Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
381 Cơ sở - N2010-31
Ứng dụng phương pháp thống kê để phân tích biến dạng công trình thủy điện trong điều kiện Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 17/02/2010 đến 16/12/2010
Quá hạn
Lê Đức Tình<ldtinh>
382 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2010-02-105TĐ
Nghiên cứu xây dựng bộ phần mềm xử lý và quản trị dữ liệu trắc địa phục vụ khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình.
Thời gian thực hiện từ 17/02/2010 đến 02/12/2015
Quá hạn
Trần Khánh<tkkhanh>Lê Đức Tình<ldtinh>
383 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T63-10
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng thương mại điện tử tại các doanh nghiệp Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/01/2010 đến 31/12/2010
Quá hạn
Phạm Thu Trang<pttrang01>
384 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T
Nghiên cứu độ tin cậy và đề xuất biện pháp nâng cao độ tin cậy của kết cấu dầm dàn nối các dàn công tác trên biển
Thời gian thực hiện từ 01/01/2010 đến 30/12/2010
Quá hạn
Đỗ Ngọc Tú<dntu>
385 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T19/10
Đánh giá thực trạng và so sánh thể lực của nam sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học Mỏ - Địa chất với kết quả điều tra thể chất nhân dân năm 2001
Thời gian thực hiện từ 01/01/2010 đến 31/12/2010
Quá hạn
Lương Anh Hùng<lahung>
386 Nhà nước - KHCB 105.04.27.09
Nghiên cứu nâng cao hiệu quả phương pháp địa chấn phân giải cao trong thăm dò chi tiết địa chất các tầng nông
Thời gian thực hiện từ 01/12/2009 đến 01/02/2013
Quá hạn
Mai Thanh Tân<mttan>Trần Danh Hùng<tdhung01>
387 Đề tài KHCN cấp cơ sở - N2009-38
Nghiên cứu công nghệ và ứng dụng của WebGIS
Thời gian thực hiện từ 10/07/2009 đến 15/12/2009
Quá hạn
Nguyễn Quang Khánh<nqkhanh>Nguyễn Thế Lộc<ntloc>
Tải tệp đính kèm
388 Cơ sở - N2009-33
Nghiên cứu khả năng ứng dụng thực tế của các thiết bị đo đạc hiện đại trong quan trắc chuyển dịch ngang các công trình kỹ thuật
Thời gian thực hiện từ 17/02/2009 đến 16/12/2009
Quá hạn
Lê Đức Tình<ldtinh>
389 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B 2009 - 05
Nghiên cứu tổng hợp nhiên liệu diesel sinh học trên hệ xúc tác dị thể từ nguồn nguyên liệu dầu thực vật thải khác nhau trong nước
Thời gian thực hiện từ 01/01/2009 đến 30/12/2011
Quá hạn
Tống Thị Thanh Hương<ttthuong>Phạm Trung Kiên ,Lê Đình Chiển<ldchien>
390 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2009-02-80
Nghiên cứu xây dựng website quản lý trang thiết bị được đầu tư từ các dự án TCNL nghiên cứu của Bộ GD & ĐT
Thời gian thực hiện từ 01/01/2009 đến 01/02/2011
Quá hạn
Lê Thanh HuệVũ Thị Kim Liên,Nguyễn Thế Lộc,Đoàn Khánh Hoàng