Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
21 Cấp Cơ sở - T20-01
Nghiên cứu động lực học và điều khiển bám quỹ đạo tay máy robot có khâu đàn hồi
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 31/05/2021
Đang thực hiện
Đinh Công Đạt<dcdat>Phạm Ngọc Chung<pnchung>,Bùi Thị Thúy<btthuy>,Trần Thị Trâm<tttram>
22 Cấp Cơ sở - T20-09
Nghiên cứu giải thuật SfM phục vụ xử lý dữ liệu ảnh UAV trong thành lập mô hình địa hình 3D
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 31/05/2021
Đang thực hiện
Phạm Văn Hiệp<pvhiep>Dương Anh Quân<daquan>,Nguyễn Danh Đức<ndduc>,Bùi Ngọc Quý<bnquy>
23 Cấp Cơ sở - T20-19
NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, MÔI TRƯỜNG CỦA HÀ NỘI. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TÀI NGUYÊN NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THỦ ĐÔ.
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 31/05/2021
Đang thực hiện
Đỗ Cao Cường<dccuong>Đỗ Thị Hải<dthai>,Vũ Thị Phương Thảo<vtpthao>
Tải tệp đính kèm
24 Cấp Cơ sở - T20-02
Nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ của vật liệu meta cấu trúc chiral
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 31/05/2021
Đang thực hiện
Tống Bá Tuấn<tbtuan>Lê Đắc Tuyên<ldtuyen>,Nguyễn Thị Hậu<nthau>,Bùi Hữu Nguyên<bhnguyen>
25 Cấp Cơ sở - T20-36
Giải pháp phát triển du lịch khám phá địa chất gắn trải nghiệm du lịch văn hóa ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 07/07/2021
Đang thực hiện
Đào Thị Tuyết<dttuyet>Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Nguyễn Thi Phương<ntphuong>,Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong01>,Nguyễn Thu Hương<nthuong01>
26 Cấp Cơ sở - T20-20
Xây dựng bản đồ sinh khối và ước tính trữ lượng carbon trong nông nghiệp sử dụng ảnh Sentinel và các mô hình phân tích dữ liệu lớn (big data). Lấy ví dụ tại khu vực huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 01/05/2021
Đang thực hiện
Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>
Tải tệp đính kèm
27 Cấp Cơ sở - T20-16
Nghiên cứu xây dựng mô hình toán lập kế hoạch khai thác cdaif hạn cho các mỏ đá vôi nguyên liệu xi măng ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 31/05/2021
Đang thực hiện
Trần Đình Bão<tdbao>Nguyễn Anh Tuấn<natuan>,Nguyễn Đình An<ndan>,Phạm Văn Việt<pvviet>,Nhữ Văn Phúc<nvphuc>,Vũ Văn Thanh
28 Cấp Cơ sở - T20-29
Nghiên cứu đặc điểm hóa thạch Trùng lỗ (Foraminifera) trong trầm tích Holocen khu vực Tây Nam trũng sâu biển Đông và ý nghĩa của chúng trong việc luận giải môi trường trầm tích.
Thời gian thực hiện từ 31/05/2020 đến 30/06/2021
Đang thực hiện
Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>Phan Văn Bình<pvbinh>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>,Phạm Thị Thanh Hiền<ptthien>,Hoàng Thị Thoa<htthoa>
29 Cấp Tỉnh/Doanh nghiệp - 553/HĐ-TMK-KH
Nghiên cứu xác định đường đặc tính hạ áp thực tế và chế độ làm việc liên hợp của các quạt gió chính đang sử dụng ở mỏ than Mạo Khê
Thời gian thực hiện từ 15/05/2020 đến 15/10/2020
Quá hạn
Đào Văn Chi<dvchi>Trần Xuân Hà<txha>,Nguyễn Cao Khải<nckhai>,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh01>,Nguyễn Văn Quang,Nguyễn Hồng Cường<nhcuong>,Lê Tiến Dũng<ltdung>,Vũ Thái Tiến Dũng<vttdung>,Bùi Mạnh Tùng<bmtung>,Nguyễn Phi Hùng<nphung>,Đinh Thị Thanh Nhàn<dttnhan>
Tải tệp đính kèm
30 Cấp Cơ sở - USTH.SA.01/20-22
Nghiên cứu kết hợp kỹ thuật giao thoa radar và ảnh máy bay không người lái trong quan trắc biến động rừng ngập mặn
Thời gian thực hiện từ 15/05/2020 đến 15/05/2022
Đang thực hiện
Tống Sĩ SơnPhạm Thị Làn<ptlan>,Lê Văn Cảnh<lvcanh>,Phan Thanh Hiền, Phạm Đức Bình,Bùi Văn Tuấn
Tải tệp đính kèm