Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
41 Đề tài thuộc chương trình KHCN cấp quốc gia / Đề tài độc lập cấp quốc gia - ĐTĐL.CN-62/23
Nghiên cứu lún mặt đất phục vụ chống ngập khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị đồng bằng Sông Cửu Long
Thời gian thực hiện từ 31/12/2023 đến 30/05/2026
Đang thực hiện
Nguyễn Hữu HuếTriệu Ánh Ngọc,Nguyễn Văn Sơn,Nguyễn Quang Tuấn,Trần Thế Việt,Mạc Thị Ngọc,Bùi Thị Kiên Trinh,Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Phạm Văn Hùng,Thân Văn Văn
42 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T24-24
Ứng dụng mô hình LSTM trong dự báo chất lượng nước sông Ba Chẽ phục vụ cấp nước sinh hoạt cho huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.
Thời gian thực hiện từ 27/12/2023 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Nguyễn Thị Hồng<nthong>Đào Trung Thành<dtthanh01>,Nguyễn Thị Thu Huyền<ntthuyen>
Tải tệp đính kèm
43 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T24-16
Hoàn thiện kế toán quản trị doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/12/2023 đến 01/12/2024
Đang thực hiện
Nguyễn Thị Huyền Trang<nthtrang01>Phạm Thị Hồng Hạnh<pthhanh>,Nguyễn Tiến Hưng<nthung01>,Nguyễn Thị Minh Thu<ntmthu>,Lê Thị Thu Hồng<ltthong>
44 Đề tài Nghị định thư / NCCB / Dự án SXTN cấp quốc gia / Đề tài KHCN cấp Bộ thuộc CT trọng điểm cấp Nhà nước - DFG.105-2022.03
Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán hiệu năng cao cho đường hầm đô thị
Thời gian thực hiện từ 15/10/2023 đến 15/10/2026
Đang thực hiện
Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>Đặng Văn Kiên<dvkien>,Đỗ Ngọc Thái<dnthai>,Nguyễn Chí Thành<ncthanh>,Phạm Văn Vĩ,Đỗ Xuân Hội,Đỗ Mạnh Tấn<dmtan>,Nguyễn Tài Tiến<nttien>
45 Đề tài Nghị định thư / NCCB / Dự án SXTN cấp quốc gia / Đề tài KHCN cấp Bộ thuộc CT trọng điểm cấp Nhà nước - Trung tâm, Công ty chủ trì - 322004
Thu thập và phân tích dữ liệu để nghiên cứu tính khả thi cho việc phát triển trang trại gió ngoài khơi tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Thời gian thực hiện từ 05/08/2023 đến 30/03/2024
Quá hạn
Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>Vũ Thái Linh<vtlinh>,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>
46 07. Đề tài NCKH cấp cơ sở - T2023
Đề tài/nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở (cấp Trường)
Thời gian thực hiện từ 04/06/2023 đến 04/06/2025
Đang thực hiện
user_1<user_1>user_2<user_2>,user_3<user_3>,user_4<user_4>,user_5<user_5>
47 06. Chương trình KHCN cấp Bộ; Đề tài KHCN cấp Bộ; Dự án SXTN cấp Bộ; Đề tài hợp tác song phương cấp Bộ; Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và tương đương; Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia (Đơn vị chủ trì là Trung tâm/Công ty trực thuộc Trường) - CT02
500 - Chương trình KHCN cấp Bộ; Đề tài KHCN cấp Bộ; Dự án SXTN cấp Bộ
Thời gian thực hiện từ 04/06/2023 đến 04/06/2026
Đang thực hiện
user_1<user_1>user_3<user_3>,user_4<user_4>,user_5<user_5>,user_6<user_6>,user_7<user_7>,user_8<user_8>,user_9<user_9>,user_10<user_10>,user_2<user_2>
48 05. Chương trình KHCN cấp Bộ; Đề tài KHCN cấp Bộ; Dự án SXTN cấp Bộ; Đề tài hợp tác song phương cấp Bộ; Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và tương đương; Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - CT01
1000 - Chương trình KHCN cấp Bộ; Đề tài KHCN cấp Bộ; Dự án SXTN cấp Bộ
Thời gian thực hiện từ 04/06/2023 đến 04/06/2026
Đang thực hiện
user_1<user_1>user_3<user_3>,user_4<user_4>,user_5<user_5>,user_6<user_6>,user_7<user_7>,user_8<user_8>,user_9<user_9>,user_10<user_10>,user_2<user_2>
49 Đề tài thuộc chương trình KHCN cấp quốc gia / Đề tài độc lập cấp quốc gia - ĐT.CNKK.QG.004/23
Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát điều độ tập trung hoạt động sản xuất cho mỏ lộ thiên khai thác khoáng sản.
