Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
331 Cơ sở - T34-2004
Xác định một số kim loại nặng độc hại trong trầm tích sông Cầu Bốn khu vực khai thác than Cẩm Phả - Quảng Ninh bằng phương pháp Von – Ampe hòa tan.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2004 đến 31/12/2004
Quá hạn
Nguyễn Hoàng Nam<nhnam>
332 Bộ - B2003-36-53
Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công tác trắc địa trong xây dựng các công trình có chiều cao lớn
Thời gian thực hiện từ 17/02/2003 đến 23/06/2005
Quá hạn
Nguyễn Quang Thắng<nqthang01>Lê Đức Tình<ldtinh>
333 Cấp tỉnh - T2511
Thu thập, kiểm chứng các tài liệu đã có, nghiên cứu bổ sung lập bản đồ phân vùng đất yếu Hà Nội phục vụ phát triển bền vững Thủ đô
Thời gian thực hiện từ 04/06/2002 đến 03/06/2004
Quá hạn
Nguyễn Huy Phương<nhphuong>Tô Xuân Vu<txvu>
334 Bộ - B2001-36-08
Nghiên cứu quá trình phá huỷ thấm của tầng cát aQIV3tb1 phân bố dưới nền đê Hữu Hồng Hà Nội.
Thời gian thực hiện từ 01/04/2001 đến 01/04/2002
Quá hạn
Tô Xuân Vu<txvu>
335 Cơ sở - 01NB/2000
Nghiên cứu xây dựng bài thí nghiệm xác định tích số hòa tan của PbI2 bằng phương pháp đo thế
Thời gian thực hiện từ 01/01/2000 đến 31/12/2000
Quá hạn
Nguyễn Hoàng Nam<nhnam>
336 Cơ sở - 06NB-99
Phương pháp giải một số bài toán Địa kỹ thuật bằng ngôn ngữ lập trình Pascal
Thời gian thực hiện từ 01/01/1999 đến 31/12/1999
Quá hạn
Tô Xuân Vu<txvu>,Hoàng Kim Bảng<hkbang>