Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
51 Cấp Bộ - B2020-MDA-16
Nghiên cứu phát triển mô hình dự báo sóng chấn động nổ mìn cho các mỏ than lộ thiên sử dụng trí tuệ nhân tạo và các thuật toán máy học
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Hoàng<nhhoang>Trần Quang Hiếu<tqhieu>,Bùi Xuân Nam<bxnam>,Phạm Văn Hòa<pvhoa>,Nguyễn Đình An<ndan>,Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Lê Quí Thảo<lqthao>,Lê Thị Hương Giang<lhgiang>,Nilandon Phengchantho,Lê Thị Thu Hoa<ltthoa>
Tải tệp đính kèm
52 Cấp Bộ - B2020-MDA-15
Nghiên cứu đề xuất phương pháp tính vỏ hầm lắp ghép của đường hầm metro tiết diện ngang hình chữ nhật cong
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Đặng Văn Kiên<dvkien>Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>,Đào Viết Đoàn<dvdoan>,Ngô Doãn Hào<ndhao>,Trần Tuấn Minh<ttminh>,Đỗ Ngọc Thái<dnthai>,Đặng Trung Thành<dtthanh>,Nguyễn Duyên Phong<ndphong>,Nguyễn Chí Thành<ncthanh>,Nguyễn Tài Tiến<nttien>
53 Cấp Bộ - CT2020.04.MĐA.03
Nghiên cứu phát triển công nghệ gia cố nền đất yếu bằng cọc cát biển-xi măng phục vụ xây dựng công trình hạ tầng vùng ven biển Bắc Trung Bộ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 01/01/2021
Sắp hết hạn
Tạ Đức Thịnh<tdthinh>Phạm Đức Thọ<pdtho>,Phạm Văn Hùng<pvhung01>,Hoàng Đình Phúc<hdphuc>,Bùi Văn Đức<bvduc>,Bùi Anh Thắng<bathang>,Nguyễn Văn Phóng<nvphong01>,Ngô Thị Hương Trang<nthtrang>,Nguyễn Thị Dịu<ntdiu>,Nguyễn Thành Dương<ntduong>
54 Cấp Tỉnh/Doanh nghiệp - TKV
Nghiên cứu áp dụng phương pháp thí nghiệm Slugtest và Pneumatic slugtest (PST) thay thế phương pháp bơm hút nước thí nghiệm trong các lỗ khoan thăm dò thuộc TKV
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 28/05/2021
Đang thực hiện
Vũ Viết QuyếtNguyễn Bách Thảo<nbthao>,Kiều Thị Vân Anh<ktvanh>,Đào Đức Bằng<ddbang>,Vũ Thu Hiền<vthien01>,Dương Thị Thanh Thủy<dttthuy>,Nguyễn Thị Thanh Thủy<nttthuy>,Trần Vũ Long<tvlong>
55 Cấp Bộ - CT2020.04.MDA.02
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÁC DẠNG CẤU TRÚC NỀN ĐẤT YẾU VÙNG VEN BIỂN BẮC TRUNG BỘ LÀM CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NỀN PHÙ HỢP PHỤC VỤ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 30/12/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>Nguyễn Thành Dương<ntduong>,Bùi Trường Sơn<btson>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>,Nguyễn Văn Phóng<nvphong01>,Phùng Hữu Hải<phhai>,Phạm Trường Sinh<ptsinh>,Nguyễn Trung Thành<ntthanh03>,Nguyễn Minh Hiền,Nguyễn Văn Hùng<nvhung>
56 Cấp Cơ sở - T19-33
Nghiên cứu công nghệ xử lý xỉ lò nấu đúc đồng của làng nghề đúc đồng Lộng Thượng, Hưng Yên nhằm tận thu đồng và kẽm
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 30/11/2020
Quá hạn
Trần Trung Tới<tttoi>Lê Việt Hà<lvha>,Phạm Văn Luận<pvluan>,Trần Văn Được<tvduoc>
Tải tệp đính kèm
57 Cấp Bộ - B2020-03
Nghiên cứu đề xuất quy trình thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn 1:2000, 1:1000 và 1:500 cho địa hình khu vực mỏ lộ thiên tại Việt Nam trên cơ sở ứng dụng UAV giá thành thấp và máy ảnh thông thường
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 01/12/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Quốc Long<nqlong>Phạm Văn Chung<pvchung>,Lê Văn Cảnh<lvcanh>,Cao Xuân Cường<cxcuong>,Võ Ngọc Dũng<vndung>,Trần Vân Anh<tvanh>,Bùi Ngọc Quý<bnquy>,Nguyễn Quang Minh<nqminh01>,Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong02>,Phạm Hải Nam
Tải tệp đính kèm
58 Cấp Bộ - B2020-MDA-12
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH CƠ HỌC MÔI TRƯỜNG RỖNG CÓ XÉT ĐẾN ĐẶC TÍNH PHÁ HỦY PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO ĐỘ BỀN VÀ THỜI HẠN SỬ DỤNG CỦA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP CÔNG TRÌNH BIỂN
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Bùi Trường Sơn<btson>Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Nguyễn Thành Dương<ntduong>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>,Nguyễn Văn Phóng<nvphong01>,Nguyễn Văn Hùng<nvhung>
Tải tệp đính kèm
59 Cấp Bộ - B2020-MDA-11
Chế tạo vật liệu quang xúc tác thu hồi được trên cơ sở photphat bạc (Ag3O4) kết hợp vật liệu từ tính
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Mạnh Hùng<nmhung>Nguyễn Thị Diệu Thu<ntdthu>,Đào Việt Thắng<dvthang>,Lê Thị Mai Oanh,Lâm Thị Hằng,Nguyễn Cao Khang,Hồ Quỳnh Anh<hqanh>,Vũ Thanh Mai
60 Cấp Tỉnh/Doanh nghiệp - 06/ĐT-KHCN 2020
Nghiên cứu xây dựng mô hình chăn nuôi dê theo chuỗi giá trị liên kết và mô hình chăn nuôi gà theo hướng hữu cơ trên địa bàn thành phố Tam Điệp
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/03/2022
Đang thực hiện
Trần Thị LoanVõ Vân Hà, Cấn Thị Thanh Hiền, Trần Thị Bích Ngọc, Nguyễn Đức Hội, Hoàng Thị Ánh,Hoàng Thị Chung<htchung>,Trần Thị Bùi Trinh, Phạm Hải Bình, Vũ Hồng Vân