Thời gian thực hiện từ 06/03/2023 đến 06/03/2025
Đang thực hiện
Nguyễn Hoàng Long<nhlong01>Nguyễn Trường Xuân<ntxuan>,Nguyễn Duyên Phong<ndphong>,Nguyễn Duy Huy<ndhuy>,Đinh Bảo Ngọc<dbngoc01>,Phan Thanh Thủy,Nguyễn Thế Hùng,Nguyễn Văn Thái,Ngô Thanh Tuấn<nttuan01>,Nguyễn Tuấn Thành,Nguyễn Thị Hải Yến<nthyen01>,Bùi Mạnh Tùng<bmtung>,Đặng Văn Nam<dvnam>,Diêm Công Hoàng<dchoang>,Nguyễn Phụ Vụ,Trương Văn Hà,Trần Thanh Tùng,Nguyễn Thùy Dương<ntduong01>,Trần Thị Phương Ly,Trương Xuân Bình<txbinh>,Nguyễn Tuấn Anh<ntanh01>,Trần Anh Tuấn<tatuan>,Trần Mai Hương<tmhuong>,dththam,Phạm Hữu Lợi<phloi>,Diêm Thị Thùy<dtthuy>,Dương Thị Tâm<dttam>,Trần Trường Giang<ttgiang>,Nguyễn Ngọc Dương,Nguyễn Thị Mến<ntmen>,Nguyễn Thanh Hải,Phạm An Cương<pacuong>,Lại Kim Cương, Nguyễn Duy Hiếu,Nguyễn Thị Sơn,Trần Thị Hải Vân<tthvan>
50 Đề tài thuộc chương trình KHCN cấp quốc gia / Đề tài độc lập cấp quốc gia - ĐT.CNKK.QG.002/23
Nghiên cứu chế tạo phụ gia trên cơ sở graphene và chất lỏng ion dùng cho bôi trơn trong dung dịch khoan nhằm làm giảm ma sát, tăng hiệu quả khoan khai thác Dầu Khí
Thời gian thực hiện từ 06/03/2023 đến 06/03/2025
Đang thực hiện
Bùi Thị Lệ Thủy<btlthuy>Công Ngọc Thắng<cnthang>,Ngô Thanh Hải<nthai>,Vũ Văn Toàn<vvtoan>,Nguyễn Đức Chính,Nguyễn Viết Hùng<nvhung01>,Nguyễn Mạnh Hà<nmha01>,Phạm Tiến Dũng<ptdung>,Vũ Thị Minh Hồng<vtmhong>,Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>,Doãn Thị Trâm<dttram>,Trần Ngọc Tuân<tntuan>,Phạm Trung Kiên<ptkien>,Ngô Hà Sơn<nhson>,Nguyễn Thị Hải Yến<nthyen01>,Đỗ Thị Hải<dthai>,Nguyễn Trần Hùng,Lê Hữu Thành,Bùi Văn Thơm,Phạm Đình Lơ,Mai Văn Khánh,Nguyễn Tiến Hùng<nthung>,Trương Văn Từ<tvtu>,Nguyễn Trần Tuân<nttuan>,Nguyễn Thế Vinh<ntvinh>,Trần Thị Hải Vân<tthvan>,Tạ Thị Toán<tttoan>,Đặng Thị Vinh<dtvinh>,Phạm Văn Tuấn<pvtuan>,Bùi Thị Ngân<btngan>,Nguyễn Minh Hòa<nmhoa01>,Nguyễn Duy Mười<ndmuoi>,Phan Thị Hồng<pthong>,Trần Danh Hùng<tdhung01>,Nguyễn Thanh Tuấn<nttuan02>,Vũ Cúc Phương<vcphuong>,Nguyễn Thị Thu Hằng<ntthang>,Nguyễn Minh Thu,Nguyễn Thu Thủy,Lê Thị Vinh<ltvinh>,Vũ Duy Thịnh<vdthinh>,Nguyễn Khắc Duy,Nguyễn Khắc Long<nklong>