Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
261 Nhà nước - Hợp đồng hợp tác khoa học số 23/2016/HĐKH-DATP2
Lập bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển đảo Cồn Cỏ, tỷ lệ 1:50.000
Thời gian thực hiện từ 01/01/2016 đến 30/12/2016
Quá hạn
Hoàng Văn Long<hvlong>Phan Văn Bình<pvbinh>,Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>,Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>,Đào Văn Nghiêm<dvnghiem>
262 Cơ sở - T15-41
Xây dựng hệ thống Website và Tự động hóa các bước trong quy trình quản lý Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất phiên bản tiếng Anh.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2016 đến 31/12/2016
Quá hạn
Lê Thanh HuệVũ Thị Kim Liên,Nguyễn Thế Bình,Phạm Quang Hiển
263 Cơ sở - T16-31
Nghiên cứu tính toán tháp thép cao theo phương pháp phi tuyến
Thời gian thực hiện từ 01/01/2016 đến 31/12/2016
Quá hạn
Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>Lê Tuấn Anh<ltanh>,Nguyễn Xuân Mãn,Đặng Văn Phi<dvphi>,Ngô Xuân Hùng<nxhung>
264 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2016-MDA-07ĐT
Nghiên cứu tận thu than trong đất đá lẫn than tại một số mỏ than vùng Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2016 đến 31/12/2017
Quá hạn
Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>Vũ Thị Chinh<vtchinh>,Phạm Hữu Giang<phgiang>,Phạm Văn Luận<pvluan>
265 Cơ sở - T16-29
XÁC ĐỊNH HÀM MỤC TIÊU PHỤC VỤ VIỆC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LƯỚI KHỐNG CHẾ DẠNG ĐƯỜNG CHUYỀN SAU BÌNH SAI
Thời gian thực hiện từ 01/01/2016 đến 01/12/2016
Quá hạn
Lê Ngọc Giang<lngiang>,Trương Quang Hiếu<tqhieu01>
266 Cơ sở - T16-27
Xác định biến động đường bờ ở Cửa Đại, sông Thu Bồn, Quảng Nam sử dụng ảnh Landsat đa thời gian
Thời gian thực hiện từ 01/01/2016 đến 10/12/2016
Quá hạn
Nguyễn Văn Trung<nvtrung>Phạm Hà Thái<phthai>,Nguyễn Minh Hải<nmhai>,Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>
267 Cơ sở - T16-32
Hoàn thiện phương pháp phân phối thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức trong trường Đại học Mỏ- Địa chất
Thời gian thực hiện từ 01/01/2016 đến 31/12/2016
Quá hạn
Nguyễn Ngọc Khánh<nnkhanh>Nguyễn Đức Thắng<ndthang>,Lê Đình Chiều<ldchieu>,Lê Thị Thu Hường<ltthuong>,Phan Thị Thùy Linh<pttlinh>
268 Nhà nước - NĐT.02.GER/15
Hợp tác nghiên cứu thành phần vật chất, đề xuất qui trình chế biến, định hướng phương pháp khai thác và bảo vệ môi trường tài nguyên đất hiếm mỏ Nậm Xe, tỉnh Lai Châu, Việt Nam.
Thời gian thực hiện từ 20/12/2015 đến 31/12/2018
Quá hạn
Phan Quang Văn<pqvan>Nguyễn Thị Hòa<nthoa>,Đặng Thị Ngọc Thủy<dtnthuy>,Đào Trung Thành<dtthanh01>,Nguyễn Thị Thu Huyền<ntthuyen>,Nguyễn Phương<npphuong>,Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>,Đỗ Văn Nhuận<dvnhuan>,Trần Thị Ngọc<ttngoc>,Nguyễn Trường Giang; Trịnh Đình Huấn; Lê Nguyên Hiệu; Thân Văn Liên; Trần Thế Định; Nguyễn Thuý Lan.
Tải tệp đính kèm
269 Bộ - RDRP-B076564-03
Energy-saving housing and geothermal system appropriate technology development
Thời gian thực hiện từ 01/03/2015 đến 30/12/2017
Quá hạn
Youngsang KimĐỗ Mạnh Tấn<dmtan>
Tải tệp đính kèm
270 Cơ sở - T15-21
Nghiên cứu áp dụng chỉ số thành tích môi trường (EPI) để đánh giá khả năng phát triển bền vững tại khu vực Lào Cai - Yên Bái
Thời gian thực hiện từ 10/01/2015 đến 15/12/2015
Quá hạn
Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>