Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
301 Bộ - B2014-02-18
Nghiên cứu phương pháp xác định độ cao địa hình mặt biển bằng số liệu đo cao vệ tinh trên Biển Đông
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 31/12/2015
Quá hạn
Nguyễn Văn Sáng<nvsang>Nguyễn Văn Trung<nvtrung>,Nguyễn Thế Công<ntcong>,Vũ Đình Toàn<vdtoan>,Đào Đức Phương,Nguyễn Văn Lâm<nvlam>,Trần Thị Thu Trang<ttttrang>
Tải tệp đính kèm
302 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2014-02-17
Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết bị Jameson để tuyển nổi bùn than
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 01/12/2016
Quá hạn
Phạm Văn Luận<pvluan>Lê Việt Hà<lvha>,Nguyễn Hoàng Sơn<nhson01>,Nguyễn Ngọc Phú<nnphu>
303 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2014-02-20
Nghiên cứu ứng dụng mô hình độ rỗng kép mô phỏng khai thác dầu khí từ đối tượng đá móng granit nứt nẻ mỏ Cá Ngừ Vàng
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 01/12/2015
Quá hạn
Nguyễn Thế Vinh<ntvinh>Nguyễn Khắc Long<nklong>,Hà Quang Mẫn<hqman>,Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>,Nguyễn Hải An,Nguyễn Hoàng Đức,Nguyễn Bảo Trung,Lê Xuân Lân<lxlan>
304 Cơ sở - T14-18
Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ khoan kiểm soát áp suất (MPD) tại mỏ Bạch Hổ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 01/12/2014
Quá hạn
Nguyễn Khắc Long<nklong>Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>,Trương Văn Từ<tvtu>
305 Nhà nước - 01/2014/HĐ-ĐTĐX
Công tác thông tin đối ngoại với nhiệm vụ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên Bang Nga trong tình hình mới
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 21/12/2018
Quá hạn
Hoàng Ngọc Hà<hnha>
306 Cơ sở - T14-29
Nghiên cứu tính chất cơ học của đá vôi C-P hệ tầng Bắc Sơn phân bố ở khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 01/12/2014
Quá hạn
Bùi Bình<bbbinh>
307 Cơ sở - ROK1 (In Korea)
Evaluation methods of hydraulic resistance capacity of soil supporting offshore structures such as wind generator and long-span bridge
Thời gian thực hiện từ 01/12/2013 đến 31/12/2017
Quá hạn
Youngsang KimĐỗ Mạnh Tấn<dmtan>,Jesung Lim, Vu Ngan
Tải tệp đính kèm
308 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2013-02-14
Nghiên cứu thành phần khoáng vật và thành lập bộ mẫu khoáng tướng, bộ atlas cho quặng vàng (Au) ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/06/2013 đến 01/06/2015
Quá hạn
Lê Thị Thu<ltthu>Hoàng Thị Thoa<htthoa>,Ngô Xuân Đắc<nxdac>,Nguyễn Đình Luyện<ndluyen>,Đỗ Văn Nhuận<dvnhuan>
309 Cấp tỉnh - GL-KS-2013
Xây dựng và quản lý dữ liệu thông tin - bản đồ địa chất khoáng sản để phục vụ cho việc quản lý, quy hoạch, đầu tư phát triển khai thác khoáng sản tỉnh Gia Lai
Thời gian thực hiện từ 06/05/2013 đến 06/05/2014
Quá hạn
Nguyễn Kim Long<nklong01>Đỗ Văn Nhuận<dvnhuan>,Nguyễn Tuấn Anh<ntanh01>
310 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2013-02-11
Nghiên cứu xây dựng phần mềm đồ họa độc lập để làm cơ sở phát triển hệ thống thông tin địa lý
Thời gian thực hiện từ 01/04/2013 đến 01/04/2015
Quá hạn
Trần Thùy Dương<ttduong>Phạm Thị Kim Thoa<ptkthoa>,Nguyễn thị,Nguyễn Thị Kim Yến<ntkyen>,Nguyễn Thế Công<ntcong>,Phạm Thế Huynh<pthuynh>,Đinh Hải Nam<dhnam01>,Phùng Minh Sơn<pmson>,Hà văn Hưng,Lê Quang Hùng