Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
301 Nhà nước - KOSEF-2009-0062926
Evaluation of load transfer of earth anchor by using in-tendon FBG sensor
Thời gian thực hiện từ 01/09/2012 đến 31/08/2013
Quá hạn
Youngsang KimĐỗ Mạnh Tấn<dmtan>,GyeongO Kang
Tải tệp đính kèm
302 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - CTB2012 – 02 – 07
Nghiên cứu lựa chọn phương pháp và thành lập bản đồ địa chất công trình, bản đồ phân vùng địa chất công trình vùng ven biển Bắc Bộ phục vụ công tác quy hoạch và xây dựng công trình ven biển, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng
Thời gian thực hiện từ 02/07/2012 đến 27/07/2015
Quá hạn
Đỗ Minh Toàn<dmtoan>Phạm Thị Việt Nga<ptvnga>
303 Bộ - 02/2012/HĐ-HTQTSP
Phát triển năng lực nghiên cứu, đánh giá một số biến động môi trường điển hình phục vụ định hướng phát triển bền vững lưu vực sông Hồng, phần lãnh thổ Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/06/2012 đến 30/12/2017
Quá hạn
Lê Văn Hưng<lvhung>Trương xuân luận
304 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T12-02
Nghiên cứu tính chất xúc biến của đất yếu hệ tầng Hải Hưng (lbQ21-2 hh) khu vực Hà Nội
Thời gian thực hiện từ 27/01/2012 đến 27/07/2012
Quá hạn
Phạm Thị Việt Nga<ptvnga>
305 Cơ sở - T12-23
Nghiên cứu giao thức định tuyến ospf (open shortest path first) và khả năng ứng dụng trong hệ thống viễn thông
Thời gian thực hiện từ 01/01/2012 đến 01/12/2012
Quá hạn
Trần Thị Thu Thúy<tttthuy>
306 Bộ - CTB2012-02-05
Nghiên cứu hiện tượng xói lở và bồi tụ vùng ven biển Bắc Bộ và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các hoạt động xói lở và bồi tụ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2012 đến 01/01/2015
Quá hạn
Trần Hữu TuyênNguyễn Huy Phương<nhphuong>,Đỗ Minh Đức,Phạm Hữu Sy,Đào Đình Châm,Nguyễn Thái Sơn,Nguyễn Huy Long,Nguyễn Huy Quang,Phan Tự Hướng,Dương Văn Bình<dvbinh01>
307 Cơ sở - T12- 43
Nghiên cứu tích hợp công nghệ WebGIS mã nguồn mở Geoserver với Openlayer trong việc xây dựng trang web chia sẻ dữ liệu tài nguyên môi trường.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2012 đến 01/12/2012
Quá hạn
Trần Vân Anh<tvanh>Trần Thanh Hà<ttha>,Nguyễn Minh Hải<nmhai>,Lê Thanh Nghị<ltnghi>,Trần Phương Ly<tply>
Tải tệp đính kèm
308 Cơ sở - T12-37
Nghiên cứu tuyển than cấp hạt mịn bằng thiết bị tuyển nổi cột
Thời gian thực hiện từ 01/09/2011 đến 01/12/2012
Quá hạn
Phạm Thanh Hải<pthai>
309 Cơ sở - T11-24
Nghiên cứu thành lập chương trình xử lý số liệu quan trắc và phân tích biến dạng các công trình kỹ thuật
Thời gian thực hiện từ 17/02/2011 đến 13/12/2011
Quá hạn
Lê Đức Tình<ldtinh>
310 Bộ - ĐT.01.11/ĐMCNKK
Nghiên cứu hiện trạng và các giải pháp công nghệ - kỹ thuật nâng cao hiệu quả công tác hoàn thiện giếng khai thác dầu tại mỏ Đại Hùng
Thời gian thực hiện từ 01/02/2011 đến 31/12/2013
Quá hạn
Phạm Quang Hiệu<pqhieu>Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>,Trương Văn Từ<tvtu>,Nguyễn Thế Vinh<ntvinh>,Nguyễn Trần Tuân<nttuan>,Vũ Thiết Thạch<vtthach>,Trương Hoài Nam, Nguyễn Khắc Bình, Trần Thế Hùng, Trần Thành Bình