Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
21 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T24-32
Nghiên cứu xác định nội lực trong vỏ hầm tuyến hầm metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn thi công
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Vũ Minh Ngạn<vmngan>Đặng Quang Huy<dqhuy>,Phạm Văn Hùng<pvhung01>
22 07. Đề tài NCKH cấp cơ sở - T24-34
Nghiên cứu ảnh hưởng của hạt nano silica đến tính chất cơ học và vi cấu trúc của bê tông cường độ cao cốt sợi thép
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Đặng Văn Phi<dvphi>Tăng Văn Lâm<tvlam>,Bùi Văn Đức<bvduc>,Phạm Thị Nhàn<ptnhan>,Lê Huy Việt<lhviet>
23 07. Đề tài NCKH cấp cơ sở - T24-06
Nghiên cứu, thiết kế bơm vận tải tro thải trong các nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Bùi Minh Hoàng<bmhoang>Đoàn Kim Bình<dkbinh>,Phạm Đức Thiên<pdthien>
Tải tệp đính kèm
24 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T24-02
Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ-ron hồi quy LSTM (Long Short Term Memory) kết hợp mô hình USLE trong dự đoán tiềm năng xói mòn đất
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 30/06/2025
Đang thực hiện
Trần Thị Hòa<tthoa>Trần Thanh Hà<ttha>,Trần Thị Ngọc<ttngoc>,Nguyễn Thị Mai Dung<ntmdung>,Phạm Hữu Lợi<phloi>
Tải tệp đính kèm
25 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T24-28
ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CỦA MICROPLASTIC (HẠT VI NHỰA) ĐỐI VỚI CÁ NGỰA VẰN DANIO RERIO
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>Đỗ Thị Hải<dthai>,Nguyễn Mai Hoa<nmhoa>,Trần Thị Thanh Thủy<tttthuy01>,Phạm Thị Thanh Hải
26 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T24-12
Nghiên cứu xác định các đứt gãy địa chất và đới dập vỡ nằm dưới lớp phủ bằng phương pháp Địa chấn khúc xạ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 30/06/2025
Đang thực hiện
Trần Danh Hùng<tdhung01>
Tải tệp đính kèm
27 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T24-23
Nghiên cứu, đánh giá sức chịu tải môi trường của sông Phó Đáy và đề xuất giải pháp bảo vệ nguồn nước
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 30/12/2024
Đang thực hiện
Đỗ Thị Hải<dthai>Trần Anh Quân<taquan>,Đỗ Cao Cường<dccuong>,Trần Thị Kim Hà<ttkha>
Tải tệp đính kèm
28 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T24-25
Tích hợp các phương pháp phân tích đa chỉ tiêu TOPSIS và AHP đánh giá tính hợp lý của các loại hình sử dụng đất dốc tại một số khu vực đất dốc các huyện Bạch Thông, Ba Bể, Na Rì.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 25/12/2024
Đang thực hiện
Vũ Thị Phương Thảo<vtpthao>Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>,Nguyễn Quang Minh<nqminh>,Nguyễn Thị Hòa<nthoa>
29 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2024-MDA-02
Nghiên cứu chế tạo sơn lót bảo vệ chống ăn mòn thép CT3 trên cơ sở nhựa epoxy và chất ức chế hạt nano SiO2 biến tính 3,5 - dinitrobenzoic axit
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 31/12/2025
Đang thực hiện
Hà Mạnh Hùng<hmhung>Võ Thị Hạnh<vthanh>,Nguyễn Thị Kim Thoa<ntkthoa>,Phạm Tiến Dũng<ptdung>,Nguyễn Thu Hà<ntha02>,Lê Thị Vinh<ltvinh>,Hoàng Thị Hương Thủy
30 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T24-33
Nghiên cứu ứng xử cơ học của tường chắn đất cốt lưới địa kỹ thuật trên nền đất yếu
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 30/06/2025
Đang thực hiện
Phạm Văn Hùng<pvhung01>Hoàng Đình Phúc<hdphuc>,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Đặng Quang Huy<dqhuy>,Vũ Minh Ngạn<vmngan>
Tải tệp đính kèm