nhà nước - ĐTKHCN.CNKK.149/20
Nghiên cứu lựa chọn và áp dụng giải pháp kỹ thuật công nghiệp đảm bảo an toàn, giảm thiểu rủi ro và tận thu tài nguyên khi khai thác phần trữ lượng than ở các khu vực dưới moong lộ thiên vùng Hòn Gai - Cẩm Phả
Thời gian thực hiện từ 20/12/2019 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Vũ Trung Tiến<vttien>Trần Thị Hải Vân<tthvan>,Đỗ Anh Sơn<dason>,Phạm Đức Hưng<pdhung>,Nguyễn Anh Tuấn<natuan>,Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Phạm Khánh Huy<pkhuy>,Kiều Duy Thông<kdthong>,Đào Viết Đoàn<dvdoan>,Lê Tiến Dũng<ltdung>,Nguyễn Văn Quang<nvquang>,Nguyễn Duyên Phong<ndphong>,Phạm Văn Việt<pvviet>,Nguyễn Cao Khải<nckhai>,Đào Văn Chi<dvchi>,Bùi Mạnh Tùng<bmtung>,Nguyễn Hồng Cường<nhcuong>,Đặng Quang Hưng<dqhung>,Nguyễn Phi Hùng<nphung>,Lê Quang Phục<lqphuc>,Đặng Phương Thảo<dpthao>,Nguyễn Đình An<ndan>,Lê Quí Thảo<lqthao>,Nguyễn Thị Phương Bắc<ntpbac>,Nguyễn Thị Hải Yến<nthyen01>,Trần Văn Được<tvduoc>,Đinh Thị Thanh Nhàn<dttnhan>,Lê Viết Tuấn<lvtuan01>,Nguyễn Thị Tuyết Mai<nttmai>,Lê Thị Hải<lthai>,Vũ Thái Tiến Dũng<vttdung>
68 Cấp Cơ sở - T19-45
Nghiên cứu xác định ranh giới dịch chuyển và biến dạng trên bề mặt do khai thác tập vỉa trong điều kiện địa chất đặc biệt tại mỏ Mông Dương
Thời gian thực hiện từ 19/12/2019 đến 19/12/2020
Sắp hết hạn
Phạm Văn Chung<pvchung>Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Tạ Thị Thu Hường<ttthuong02>,Cao Xuân Cường<cxcuong>
Tải tệp đính kèm
69 Cấp Cơ sở - T19-26
Nghiên cứu hiệu ứng ma sát Stribeck trong chuyển động của vật thể đặt trên băng tải và chịu kích động ngoài
Thời gian thực hiện từ 19/12/2019 đến 30/11/2020
Quá hạn
Phạm Ngọc Chung<pnchung>Đinh Công Đạt<dcdat>,Bùi Thị Thúy<btthuy>,Trần Thị Trâm<tttram>
70 Cấp Cơ sở - T19-44
Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS nghiên cứu hiện tượng đảo nhiệt đô thị khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian thực hiện từ 19/12/2019 đến 31/12/2020
Sắp hết hạn
Lê Thị Thu Hà<lttha>Phạm Thị Làn<ptlan>,Nguyễn Văn Trung<nvtrung>,Phạm Văn Chung<pvchung>,Lê Văn Cảnh<lvcanh>
Tải tệp đính kèm