Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
431 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T63-10
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng thương mại điện tử tại các doanh nghiệp Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/01/2010 đến 31/12/2010
Quá hạn
Phạm Thu Trang<pttrang01>
432 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T
Nghiên cứu độ tin cậy và đề xuất biện pháp nâng cao độ tin cậy của kết cấu dầm dàn nối các dàn công tác trên biển
Thời gian thực hiện từ 01/01/2010 đến 30/12/2010
Quá hạn
Đỗ Ngọc Tú<dntu>
433 Nhà nước - KHCB 105.04.27.09
Nghiên cứu nâng cao hiệu quả phương pháp địa chấn phân giải cao trong thăm dò chi tiết địa chất các tầng nông
Thời gian thực hiện từ 01/12/2009 đến 01/02/2013
Quá hạn
Mai Thanh Tân<mttan>Trần Danh Hùng<tdhung01>
434 Đề tài KHCN cấp cơ sở - N2009-38
Nghiên cứu công nghệ và ứng dụng của WebGIS
Thời gian thực hiện từ 10/07/2009 đến 15/12/2009
Quá hạn
Nguyễn Quang Khánh<nqkhanh>Nguyễn Thế Lộc<ntloc>
Tải tệp đính kèm
435 Cơ sở - N2009-33
Nghiên cứu khả năng ứng dụng thực tế của các thiết bị đo đạc hiện đại trong quan trắc chuyển dịch ngang các công trình kỹ thuật
Thời gian thực hiện từ 17/02/2009 đến 16/12/2009
Quá hạn
Lê Đức Tình<ldtinh>
436 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B 2009 - 05
Nghiên cứu tổng hợp nhiên liệu diesel sinh học trên hệ xúc tác dị thể từ nguồn nguyên liệu dầu thực vật thải khác nhau trong nước
Thời gian thực hiện từ 01/01/2009 đến 30/12/2011
Quá hạn
Tống Thị Thanh Hương<ttthuong>Phạm Trung Kiên ,Lê Đình Chiển<ldchien>
437 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2009-02-80
Nghiên cứu xây dựng website quản lý trang thiết bị được đầu tư từ các dự án TCNL nghiên cứu của Bộ GD & ĐT
Thời gian thực hiện từ 01/01/2009 đến 01/02/2011
Quá hạn
Lê Thanh HuệVũ Thị Kim Liên,Nguyễn Thế Lộc,Đoàn Khánh Hoàng
438 Cơ sở - T11/09
Kỹ thuật mạng nơron trong khai phá dữ liệu và ứng dụng cho bài toán dự báo kinh tế.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2009 đến 30/12/2009
Quá hạn
Dương Thị Hiền ThanhVũ Thị Kim Liên,Nguyễn Thu Hằng
439 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2008-02-52
Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp thành lập và xử lý số liệu lưới khống chế thi công các công trình xây dựng trong điều kiện Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 17/02/2008 đến 01/02/2010
Quá hạn
Nguyễn Quang Phúc<nqphuc>Lê Đức Tình<ldtinh>
440 Cơ sở - T10/08
Xây dựng thư viện chương trình giải các bài toán tối ưu trong kinh tế.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2008 đến 30/12/2008
Quá hạn
Lê Thanh HuệVũ Thị Kim Liên