Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
281 Cơ sở - T14-09
Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 01/12/2014
Quá hạn
Trần Thị Phúc An<ttpan>
282 Cơ sở - T14-19
Nghiên cứu lựa chọn mô hình đất nền và các thông số vật liệu đầu vào để thiết kế các giải pháp ổn định hố móng sâu bằng phần mềm Plaxis
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 01/12/2014
Quá hạn
Dương Văn Bình<dvbinh01>Nguyễn Văn Hùng<nvhung>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>
283 Cơ sở - T14-29
Nghiên cứu tính chất cơ học của đá vôi C-P hệ tầng Bắc Sơn phân bố ở khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 01/12/2014
Quá hạn
Bùi Bình<bbbinh>
284 Bộ - B2014-02-18
Nghiên cứu phương pháp xác định độ cao địa hình mặt biển bằng số liệu đo cao vệ tinh trên Biển Đông
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 31/12/2015
Quá hạn
Nguyễn Văn Sáng<nvsang>Nguyễn Văn Trung<nvtrung>,Nguyễn Thế Công<ntcong>,Vũ Đình Toàn<vdtoan>,Đào Đức Phương,Nguyễn Văn Lâm<nvlam>,Trần Thị Thu Trang<ttttrang>
Tải tệp đính kèm
285 Cơ sở - T14-18
Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ khoan kiểm soát áp suất (MPD) tại mỏ Bạch Hổ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 01/12/2014
Quá hạn
Nguyễn Khắc Long<nklong>Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>,Trương Văn Từ<tvtu>
286 Cơ sở - MS T14-24
Nghiên cứu chế tạo thiết bị băng tải dốc để tuyển than cám cấp 3 – 20mm
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 31/12/2014
Quá hạn
Nguyễn Ngọc Phú<nnphu>Phạm Văn Luận<pvluan>,Phạm Thanh Hải<pthai>,Trần Trung Tới<tttoi>,Phùng Tiến Thuật<ptthuat>
Tải tệp đính kèm
287 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2014-02-20
Nghiên cứu ứng dụng mô hình độ rỗng kép mô phỏng khai thác dầu khí từ đối tượng đá móng granit nứt nẻ mỏ Cá Ngừ Vàng
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 01/12/2015
Quá hạn
Nguyễn Thế Vinh<ntvinh>Nguyễn Khắc Long<nklong>,Hà Quang Mẫn<hqman>,Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>,Nguyễn Hải An,Nguyễn Hoàng Đức,Nguyễn Bảo Trung,Lê Xuân Lân<lxlan>
288 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2014-02-17
Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết bị Jameson để tuyển nổi bùn than
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 01/12/2016
Quá hạn
Phạm Văn Luận<pvluan>Lê Việt Hà<lvha>,Nguyễn Hoàng Sơn<nhson01>,Nguyễn Ngọc Phú<nnphu>
289 Nhà nước - 01/2014/HĐ-ĐTĐX
Công tác thông tin đối ngoại với nhiệm vụ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên Bang Nga trong tình hình mới
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 21/12/2018
Quá hạn
Hoàng Ngọc Hà<hnha>
290 Cơ sở - ROK1 (In Korea)
Evaluation methods of hydraulic resistance capacity of soil supporting offshore structures such as wind generator and long-span bridge
Thời gian thực hiện từ 01/12/2013 đến 31/12/2017
Quá hạn
Youngsang KimĐỗ Mạnh Tấn<dmtan>,Jesung Lim, Vu Ngan
Tải tệp đính kèm