Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
31 Chương trình KHCN cấp Bộ; Đề tài KHCN cấp Bộ; Dự án SXTN cấp Bộ; Đề tài hợp tác song phương cấp Bộ; Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và tương đương; Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2024-MDA-04
Đánh giá triển vọng quặng vàng gốc trung tâm đới Trường Sơn trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm địa chất - quặng hóa, quy luật phân bố và mô hình tạo quặng vàng khu vực Me Xi, Quảng Trị
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 31/12/2025
Đang thực hiện
Lê Xuân Trường<lxtruong>Trần Thanh Hải<tthai>,Nguyễn Thị Thanh Thảo<nttthao>,Nguyễn Khắc Du<nkdu>,Nguyễn Đình Luyện<ndluyen>,Hoàng Thị Thoa<htthoa>,Phạm Thị Thanh Hiền<ptthien>,Tạ Thị Toán<tttoan>,Đinh Trọng Tường,Lê Thị Thu<ltthu>
Tải tệp đính kèm
32 07. Đề tài NCKH cấp cơ sở - T24-4
Tính toán thiết kế và chế tạo mô hình kết cấu khung máy ép thuỷ lực 4 trụ, lực ép 20 Tấn
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Nguyễn Sơn Tùng<nstung>Phạm Tuấn Long<ptlong>,Phạm Thị Thủy<ptthuy>
Tải tệp đính kèm
33 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T24-25
Tích hợp các phương pháp phân tích đa chỉ tiêu TOPSIS và AHP đánh giá tính hợp lý của các loại hình sử dụng đất dốc tại một số khu vực đất dốc các huyện Bạch Thông, Ba Bể, Na Rì.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 25/12/2024
Đang thực hiện
Vũ Thị Phương Thảo<vtpthao>Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>,Nguyễn Quang Minh<nqminh>,Nguyễn Thị Hòa<nthoa>
34 03 - B2024-MDA-09
Nghiên cứu sử dụng phương pháp học sâu để xây dựng quy trình tự động trích xuất đối tượng trực tiếp từ ảnh UAV
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 31/12/2025
Đang thực hiện
Phạm Trung Dũng<ptdung01>Tạ Thị Thu Hường<ttthuong02>,Phạm Thị Làn<ptlan>,Lê Văn Cảnh<lvcanh>,Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>,Nguyễn Thị Hà<nthaa001>,Phạm Ngọc Hưng,Tạ Lê Bình,Trương Minh Hùng<tmhung02>
Tải tệp đính kèm
35 07. Đề tài NCKH cấp cơ sở - T24-05
Tính toán, thiết kế và chế tạo mô hình máy bơm thủy lực bánh răng ăn khớp ngoài.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Nguyễn Văn Lại<nvlai>Trần Đức Huân<tdhuan>
36 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T24-28
ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CỦA MICROPLASTIC (HẠT VI NHỰA) ĐỐI VỚI CÁ NGỰA VẰN DANIO RERIO
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>Đỗ Thị Hải<dthai>,Nguyễn Mai Hoa<nmhoa>,Trần Thị Thanh Thủy<tttthuy01>,Phạm Thị Thanh Hải
37 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T24-32
Nghiên cứu xác định nội lực trong vỏ hầm tuyến hầm metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn thi công
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Vũ Minh Ngạn<vmngan>Đặng Quang Huy<dqhuy>,Phạm Văn Hùng<pvhung01>
38 07. Đề tài NCKH cấp cơ sở - T24-34
Nghiên cứu ảnh hưởng của hạt nano silica đến tính chất cơ học và vi cấu trúc của bê tông cường độ cao cốt sợi thép
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Đặng Văn Phi<dvphi>Tăng Văn Lâm<tvlam>,Bùi Văn Đức<bvduc>,Phạm Thị Nhàn<ptnhan>,Lê Huy Việt<lhviet>
39 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T24-12
Nghiên cứu xác định các đứt gãy địa chất và đới dập vỡ nằm dưới lớp phủ bằng phương pháp Địa chấn khúc xạ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 30/06/2025
Đang thực hiện
Trần Danh Hùng<tdhung01>
Tải tệp đính kèm
40 07. Đề tài NCKH cấp cơ sở - T24-29
Nghiên cứu phân vùng nhạy cảm sinh thái tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sử dụng hệ thống thông tin địa lý GIS kết hợp phương pháp phân tích đa chỉ tiêu ELECTRE và AHP
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 30/12/2024
Đang thực hiện
Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>,Vũ Thị Phương Thảo<vtpthao>,Nguyễn Văn Dũng<nvdung>