Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
21 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-01
Ứng dụng kiến trúc mạng nơ-ron học sâu U-NET phát hiện vùng ngập lụt trên dữ liệu ảnh vệ tinh đa phổ.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Trần Trường Giang<ttgiang>Trần Mai Hương<tmhuong>,Trần Thị Hòa<tthoa>
Tải tệp đính kèm
22 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - 0104/2023/TNNMB-TTKHKT
Điều tra, đánh giá lập bản đồ tài nguyên nước và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội lưu vực sông Cả
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 30/12/2023
Đang thực hiện
Vũ Anh Đạo<vadao>,Phan Văn Bình<pvbinh>,Nguyễn Quốc Hưng<nqhung>
Tải tệp đính kèm
23 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-03
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ nạp ắc quy mỏ dùng công nghệ nguồn chuyển mạch (SMPS - Switch Mode Power Supply)
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Tống Ngọc Anh<0903-17>Cung Quang Khang<0903-08>,Hà Thị Chúc<0903-15>
24 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-34
Nghiên cứu lựa chọn công nghệ tuyển nhằm thu hồi quặng tinh sắt từ bãi thải của xưởng tuyển quặng sắt Kíp Tước - Lào Cai
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 25/12/2023
Đang thực hiện
Phạm Thị Nhung<ptnhung>Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>,Vũ Thị Chinh<vtchinh>,Trần Văn Được<tvduoc>,Phạm Thanh Hải<pthai>
25 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-30
Nghiên cứu chế tạo thiết bị lọc cao áp dạng Nutsche quy mô thí nghiệm để khử nước bùn mịn của một số nhà máy tuyển
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 30/06/2024
Đang thực hiện
Phạm Thanh Hải<pthai>Phùng Tiến Thuật<ptthuat>,Phạm Thị Nhung<ptnhung>,Vũ Thị Chinh<vtchinh>,Trần Văn Được<tvduoc>
26 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-41
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Machine Learning với thuật toán Random Forest trong thành lập bản đồ lớp phủ bề mặt.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>Vũ Ngọc Quang,Lê Thanh Nghị<ltnghi>,Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>
Tải tệp đính kèm
27 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-19
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP DỊCH THUẬT TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Nguyễn Thị Cúc<ntcuc>Đặng Thanh Mai<dtmai>,Trịnh Thị Vân<ttvan>,Khương Thế Hùng<kthung>
Tải tệp đính kèm
28 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-38
Nghiên cứu mô hình dự báo nguy cơ cháy rừng bằng công nghệ Địa không gian, thử nghiệm cho khu vực phía Tây tỉnh Nghệ An
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 30/06/2024
Đang thực hiện
Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>Nguyễn Văn Trung<nvtrung>,Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>,Trần Thanh Hà<ttha>,Trần Thị Ngọc<ttngoc>,Nguyễn Văn Trung
Tải tệp đính kèm
29 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23.08
Nghiên cứu tính toán, thiết kế tang cắt của máy khấu dùng trong lò chợ cơ giới hóa
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Phạm Văn Tiến<pvtien>Nguyễn Khắc Lĩnh<nklinh>
30 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-35
Dự báo xác xuất biến động dòng chảy và ngập lụt trên hệ thống sông Cầu – Thương – Lục Nam dưới tác động của biến đổi khí hậu
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Trần Anh Quân<taquan>Đỗ Thị Hải<dthai>,Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>
Tải tệp đính kèm