Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
41 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2023-MDA-07
Nghiên cứu gia cường nền móng công trình Lịch sử - Văn hóa trong đô thị cổ bằng cọc đường kính nhỏ (micropile) sử dụng vật liệu cát nhân tạo
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>Lê Huy Việt<lhviet>,Tăng Văn Lâm<tvlam>,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Ngô Xuân Hùng<nxhung>,Trần Văn Tiến, Đào Phúc Lâm,nthtran,Bùi Văn Đức<bvduc>
42 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-40
Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin giá đất
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Trần Xuân Miễn<txmien>Nguyễn Thế Công<ntcong>,Phạm Thị Kim Thoa<ptkthoa>
Tải tệp đính kèm
43 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-15
Nghiên cứu ảnh hưởng của sự mất cân bằng khối lượng lên chuyển pha trạng thái trật tự của hệ exciton
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 30/06/2024
Đang thực hiện
Nguyễn Thị Hậu<nthau>Đỗ Thị Hồng Hải<dthhai>,Hồ Quỳnh Anh<hqanh>,Nguyễn Thị Diệu Thu<ntdthu>,Trần Thị Hà<ttha01>
44 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - KC.01D04-22/21-25
Nghiên cứu nâng cao hiệu quả lắng đọng bùn cho các công ty Nhôm thuộc – TKV
Thời gian thực hiện từ 01/10/2022 đến 01/10/2024
Đang thực hiện
Phạm Văn Luận<pvluan>Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>,Trần Trung Tới<tttoi>,Phùng Tiến Thuật<ptthuat>,Vũ Thị Chinh<vtchinh>,Phạm Thị Nhung<ptnhung>,Trần Văn Được<tvduoc>,Nguyễn Văn Bưởi<nvbuoi>,Phạm Văn Hòa<pvhoa>,Đào Văn Chi<dvchi>,Nguyễn Viết Thắng<nvthang>,Đỗ Ngọc Tú<dntu>,Nguyễn Nam Hòa<nnhoa>,Phạmm Thị Huyền,Phạm Thị Xuân ,Nguyễn Thị Xoan,Nguyễn Thị Bắc Hà,Nguyễn Thị Tuyết Mai<nttmai>,Phạm Thanh Hải<pthai>,Lê Việt Hà<lvha>
Tải tệp đính kèm
45 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - 07.6/HĐKT/PV-CODECO
Khoan khảo sát địa chất dự án khu biệt thự nhà ở sinh thái Phúc Việt xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố hà nội
Thời gian thực hiện từ 29/07/2022 đến 29/07/2023
Đang thực hiện
Đỗ Minh TìnhNguyễn Quốc Hưng<nqhung>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>
46 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - 02/TTHD-HTPT-ĐCTV
Hợp đồng số 02/TTHD-HTPT-ĐCTV
Thời gian thực hiện từ 06/04/2022 đến 17/05/2022
Quá hạn
Bùi Thị Ngân<btngan>
47 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - RD 46-22
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp an toàn phòng, chữa cháy khi xây dựng và vận hành hệ thống tàu điện ngầm
Thời gian thực hiện từ 01/04/2022 đến 01/04/2024
Đang thực hiện
Đặng Trung Thành<dtthanh>Trần Tuấn Minh<ttminh>,Đặng Văn Kiên<dvkien>,Trần Mạnh Tiến<tmtien>,Phạm Văn Hùng<pvhung01>,Bùi Anh Thắng<bathang>,Nguyễn Chí Thành<ncthanh>,Vũ Minh Ngạn<vmngan>,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh>,Phạm Đức Thọ<pdtho>
Tải tệp đính kèm
48 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - 5.2022-06
Khảo sát, đánh giá nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên phục vụ phát triển ngành du lịch tỉnh Bắc Kạn
Thời gian thực hiện từ 01/03/2022 đến 29/02/2024
Đang thực hiện
Tô Xuân Bản<txban>Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>,Lê Tiến Dũng<ltdung01>,Trần Văn Đức,Lê Hồng Anh<lhanh>,Nguyễn Thị Mai Dung<ntmdung>,Đinh Bảo Ngọc<dbngoc01>,Hà Văn Trường,Nguyễn Hữu Trọng<nhtrong>
Tải tệp đính kèm
49 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-29
Nghiên cứu tác động của công đoàn đến sự hài lòng của người lao động trong công việc tại các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn công nghiêp than – khoáng sản Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 31/01/2022 đến 31/12/2022
Quá hạn
Nguyễn Thanh Thảo<ntthao>Nguyễn Thị Hồng Loan<nthloan>,Phạm Thu Trang<pttrang01>,Nguyễn Thị Ngọc Anh<ntnanh01>,SV Hoàng Thị Chinh
50 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-11
Nghiên cứu chế tạo nano selen bằng phương pháp solution plasma định hướng làm tác nhân kháng khuẩn trong lĩnh vực y sinh
Thời gian thực hiện từ 24/01/2022 đến 31/12/2022
Quá hạn
Trần Ngọc Tuân<tntuan>Nguyễn Thị Linh<ntlinh>,Ngô Hà Sơn<nhson>