Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
41 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-13
Ứng dụng phân tích tướng địa chất trong xác định tướng đá và cổ môi trường trầm tích tầng Oligocen trên và Miocen dưới khu vực lô Y, bể Cửu Long
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Bùi Thị Ngân<btngan>Nguyễn Duy Mười<ndmuoi>,Nguyễn Minh Hòa<nmhoa01>,Nguyễn Thị Thu Hằng<ntthang>
Tải tệp đính kèm
42 Đề tài KHCN cấp cơ sở - 21Pvn034
Seawater Desalination by Hydrate Crystallization Process Engineering
Thời gian thực hiện từ 01/11/2021 đến 31/10/2022
Đang thực hiện
Phạm Trung Kiên<ptkien>
Tải tệp đính kèm
43 Đề tài thuộc chương trình KHCN cấp quốc gia / Đề tài độc lập cấp quốc gia - ĐTĐLCN.86/21
Nghiên cứu xác định một số thông số đặc trưng cho quá trình dịch chuyển vật chất trong đới bão hòa và không bão hòa nước để dự báo xâm nhập của một số kim loại nặng từ nguồn ô nhiễm vào các tầng chứa nước có thành tạo bở rời
Thời gian thực hiện từ 01/10/2021 đến 30/09/2024
Đang thực hiện
Nguyễn Văn Lâm<nvlam01>Vũ Thu Hiền<vthien01>,Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Kiều Thị Vân Anh<ktvanh>,Trần Vũ Long<tvlong>,Dương Thị Thanh Thủy<dttthuy>,Nguyễn Thị Thanh Thủy<nttthuy>,Tô Xuân Bản<txban>,Đặng Đức Nhận, Phạm Hoàng Anh,Đào Đức Bằng<ddbang>
44 Đề tài thuộc chương trình KHCN cấp quốc gia / Đề tài độc lập cấp quốc gia - KC-4.0-32/19-25
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp địa vật lý và công nghệ của công nghiệp 4.0 để xác định các thông số về đất, hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu đất phục vụ phát triển nông nghiệp
Thời gian thực hiện từ 01/10/2021 đến 30/04/2024
Đang thực hiện
Phan Thiên Hương<pthuong01>Kiều Duy Thông<kdthong>,Trần Danh Hùng<tdhung01>,Dương Văn Hào<dvhao>,Vũ Hồng Dương<vhduong>,Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Hữu Thành, Phùng Hồ Hải, Nguyễn Hoàng Long, Lê Khánh Phồn, Nguyễn Trọng Nga,Trần Văn Khá, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Thế Bách, Hoàng Văn Hồng, Vũ Hòa An
45 Đề tài thuộc chương trình KHCN cấp quốc gia / Đề tài độc lập cấp quốc gia - ĐTĐL.CN-85/21
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến xác định nguồn gốc, điều kiện thành tạo, quy luật phân bố và tiềm năng khoáng sản vàng ẩn sâu trong cấu trúc nếp lồi tây bắc Thanh Hóa
Thời gian thực hiện từ 01/10/2021 đến 02/09/2024
Đang thực hiện
Trương Xuân Luận<txluan>Trần Thanh Hải<tthai>,Lê Tiến Dũng<ltdung01>,Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>,Khương Thế Hùng<kthung>,Đặng Hữu Nghị<dhnghi>,Trương Xuân Quang,Trần Văn Miến,Đỗ Mạnh An<dman>,Nguyễn Thị Hải Yến<nthyen01>,Trần Vân Anh<tvanh>,Trương Đức Tuấn,Đào Thái Bắc,Tô Xuân Bản<txban>,Nguyễn Trung Thành<ntthanh03>,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Ngô Xuân Đắc<nxdac>,Nguyễn Thị Mai Dung<ntmdung>,Nguyễn Tiến Dũng,Nguyễn Hữu Trọng<nhtrong>,Đặng Thị Vinh<dtvinh>,Phạm Hữu Lợi<phloi>,Hà Thành Như<htnhu>,Phạm Trường Sinh<ptsinh>,Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>,Vũ Đức Hiệp,Lê Xuân Trường<lxtruong>,Lã Ngọc Linh<lnlinh>,Đỗ Như Hải<dnhai>,Diêm Thị Thùy<dtthuy>,Đinh Đức Anh,Trần Văn Đức,Nguyễn Thị Loan,Vũ Đình Tải,Nguyễn Thanh Tùng,Trần Bá Duy,Nguyễn Chí Công,Trần Thị Hải Vân<tthvan>
