Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
51 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - 1097/QĐ-BCT
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo quạt gió cục bộ dẫn động bằng khí nén phục vụ công tác thông gió mỏ hầm lò
Thời gian thực hiện từ 01/04/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Đăng Tấn<ndtan>Lê Thị Hồng Thắng<lththang>,Đoàn Kim Bình<dkbinh>,Nguyễn Văn Lại<nvlai>,Hồ Việt Bun<hvbun>,Đinh Công Đạt<dcdat>,Đoàn Văn Giáp<dvgiap>
Tải tệp đính kèm
52 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - HD so B2021-24-03/HD-KHCN
Nâng cao hiểu biết về ảnh hưởng của ô nhiễm vi nhựa kết hợp với hợp chất hữu cơ bền và mầm bệnh đến một số loài thủy sinh ở lưu vực sông Sài Gòn
Thời gian thực hiện từ 01/04/2021 đến 01/04/2023
Đang thực hiện (Không tính điểm)
Trịnh Bảo SơnTrần Thị Thu Hương<ttthuong01>,Đào Phú Quốc, Trần Lê Lựu,Nguyễn Thanh Hùng, Đoàn Như Hải
53 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - DHQG2021/2023
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát và dự báo phát tán khí phóng xạ tại các khu vực mỏ chứa chất phóng xạ, áp dụng thử nghiệm ở mỏ đồng Sin Quyền
Thời gian thực hiện từ 01/03/2021 đến 01/03/2023
Đang thực hiện
Nguyễn Tài TuệDương Văn Hào<dvhao>,Đặng Văn Quy,Lưu Việt Dũng,Nguyễn Danh Khoa, Nguyễn Thúy Phương
Tải tệp đính kèm
54 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-33
Nghiên cứu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong trường Đại học Mỏ - Địa chất
Thời gian thực hiện từ 27/01/2021 đến 15/12/2021
Quá hạn
Phạm Thu Hương<pthuong>đào anh tuấn,Phan Minh Quang<pmquang>,Đào Anh Tuấn<datuan>
55 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-26.26
Nghiên cứu giải pháp gọi dòng phục hồi khai thác các giếng Mỏ Pearl trang bị ống khai thác kép lô 01&02 bằng khí Ni tơ
Thời gian thực hiện từ 27/01/2021 đến 27/01/2022
Quá hạn
Lê Quang Duyến<lqduyen>Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>,Lê Đắc Hóa;Nguyễn Đức Chính
56 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-38
Nghiên cCru rng dung phương pháp Georada xác djnh thông số đất phục vụ nông nghip chính xác
Thời gian thực hiện từ 27/01/2021 đến 30/06/2022
Đang thực hiện
Phan Thiên Hương<pthuong01>Trần Danh Hùng<tdhung01>,Vũ Hồng Dương<vhduong>
57 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-03
Tinh on dinh cua nghiem cap phan so co tre
Thời gian thực hiện từ 27/01/2021 đến 30/06/2022
Đang thực hiện
Phạm Ngọc Anh<pnanh01>Nguyễn Thị Lan Hương<ntlhuong>,Nguyễn Trường Thanh<ntthanh02>,Nguyễn Thu Hằng<nthang02>,Nguyễn Thùy Linh<ntlinh01>
58 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-30
Nghiên cứu ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo để dự báo hệ số thừa tiết diện khi thi công công trình ngầm bằng phương pháp khoan nổ mìn.
Thời gian thực hiện từ 27/01/2021 đến 31/12/2021
Quá hạn
Nguyễn Chí Thành<ncthanh> Phạm Thanh Huyền,Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>,Đỗ Ngọc Thái<dnthai>,Nguyễn Tài Tiến<nttien>
59 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-04
Sự tồn tại nghiệm và phương pháp giải gần đúng phương trình ma trận phi tuyến
Thời gian thực hiện từ 27/01/2021 đến 31/12/2021
Quá hạn
Phạm Tuấn Cường<ptcuong>Đinh Trung Hòa,Lê Xuân Đại
60 Đề tài thuộc chương trình KHCN cấp quốc gia / Đề tài độc lập cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - ĐT.CNKK.QG.012/21
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hoàn thiện hệ thống điện - điều khiển tự động quạt thông gió cục bộ phục vụ khai thác mỏ hầm lò
Thời gian thực hiện từ 15/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Đỗ Như ý<dny>Nguyễn Thị Bích Hậu<ntbhau>,Hồ Việt Bun<hvbun>,Ngô Thanh Tuấn<nttuan01>,Lê Xuân Thành<lxthanh01>,Phạm Trung Sơn<ptson>,Nguyễn Thi Liên, Đào Thị Hiền,Đào Thị Thủy<dtthuy01>