Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
271 Bộ - TNMT.2015.07.05
Nghiên cứu đề xuât các yêu cầu kỹ thuật trong chỉnh lý BDDC găn liền với giải pháp xây dựng công nghệ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2015 đến 08/12/2017
Quá hạn
Phạm Thế Huynh<pthuynh>,Lê Viết NaNguyễn Thị Than Thúy
272 Cơ sở - T15-23
Nghiên cứu mối quan hệ thủy địa hóa giữa nước biển và nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocen khu vực ven biển tỉnh Thái Bình
Thời gian thực hiện từ 01/01/2015 đến 01/12/2015
Quá hạn
Trần Thị Thanh Thủy<tttthuy01>Nguyễn Mai Hoa<nmhoa>,Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>,phạm hoàng anh
273 Cơ sở - T15 - 18
Nghiên cứu thu hồi bột bismut kim loại sạch 98% từ tinh quặng tuyển nổi mỏ Núi Pháo, Thái Nguyên bằng quá trình liên hoàn: Hoà tách – ximăng hóa
Thời gian thực hiện từ 01/01/2015 đến 30/12/2015
Quá hạn
Trần Trung Tới<tttoi>Nguyễn Ngọc Phú<nnphu>,Phạm Văn Luận<pvluan>,Phùng Tiến Thuật<ptthuat>
274 Cơ sở - T16-16
Nghiên cứu hoàn thiện các thông số công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác than lò chợ dài hạ trần cơ giới hóa vỉa dày dốc thoải vùng Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2015 đến 01/05/2016
Quá hạn
Bùi Mạnh Tùng<bmtung>Nguyễn Phi Hùng<nphung>,nguyễn văn Quang,Lê Quang Phục<lqphuc>,Nguyễn văn Thịnh
275 Cơ sở - T15-22
Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano TiO2 biến tính nitơ bằng ure phủ trên vật liệu chất mang đá ong, sử dụng cho xử lý nước bị ô nhiễm các hợp chất hữu cơ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2015 đến 31/12/2015
Quá hạn
Nguyễn Hoàng Nam<nhnam>
276 Cơ sở - T15-38
Thực trạng và giải pháp giáo dục nâng cao nhận thức của sinh viên về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2015 đến 30/12/2015
Quá hạn
Nguyễn Văn Quảng<nvquang01>phạm quốc đảm
277 Cơ sở - ROK3(In Korea)
Development of Eco-Energy Remodelling and Disaster Prevention Technology for Climate Disaster Adaption at Coastal and Shore Island
Thời gian thực hiện từ 15/06/2014 đến 28/02/2015
Quá hạn
Youngsang Kim, Jungil LeeĐỗ Mạnh Tấn<dmtan>,Illo Bae
Tải tệp đính kèm
278 Cơ sở - T15-33
"Nghiên cứu xây dựng mô hình Cyber City phục vụ công tác mô hình hóa bề mặt và định hướng quy hoạch không gian"
Thời gian thực hiện từ 01/06/2014 đến 01/06/2015
Quá hạn
Bùi Ngọc Quý<bnquy>Nguyễn Danh Đức<ndduc>
279 Cơ sở - T14-35
Thành lập bộ mẫu khoáng sản đặc trưng cho các loại hình công nghiệp mỏ kim loại và phi kim ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 17/02/2014 đến 16/12/2014
Quá hạn
Hoàng Thị Thoa<htthoa>Lê Thị Thu Lê Xuân Trường Ngô Xuân Đắc
280 Cơ sở - T14-10
Xây dựng chương trình lọc điểm trong công nghệ LiDAR để thành lập mô hình số độ cao
Thời gian thực hiện từ 15/01/2014 đến 15/12/2014
Quá hạn
Lê Thanh Nghị<ltnghi>
Tải tệp đính kèm