Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
361 Cơ sở - T13-26
Nghiên cứu xây dựng thuật toán và chương trình nâng cao hiệu quả giám sát độ ẩm đất từ dữ liệu ảnh vệ tinh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2013 đến 01/12/2013
Quá hạn
Trần Xuân Trường<txtruong>Trần Thanh Hà<ttha>,Lê Thanh Nghị<ltnghi>,Nguyễn Minh Hải<nmhai>,Nguyễn Như Hùng<nnhung>
Tải tệp đính kèm
362 Cơ sở - T13-23
Nghiên cứu, xây dựng mô hình mô phỏng quá trình phát tán phóng xạ tới môi trường do các hoạt động thăm dò quặng chứa phóng xạ khu mỏ đất hiếm Nậm Xe, Phong Thổ, Lai Châu từ đó đánh giá ảnh hưởng của phóng xạ đến môi trường vùng nghiên cứu
Thời gian thực hiện từ 01/01/2013 đến 31/12/2013
Quá hạn
Nguyễn Văn Dũng<nvdung>Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>,Hạ Quang Hưng<hqhung>
363 Bộ - B2013-01MT
Nghiên cứu, biên soạn tài liệu “Môi trường phóng xạ” phục vụ giảng dạy – học tập ngành kỹ thuật môi trường ở các trường đại học, cao đẳng
Thời gian thực hiện từ 01/01/2013 đến 31/12/2013
Quá hạn
Nguyễn Văn Dũng<nvdung>Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>,Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>
364 Cơ sở - T13-14
Những sáng tạo của Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và giá trị khoa học của những sáng tạo đó trong giai đoạn hiện nay
Thời gian thực hiện từ 01/01/2013 đến 01/12/2013
Quá hạn
Trần Thị Phúc An<ttpan>
365 Đề tài Nghị định thư / NCCB / Dự án SXTN cấp quốc gia / Đề tài KHCN cấp Bộ thuộc CT trọng điểm cấp Nhà nước - 04/HĐ-ĐT.04.12/NLSH
Nghiên cứu công nghệ sản xuất điêzen từ dầu thực vật phế thải bằng phương pháp cracking có sử dụng xúc tác
Thời gian thực hiện từ 01/01/2013 đến 30/12/2016
Quá hạn
Tống Thị Thanh Hương<ttthuong>Nguyễn Anh Dũng<nadung01>,Nguyễn Thị Linh<ntlinh>,Bùi Thị Lệ Thuỷ ,Vũ Thị Thu Hà ,ĐỖ Thanh Hải,Công Ngọc Thắng<cnthang>
366 Nhà nước - KOSEF-2009-0062926
Evaluation of load transfer of earth anchor by using in-tendon FBG sensor
Thời gian thực hiện từ 01/09/2012 đến 31/08/2013
Quá hạn
Youngsang KimĐỗ Mạnh Tấn<dmtan>,GyeongO Kang
Tải tệp đính kèm
367 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - CTB2012 – 02 – 07
Nghiên cứu lựa chọn phương pháp và thành lập bản đồ địa chất công trình, bản đồ phân vùng địa chất công trình vùng ven biển Bắc Bộ phục vụ công tác quy hoạch và xây dựng công trình ven biển, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng
Thời gian thực hiện từ 02/07/2012 đến 27/07/2015
Quá hạn
Đỗ Minh Toàn<dmtoan>Phạm Thị Việt Nga<ptvnga>
368 Bộ - 02/2012/HĐ-HTQTSP
Phát triển năng lực nghiên cứu, đánh giá một số biến động môi trường điển hình phục vụ định hướng phát triển bền vững lưu vực sông Hồng, phần lãnh thổ Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/06/2012 đến 30/12/2017
Quá hạn
Lê Văn Hưng<lvhung>Trương xuân luận
369 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T12-02
Nghiên cứu tính chất xúc biến của đất yếu hệ tầng Hải Hưng (lbQ21-2 hh) khu vực Hà Nội
Thời gian thực hiện từ 27/01/2012 đến 27/07/2012
Quá hạn
Phạm Thị Việt Nga<ptvnga>
370 Cơ sở - T12- 43
Nghiên cứu tích hợp công nghệ WebGIS mã nguồn mở Geoserver với Openlayer trong việc xây dựng trang web chia sẻ dữ liệu tài nguyên môi trường.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2012 đến 01/12/2012
Quá hạn
Trần Vân Anh<tvanh>Trần Thanh Hà<ttha>,Nguyễn Minh Hải<nmhai>,Lê Thanh Nghị<ltnghi>,Trần Phương Ly<tply>
Tải tệp đính kèm