Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
421 Đề tài KHCN cấp cơ sở - N2009-38
Nghiên cứu công nghệ và ứng dụng của WebGIS
Thời gian thực hiện từ 10/07/2009 đến 15/12/2009
Quá hạn
Nguyễn Quang Khánh<nqkhanh>Nguyễn Thế Lộc<ntloc>
Tải tệp đính kèm
422 Cơ sở - N2009-33
Nghiên cứu khả năng ứng dụng thực tế của các thiết bị đo đạc hiện đại trong quan trắc chuyển dịch ngang các công trình kỹ thuật
Thời gian thực hiện từ 17/02/2009 đến 16/12/2009
Quá hạn
Lê Đức Tình<ldtinh>
423 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B 2009 - 05
Nghiên cứu tổng hợp nhiên liệu diesel sinh học trên hệ xúc tác dị thể từ nguồn nguyên liệu dầu thực vật thải khác nhau trong nước
Thời gian thực hiện từ 01/01/2009 đến 30/12/2011
Quá hạn
Tống Thị Thanh Hương<ttthuong>Phạm Trung Kiên ,Lê Đình Chiển<ldchien>
424 Cơ sở - T11/09
Kỹ thuật mạng nơron trong khai phá dữ liệu và ứng dụng cho bài toán dự báo kinh tế.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2009 đến 30/12/2009
Quá hạn
Dương Thị Hiền ThanhVũ Thị Kim Liên,Nguyễn Thu Hằng
425 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2009-02-80
Nghiên cứu xây dựng website quản lý trang thiết bị được đầu tư từ các dự án TCNL nghiên cứu của Bộ GD & ĐT
Thời gian thực hiện từ 01/01/2009 đến 01/02/2011
Quá hạn
Lê Thanh HuệVũ Thị Kim Liên,Nguyễn Thế Lộc,Đoàn Khánh Hoàng
426 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2008-02-52
Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp thành lập và xử lý số liệu lưới khống chế thi công các công trình xây dựng trong điều kiện Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 17/02/2008 đến 01/02/2010
Quá hạn
Nguyễn Quang Phúc<nqphuc>Lê Đức Tình<ldtinh>
427 Cơ sở - T10/08
Xây dựng thư viện chương trình giải các bài toán tối ưu trong kinh tế.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2008 đến 30/12/2008
Quá hạn
Lê Thanh HuệVũ Thị Kim Liên
428 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2007-02-27
Nghiên cứu xây dựng phần mềm thành lập, quản lý, khai thác bản đồ số địa hình phục vụ công tác khảo sát điều tra cơ bản
Thời gian thực hiện từ 08/02/2007 đến 20/02/2009
Quá hạn
Nguyễn Quang Khánh<nqkhanh>Trần Trung Chuyên<ttchuyen>,Nguyễn Tuấn Anh<ntanh01>,Đoàn Khánh Hoàng<dkhoang01>,Nguyễn Thế Lộc<ntloc>
Tải tệp đính kèm
429 Cơ sở - T17-2006
Ứng dụng bộ cân bằng dùng Neural Network để triệt nhiễu giao thoa kí tự trong hệ thống thông tin số và mô phỏng trên máy tính
Thời gian thực hiện từ 01/01/2006 đến 01/12/2006
Quá hạn
Trần Thị Thu Thúy<tttthuy>
430 Bộ - B2006
Ứng dụng mô hình số SUTRA đánh giá xâm nhập mặn các tầng chứa nước vùng huyện đảo Cồn Cỏ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2006 đến 31/12/2008
Quá hạn
Phạm Quý NhânNguyễn Bách Thảo<nbthao>