Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
31 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - TNMT.2022.02.20
Nghiên cứu đổi mới công nghệ phân tích tài liệu từ, trọng lực (vệ tinh/hàng không/mặt đất) để xác định các cấu trúc địa chất bị vùi lấp phục vụ điều tra đánh giá tài nguyên khoáng sản ẩn sâu ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Kiều Duy Thông<kdthong>Dương Văn Hào<dvhao>,Trần Danh Hùng<tdhung01>,Ngô Xuân Đắc<nxdac>,Khương Thế Hùng<kthung>, Lại Ngọc Dũng, Nguyễn Như Trung,Phạm Nam Hưng,Nguyễn Tiên Phong,Phạm Thành Luân
32 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2022-MDA-05
Nghiên cứu chế tạo bê tông thông minh cường độ cao sử dụng xỉ thép công nghiệp có khả năng tự cảm biến ứng suất
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Lê Huy Việt<lhviet>Đặng Trung Thành<dtthanh>,Bùi Văn Đức<bvduc>,Tăng Văn Lâm<tvlam>,Phạm Thị Nhàn<ptnhan>,Bùi Anh Thắng<bathang>,Ngô Xuân Hùng<nxhung>,Lê Mạnh Tiến; Nguyễn Văn Khuây,Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>
Tải tệp đính kèm
33 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - 00000
NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA CÁC YẾU TỐ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN - ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỐI VỚI SỰ BIẾN ĐỔI CỦA DÒNG CHẢY VÀ ĐỚI BỜ VÙNG CỬA SÔNG HẬU, KHU VỰC TÂY NAM BỘ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Trần Vũ Long<tvlong>Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Nguyễn Văn Lâm<nvlam01>,Dương Thị Thanh Thủy<dttthuy>,Nguyễn Thị Thanh Thủy<nttthuy>,Kiều Thị Vân Anh<ktvanh>,Đào Đức Bằng<ddbang>,Vũ Thu Hiền<vthien01>
34 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2022-MDA-13
Nghiên cứu xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo XGBoost dự báo lún khu vực tỉnh Cà Mau bằng dữ liệu ảnh vệ tinh Rada giao thoa đa thời gian
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Trần Vân Anh<tvanh>Trần Hồng Hạnh<thhanh>,Trần Trung Anh<ttanh01>,Trần Thanh Hà<ttha>,Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>,Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,nqlong,Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>,Cao Thị Diễm Hằng,Lê Thanh Nghị<ltnghi>
Tải tệp đính kèm
35 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-06
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống định vị thời gian thực (Real-time Locating System - RTLS) dùng công nghệ băng thông siêu rộng (UWB) trong môi trường không có định vị vệ tinh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 01/12/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Tiến Sỹ<0903-18>Nguyễn Trường Giang<0903-10>,Kim Thị Cẩm Ánh<0903-13>,Hà Thị Chúc<0903-15>,Tống Ngọc Anh<0903-17>
Tải tệp đính kèm
36 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-26
Phân vùng nguy cơ hóa lỏng của cát khu vực quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ quy hoạch, phát triển bền vững không gian ngầm đô thị
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Văn Hùng<nvhung>Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Phạm Minh Tuấn<pmtuan>,Bùi Trường Sơn<btson>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>
37 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-46
Nghiên cứu xử lý chuỗi ảnh Radar đa thời gian xác định trượt lở đất trên nền tảng điện toán đám mây Google Earth Engine
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Lê Thanh Nghị<ltnghi>Trần Vân Anh<tvanh>,Trần Hồng Hạnh<thhanh>,Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>
Tải tệp đính kèm
38 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-13
Ứng dụng phân tích tướng địa chất trong xác định tướng đá và cổ môi trường trầm tích tầng Oligocen trên và Miocen dưới khu vực lô Y, bể Cửu Long
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Bùi Thị Ngân<btngan>Nguyễn Duy Mười<ndmuoi>,Nguyễn Minh Hòa<nmhoa01>,Nguyễn Thị Thu Hằng<ntthang>
Tải tệp đính kèm
39 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-27
Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo tình trạng sinh viên bỏ học tại trường Đại học Mỏ- Địa chất
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Thị Hường<nthuong>Nguyễn Đức Thắng<ndthang>,Phạm Kiên Trung<pktrung>,Lê Văn Chiến<lvchien>,Bùi Mạnh Tùng<bmtung>
40 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22 - 01
Xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực số của sinh viên Việt Nam và khuyến nghị chính sách quản lý
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 30/12/2022
Đang thực hiện
Phạm Thị Nguyệt<ptnguyet>Nguyễn Tiến Hưng<nthung01>,Lê Thanh Huệ<lthue>,Vũ Thị Kim Liên<vtklien>,Lê Văn Hinh