Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
391 Cơ sở - T15-33
"Nghiên cứu xây dựng mô hình Cyber City phục vụ công tác mô hình hóa bề mặt và định hướng quy hoạch không gian"
Thời gian thực hiện từ 01/06/2014 đến 01/06/2015
Quá hạn
Bùi Ngọc Quý<bnquy>Nguyễn Danh Đức<ndduc>
392 Cơ sở - T14-35
Thành lập bộ mẫu khoáng sản đặc trưng cho các loại hình công nghiệp mỏ kim loại và phi kim ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 17/02/2014 đến 16/12/2014
Quá hạn
Hoàng Thị Thoa<htthoa>Lê Thị Thu Lê Xuân Trường Ngô Xuân Đắc
393 Cơ sở - T14-10
Xây dựng chương trình lọc điểm trong công nghệ LiDAR để thành lập mô hình số độ cao
Thời gian thực hiện từ 15/01/2014 đến 15/12/2014
Quá hạn
Lê Thanh Nghị<ltnghi>
Tải tệp đính kèm
394 Cơ sở - T14-18
Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ khoan kiểm soát áp suất (MPD) tại mỏ Bạch Hổ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 01/12/2014
Quá hạn
Nguyễn Khắc Long<nklong>Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>,Trương Văn Từ<tvtu>
395 Cơ sở - T14-09
Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 01/12/2014
Quá hạn
Trần Thị Phúc An<ttpan>
396 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2014-02-20
Nghiên cứu ứng dụng mô hình độ rỗng kép mô phỏng khai thác dầu khí từ đối tượng đá móng granit nứt nẻ mỏ Cá Ngừ Vàng
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 01/12/2015
Quá hạn
Nguyễn Thế Vinh<ntvinh>Nguyễn Khắc Long<nklong>,Hà Quang Mẫn<hqman>,Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>,Nguyễn Hải An,Nguyễn Hoàng Đức,Nguyễn Bảo Trung,Lê Xuân Lân<lxlan>
397 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2014-02-17
Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết bị Jameson để tuyển nổi bùn than
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 01/12/2016
Quá hạn
Phạm Văn Luận<pvluan>Lê Việt Hà<lvha>,Nguyễn Hoàng Sơn<nhson01>,Nguyễn Ngọc Phú<nnphu>
398 Cơ sở - T14-29
Nghiên cứu tính chất cơ học của đá vôi C-P hệ tầng Bắc Sơn phân bố ở khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 01/12/2014
Quá hạn
Bùi Bình<bbbinh>
399 Cơ sở - T14-19
Nghiên cứu lựa chọn mô hình đất nền và các thông số vật liệu đầu vào để thiết kế các giải pháp ổn định hố móng sâu bằng phần mềm Plaxis
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 01/12/2014
Quá hạn
Dương Văn Bình<dvbinh01>Nguyễn Văn Hùng<nvhung>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>
400 Cơ sở - MS T14-24
Nghiên cứu chế tạo thiết bị băng tải dốc để tuyển than cám cấp 3 – 20mm
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 31/12/2014
Quá hạn
Nguyễn Ngọc Phú<nnphu>Phạm Văn Luận<pvluan>,Phạm Thanh Hải<pthai>,Trần Trung Tới<tttoi>,Phùng Tiến Thuật<ptthuat>
Tải tệp đính kèm