Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
21 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-16
Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo để thành lập bản đồ dự báo phân bố và chất lượng đá chứa cát kết tuổi Oligocen muộn khu vực lô 09.2/10 bể Cửu Long
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Duy Mười<ndmuoi>Nguyễn Minh Hòa<nmhoa01>,Bùi Thị Ngân<btngan>
Tải tệp đính kèm
22 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - 00000
NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA CÁC YẾU TỐ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN - ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỐI VỚI SỰ BIẾN ĐỔI CỦA DÒNG CHẢY VÀ ĐỚI BỜ VÙNG CỬA SÔNG HẬU, KHU VỰC TÂY NAM BỘ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Trần Vũ Long<tvlong>Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Nguyễn Văn Lâm<nvlam01>,Dương Thị Thanh Thủy<dttthuy>,Nguyễn Thị Thanh Thủy<nttthuy>,Kiều Thị Vân Anh<ktvanh>,Đào Đức Bằng<ddbang>,Vũ Thu Hiền<vthien01>
23 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-47
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa không gian thành lập bản đồ 3D cho mỏ khai thác than hầm lò
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 30/12/2022
Đang thực hiện
Lê Văn Cảnh<lvcanh>Cao Xuân Cường<cxcuong>,Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>,Lê Thị Thanh Tâm<ltttam>,Tạ Thị Thu Hường<ttthuong02>
Tải tệp đính kèm
24 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2022-MDA-01
Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ giám sát chất lượng môi trường dựa trên nguồn dữ liệu đám đông (crowdsourced) và công nghệ dữ liệu lớn
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 30/12/2023
Đang thực hiện
Nguyễn Thị Mai Dung<ntmdung>Nguyễn Hoàng Long<nhlong01>,Nguyễn Mai Hương<nmhuong>,Lê Hồng Anh<lhanh>,Đinh Bảo Ngọc<dbngoc01>,Phạm Quang Hiển<pqhien>,Nguyễn Văn Thái,Đặng Văn Nam<dvnam>,Ngô Ngọc Anh,Trần Thị Hải Vân<tthvan>
25 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-20
Tổng hợp nano composit HAp/SPION bằng phương pháp đồng kết tủa ứng dụng trong xử lý thuốc nhuộm Congo đỏ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Đỗ Thị Hải<dthai01>Vũ Thị Minh Hồng<vtmhong>,Võ Thị Hạnh<vthanh>,Nguyễn Thị Kim Thoa<ntkthoa>,Đinh thị Mai Thanh
26 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2022-MDA-13
Nghiên cứu xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo XGBoost dự báo lún khu vực tỉnh Cà Mau bằng dữ liệu ảnh vệ tinh Rada giao thoa đa thời gian
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Trần Vân Anh<tvanh>Trần Hồng Hạnh<thhanh>,Trần Trung Anh<ttanh01>,Trần Thanh Hà<ttha>,Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>,Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,nqlong,Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>,Cao Thị Diễm Hằng,Lê Thanh Nghị<ltnghi>
Tải tệp đính kèm
27 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-18
Nghiên cứu chế tạo vật liệu ABO3 (A = Bi, La; B = Fe, Mn) pha tạp định hướng sử dụng trong pin nhiên liệu ôxít rắn
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 30/06/2023
Đang thực hiện
Đào Việt Thắng<dvthang>Nguyễn Mạnh Hùng<nmhung>,Hồ Quỳnh Anh<hqanh>,Nguyễn Thị Diệu Thu<ntdthu>
28 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2022-MDA-06
Nghiên cứu ứng xử của hai đường hầm tàu điện ngầm đặt song song gần nhau trong đô thị chịu tải trọng động đất có tính đến ảnh hưởng của công trình lân cận
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Đỗ Ngọc Thái<dnthai>Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>,Ngô Doãn Hào<ndhao>,Trần Tuấn Minh<ttminh>,Nguyễn Chí Thành<ncthanh>,Nguyễn Tài Tiến<nttien>,Pham Van Vĩ ,Ngọ Thị Hương Trang<nthtrang>,Đặng Văn Kiên<dvkien>
29 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-52
Tác động của đại dịch Covid-19 đến giáo dục đại học Việt Nam hiện nay
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Trần Thị Phúc An<ttpan>Nguyễn Thị Kim Dung<ntkdung>,Bùi Thị Thùy Dương<bttduong>,Nguyễn Thị Thúy Hà<nttha>,Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong01>
30 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-40
Nghiên cứu khả năng hấp thụ các đồng vị phóng xạ của thực vật (rau) trồng tại khu vực mỏ đất hiếm Mường Hum, Bát Xát, Lào Cai
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Văn Dũng<nvdung>Đào Đình Thuần<ddthuan>,Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>