46 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - KLTĐ-1087
Đánh giá mức độ tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu trong phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa. - Cần được chỉnh sửa
Thời gian thực hiện từ 21/07/2021 đến 21/01/2023
Đang thực hiện (Không tính điểm)
PGS Lê Thị LệLê Thị Thu Hà<lttha>,Nguyễn Văn Trung<nvtrung>,Phạm Thị Làn<ptlan>,Trịnh Xuân Phương,Tạ Thị Thủy,Nguyễn Thị Thủy,Vũ Thị Huyền,Tống Sĩ Sơn,Hoàng Thị Thanh Bình
Tải tệp đính kèm
47 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - KC.03.Đ10-21/16-20
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả tuyển tại nhà máy tuyển đồng Tả Phời và các nhà máy tuyển đồng có điều kiện tương tự thuộc TKV
Thời gian thực hiện từ 01/06/2021 đến 01/08/2022
Đang thực hiện
Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>Phạm Văn Luận<pvluan>,Trần Trung Tới<tttoi>,Vũ Thị Chinh<vtchinh>,Trần Văn Được<tvduoc>,Phùng Tiến Thuật<ptthuat>,phạm thanh,Nguyễn Văn Bưởi<nvbuoi>,Phạm Văn Hòa<pvhoa>,Đào Văn Chi<dvchi>,Nhữ Văn Phúc<nvphuc>,Đỗ Ngọc Tú<dntu>,Nguyễn Nam Hòa<nnhoa>,Lê Việt Hà<lvha>
Tải tệp đính kèm
48 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - ĐT.BO.183/21
Nghiên cứu lựa chọn các giải pháp công nghệ sử dụng tổ hợp thiết bị máy khoan doa mở rộng thi công đào các lò thượng trong than ở các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 15/04/2021 đến 30/12/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Cao Khải<nckhai>Bùi Mạnh Tùng<bmtung>,Nguyễn Văn Quang<nvquang>,Phạm Đức Hưng,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh01>,Đào Văn Chi<dvchi>,Nguyễn Phi Hùng<nphung>,Hoàng Anh Đức,Đào Hồng Thắm,Trần Tuấn Minh<ttminh>,Vũ Trung Tiến<vttien>,Lê Tiến Dũng<ltdung>,Nguyễn Hồng Cường<nhcuong>,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Phạm Trung Sơn<ptson>,Trần Thị Hải Vân<tthvan>,Nguyễn Duy Huy<ndhuy>,Đào Viết Đoàn<dvdoan>,Nguyễn Duyên Phong<ndphong>,Khương Thế Hùng<kthung>,Nguyễn Thị Tuyết Mai<nttmai>,Đinh Thị Thanh Nhàn<dttnhan>,Nguyễn Thị Hải Yến<nthyen01>,Vũ Thái Tiến Dũng<vttdung>
49 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - 1097/QĐ-BCT
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo quạt gió cục bộ dẫn động bằng khí nén phục vụ công tác thông gió mỏ hầm lò
Thời gian thực hiện từ 01/04/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Đăng Tấn<ndtan>Lê Thị Hồng Thắng<lththang>,Đoàn Kim Bình<dkbinh>,Nguyễn Văn Lại<nvlai>,Hồ Việt Bun<hvbun>,Đinh Công Đạt<dcdat>,Đoàn Văn Giáp<dvgiap>
Tải tệp đính kèm
50 Đề tài Nghị định thư / NCCB / Dự án SXTN cấp quốc gia / Đề tài KHCN cấp Bộ thuộc CT trọng điểm cấp Nhà nước - Trung tâm, Công ty chủ trì - NV.2926/21
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ bẻ ghi thủy lực tự động phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò
Thời gian thực hiện từ 01/04/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Thế Hoàng<nthoang>Phạm Tuấn Long<ptlong>,Phạm Thị Thủy<ptthuy>,Bùi Minh Hoàng<bmhoang>,Phạm Đức Thiên<pdthien>,Lê Thị Hồng Diệp<lthdiep>,Phạm Ngọc Chung<pnchung>,Nguyễn Bảo Lộc,Hoàng Thanh Hải,Kiều Đức Thịnh<kdthinh>