Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
411 Cơ sở - T11-14
Nghiên cứu công nghệ liên hợp luyện chì - vàng để xử lý tinh quặng vàng - arsenopyrrit sau khâu tuyển nổi của mỏ vàng Trà Năng – Lâm Đồng.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2011 đến 30/01/2011
Quá hạn
Trần Trung Tới<tttoi>Phùng Tiến Thuật<ptthuat>,Lê Việt Hà<lvha>
412 Cơ sở - T52/10
. Thực trạng việc vận dụng phương pháp so sánh trong định giá bất động sản tại Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/10/2010 đến 30/10/2010
Quá hạn
Đặng Thị Hoàng Nga<dthnga>
413 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2010-02-103
Nghiên cứu phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình theo công nghệ WebGIS
Thời gian thực hiện từ 16/04/2010 đến 05/04/2012
Quá hạn
Nguyễn Quang Khánh<nqkhanh>Nguyễn Thị Mai Dung<ntmdung>,Phạm Hữu Lợi<phloi>,Trần Trung Chuyên<ttchuyen>
Tải tệp đính kèm
414 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2010-02-90
Ảnh hưởng của quá trình thành đá đối với chất lượng các tầng chứa cát kết tuổi Mioxen và Oligoxen trong khu vực bể trầm tích Sông Hồng
Thời gian thực hiện từ 01/04/2010 đến 01/01/2017
Quá hạn
Phạm Văn Tuấn<pvtuan>Nguyễn Thị Minh Hồng, Lê Hải An, Nguyễn Kim Long, Trần Văn Nhuận
415 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2010-02-105TĐ
Nghiên cứu xây dựng bộ phần mềm xử lý và quản trị dữ liệu trắc địa phục vụ khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình.
Thời gian thực hiện từ 17/02/2010 đến 02/12/2015
Quá hạn
Trần Khánh<tkkhanh>Lê Đức Tình<ldtinh>
416 Cơ sở - N2010-31
Ứng dụng phương pháp thống kê để phân tích biến dạng công trình thủy điện trong điều kiện Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 17/02/2010 đến 16/12/2010
Quá hạn
Lê Đức Tình<ldtinh>
417 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T
Nghiên cứu độ tin cậy và đề xuất biện pháp nâng cao độ tin cậy của kết cấu dầm dàn nối các dàn công tác trên biển
Thời gian thực hiện từ 01/01/2010 đến 30/12/2010
Quá hạn
Đỗ Ngọc Tú<dntu>
418 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T63-10
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng thương mại điện tử tại các doanh nghiệp Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/01/2010 đến 31/12/2010
Quá hạn
Phạm Thu Trang<pttrang01>
419 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T19/10
Đánh giá thực trạng và so sánh thể lực của nam sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học Mỏ - Địa chất với kết quả điều tra thể chất nhân dân năm 2001
Thời gian thực hiện từ 01/01/2010 đến 31/12/2010
Quá hạn
Lương Anh Hùng<lahung>
420 Nhà nước - KHCB 105.04.27.09
Nghiên cứu nâng cao hiệu quả phương pháp địa chấn phân giải cao trong thăm dò chi tiết địa chất các tầng nông
Thời gian thực hiện từ 01/12/2009 đến 01/02/2013
Quá hạn
Mai Thanh Tân<mttan>Trần Danh Hùng<tdhung01>