Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
391 Cơ sở - T11/09
Kỹ thuật mạng nơron trong khai phá dữ liệu và ứng dụng cho bài toán dự báo kinh tế.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2009 đến 30/12/2009
Quá hạn
Dương Thị Hiền ThanhVũ Thị Kim Liên,Nguyễn Thu Hằng
392 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2008-02-52
Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp thành lập và xử lý số liệu lưới khống chế thi công các công trình xây dựng trong điều kiện Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 17/02/2008 đến 01/02/2010
Quá hạn
Nguyễn Quang Phúc<nqphuc>Lê Đức Tình<ldtinh>
393 Cơ sở - T10/08
Xây dựng thư viện chương trình giải các bài toán tối ưu trong kinh tế.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2008 đến 30/12/2008
Quá hạn
Lê Thanh HuệVũ Thị Kim Liên
394 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2007-02-27
Nghiên cứu xây dựng phần mềm thành lập, quản lý, khai thác bản đồ số địa hình phục vụ công tác khảo sát điều tra cơ bản
Thời gian thực hiện từ 08/02/2007 đến 20/02/2009
Quá hạn
Nguyễn Quang Khánh<nqkhanh>Trần Trung Chuyên<ttchuyen>,Nguyễn Tuấn Anh<ntanh01>,Đoàn Khánh Hoàng<dkhoang01>,Nguyễn Thế Lộc<ntloc>
Tải tệp đính kèm
395 Bộ - B2006
Ứng dụng mô hình số SUTRA đánh giá xâm nhập mặn các tầng chứa nước vùng huyện đảo Cồn Cỏ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2006 đến 31/12/2008
Quá hạn
Phạm Quý NhânNguyễn Bách Thảo<nbthao>
396 Cơ sở - T17-2006
Ứng dụng bộ cân bằng dùng Neural Network để triệt nhiễu giao thoa kí tự trong hệ thống thông tin số và mô phỏng trên máy tính
Thời gian thực hiện từ 01/01/2006 đến 01/12/2006
Quá hạn
Trần Thị Thu Thúy<tttthuy>
397 Bộ - B2005-36-89
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đo GPS động trong trắc địa công trình
Thời gian thực hiện từ 17/02/2005 đến 12/12/2011
Quá hạn
Phan Hồng Tiến<phtien>Lê Đức Tình<ldtinh>,Nguyễn Việt Hà<nvha>
398 Cơ sở - T25-2004
Nghiên cứu khả năng ứng dụng máy toàn đạc điện tử TCR-705 trong trắc địa công trình
Thời gian thực hiện từ 17/01/2004 đến 28/12/2004
Quá hạn
Lê Đức Tình<ldtinh>
399 Cơ sở - T34-2004
Xác định một số kim loại nặng độc hại trong trầm tích sông Cầu Bốn khu vực khai thác than Cẩm Phả - Quảng Ninh bằng phương pháp Von – Ampe hòa tan.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2004 đến 31/12/2004
Quá hạn
Nguyễn Hoàng Nam<nhnam>
400 Bộ - B2003-36-53
Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công tác trắc địa trong xây dựng các công trình có chiều cao lớn
Thời gian thực hiện từ 17/02/2003 đến 23/06/2005
Quá hạn
Nguyễn Quang Thắng<nqthang01>Lê Đức Tình<ldtinh>