Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
331 Cơ sở - T16-32
Hoàn thiện phương pháp phân phối thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức trong trường Đại học Mỏ- Địa chất
Thời gian thực hiện từ 01/01/2016 đến 31/12/2016
Quá hạn
Nguyễn Ngọc Khánh<nnkhanh>Nguyễn Đức Thắng<ndthang>,Lê Đình Chiều<ldchieu>,Lê Thị Thu Hường<ltthuong>,Phan Thị Thùy Linh<pttlinh>
332 Cơ sở - T16-29
XÁC ĐỊNH HÀM MỤC TIÊU PHỤC VỤ VIỆC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LƯỚI KHỐNG CHẾ DẠNG ĐƯỜNG CHUYỀN SAU BÌNH SAI
Thời gian thực hiện từ 01/01/2016 đến 01/12/2016
Quá hạn
Lê Ngọc Giang<lngiang>,Trương Quang Hiếu<tqhieu01>
333 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2016-MDA-07ĐT
Nghiên cứu tận thu than trong đất đá lẫn than tại một số mỏ than vùng Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2016 đến 31/12/2017
Quá hạn
Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>Vũ Thị Chinh<vtchinh>,Phạm Hữu Giang<phgiang>,Phạm Văn Luận<pvluan>
334 Nhà nước - NĐT.02.GER/15
Hợp tác nghiên cứu thành phần vật chất, đề xuất qui trình chế biến, định hướng phương pháp khai thác và bảo vệ môi trường tài nguyên đất hiếm mỏ Nậm Xe, tỉnh Lai Châu, Việt Nam.
Thời gian thực hiện từ 20/12/2015 đến 31/12/2018
Quá hạn
Phan Quang Văn<pqvan>Nguyễn Thị Hòa<nthoa>,Đặng Thị Ngọc Thủy<dtnthuy>,Đào Trung Thành<dtthanh01>,Nguyễn Thị Thu Huyền<ntthuyen>,Nguyễn Phương<npphuong>,Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>,Đỗ Văn Nhuận<dvnhuan>,Trần Thị Ngọc<ttngoc>,Nguyễn Trường Giang; Trịnh Đình Huấn; Lê Nguyên Hiệu; Thân Văn Liên; Trần Thế Định; Nguyễn Thuý Lan.
Tải tệp đính kèm
335 Bộ - RDRP-B076564-03
Energy-saving housing and geothermal system appropriate technology development
Thời gian thực hiện từ 01/03/2015 đến 30/12/2017
Quá hạn
Youngsang KimĐỗ Mạnh Tấn<dmtan>
Tải tệp đính kèm
336 Cơ sở - T15-21
Nghiên cứu áp dụng chỉ số thành tích môi trường (EPI) để đánh giá khả năng phát triển bền vững tại khu vực Lào Cai - Yên Bái
Thời gian thực hiện từ 10/01/2015 đến 15/12/2015
Quá hạn
Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>
337 Cơ sở - T15-22
Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano TiO2 biến tính nitơ bằng ure phủ trên vật liệu chất mang đá ong, sử dụng cho xử lý nước bị ô nhiễm các hợp chất hữu cơ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2015 đến 31/12/2015
Quá hạn
Nguyễn Hoàng Nam<nhnam>
338 Bộ - TNMT.2015.07.05
Nghiên cứu đề xuât các yêu cầu kỹ thuật trong chỉnh lý BDDC găn liền với giải pháp xây dựng công nghệ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2015 đến 08/12/2017
Quá hạn
Phạm Thế Huynh<pthuynh>,Lê Viết NaNguyễn Thị Than Thúy
339 Cơ sở - T15-38
Thực trạng và giải pháp giáo dục nâng cao nhận thức của sinh viên về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2015 đến 30/12/2015
Quá hạn
Nguyễn Văn Quảng<nvquang01>phạm quốc đảm
340 Cơ sở - T15-23
Nghiên cứu mối quan hệ thủy địa hóa giữa nước biển và nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocen khu vực ven biển tỉnh Thái Bình
Thời gian thực hiện từ 01/01/2015 đến 01/12/2015
Quá hạn
Trần Thị Thanh Thủy<tttthuy01>Nguyễn Mai Hoa<nmhoa>,Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>,phạm hoàng anh