Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
21 Đề tài cấp Bộ - TNMT.2021.04.04
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa không gian xây dựng dữ liệu không gian địa lý 3D cho thành phố thông minh ven biển phù hợp với điều kiện Việt Nam, thí điểm tại khu vực thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Văn Trung<nvtrung>Lê Văn Cảnh<lvcanh>,Lê Thị Thu Hà<lttha>,Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>,Trần Thanh Hà<ttha>,Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>,Trương Minh Hùng<tmhung02>,Hoàng Anh Tuấn<hatuan>,Lê Thanh Nghị<ltnghi>,Phạm Văn Chung<pvchung>,Võ Ngọc Dũng<vndung>,Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Nguyễn Văn Sáng<nvsang>,Tống Sĩ Sơn ,Nguyễn Văn Nam,Nguyễn Quang Minh,Bùi Duy Quang,Nguyễn Quang Học,Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong02>,Phạm Thị Làn<ptlan>
Tải tệp đính kèm
22 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-22
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác than đến biến động bãi triều vùng Hạ Long-Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Phạm Thị Làn<ptlan>Lê Thị Thu Hà<lttha>,Hoàng Anh Tuấn<hatuan>
Tải tệp đính kèm
23 Đề tài cấp Quốc gia - 196/QĐ-BCT
Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đánh giá phân tích, liên kết tài liệu địa chất, địa vật lý giếng khoan và số liệu khai thác để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác mỏ khí condensate Hải Thạch - Mộc Tinh Lô 05-2; 05-3, thuộc Biển Đông Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Triệu Hùng Trường<thtruong>Nguyễn Thanh Tuấn<nttuan02>,Ngô Hữu Hải, và nnk,Trẫn Vũ Tùng
24 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2021-MDA-12
Nghiên cứu áp dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo trữ lượng, đánh giá cơ chế suy thoái và đề xuất các giải pháp quản lý bền vững nước ngầm mạch lộ khu vực Gia Lai - Kontum
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Nhữ Việt Hà<nvha02>Nguyễn Thành Dương<ntduong>,Kiều Duy Thông<kdthong>,Phạm Thị Việt Nga<ptvnga>,Ngô Thị Phương Thảo<ntpthao>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>,Trần Xuân Lộc,Trần Vũ Long<tvlong>
25 Đề tài cấp Bộ - B2021-MDA-06
Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định độ sâu đáy biển từ số liệu dị thường trọng lực trên khu vực Biển Đông
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 30/12/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Văn Sáng<nvsang>Nguyễn Văn Trung<nvtrung>,Nguyễn Thế Công<ntcong>,Phạm Thị Làn<ptlan>,Lê Thị Thanh Tâm<ltttam>,Trần Thị Thu Trang<ttttrang>,Lê Thị Thu Hà<lttha>,Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong02>,Đinh Xuân Mạnh,Nguyễn Thành Lê
Tải tệp đính kèm
26 Đề tài cấp Bộ - B2021-MDA-11
Nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ cao sử dụng chất kết dính không xi măng dùng trong xây dựng công trình chịu tác động ăn mòn của nước biển
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Tăng Văn Lâm<tvlam>Bùi Văn Đức<bvduc>,Phạm Thị Nhàn<ptnhan>,Ngô Xuân Hùng<nxhung>,Nguyễn Trọng Dũng<ntdung02>,Đặng Quang Huy<dqhuy>,Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Tài Năng Lượng,Nguyễn Duyên Phong<ndphong>,Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>
27 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-39
Nghiên cứu khả năng ứng dụng phương pháp thăm dò điện nghiên cứu mức độ mục rỗng của thân cây tại Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Kiều Duy Thông<kdthong>Nguyễn Thị Thu Hằng ,Vũ Hồng Dương ,Nguyễn Thu Thủy
28 Đề tài cấp cơ sở - T21-21
Nghiên cứu kết hợp công nghệ địa không gian và thuật toán tối ưu trong phân vùng phát sinh nguy cơ bệnh sốt rét
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Danh Đức<ndduc>Nguyễn Văn Lợi<nvloi>,Đỗ Thị Phương Thảo<dtpthao>,Trần Thị Tuyết Vinh<tttvinh>,Dương Anh Quân<daquan>
29 Đề tài cấp cơ sở - T21-37
Thiết kế, xây dựng Bộ mẫu và hướng dẫn trình bày khung và chú giải bản đồ chuyên đề là kết quả Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Bùi Ngọc Quý<bnquy>Dương Anh Quân<daquan>,Nguyễn Văn Lợi<nvloi>,Nguyễn Danh Đức<ndduc>
30 Đề tài cấp Bộ - B2021-MFA-05
Nghiên cứu xây dựng mô hình bán thực nghiệm đánh giá ổn định của môi trường đất xung quanh đường hầm metro tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Vũ Minh Ngạn<vmngan>Hoàng Đình Phúc<hdphuc>,Nguyễn Trọng Dũng<ntdung02>,Đặng Quang Huy<dqhuy>,Đặng Trung Thành<dtthanh>,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Ngô Thị Hương Trang<nthtrang>,Nguyễn Văn Luyến,Nguyễn Thành Nam,Phạm Văn Hùng<pvhung01>